Příručky ke stažení

Tyto příručky zde naleznete v plném znění ke stažení, přečtení či vytištění (klikněte na nadpis příručky).

Nenalezli jste příručku k hledanému tématu? V sekci Publikace naleznete nejen mnoho tematicky zaměřených knih na seniorskou problematiku, léčbu deprese a péči o dlouhodobě nemocné osoby, ale také kvalitní četbu pro relax a potěšení pečujících osob.

Slovník sociálního zabezpečení

MPSZ
e výkladový slovník

http://slovnik.mpsv.cz/

Jsem tady ještě doma?

kol.
Domov by měl být pro každého z nás místem, kam se rád vrací. Doma se člověk cítí bezpečně, načerpává zde nové síly, setkává se se svými nejbližšími a ve chvílích osobního odpočinku i sám se sebou. Přestože seniorský věk již dávno nepředstavuje jen období ztráty aktivity a méně častých kontaktů s okolím, tráví senioři ve svém příbytku mnohem více času než ostatní lidé. Se zhoršující se pohyblivostí a soběstačností, která s přibývajícím věkem narůstá, je nutné přizpůsobit bydlení tak, aby stále představovalo domov bezpečný, a ne plný nástrah. Uvedená praktická publikace obsahuje nápady na drobné úpravy, na větší stavební zásahy, tipy na kompenzační pomůcky, které dokážou v domácnosti velmi usnadnit práci, i informace o sociálních a zdravotních službách a možnostech, jak získat nějaký finanční příspěvek. Snaží informovat o tom, jaké základní požadavky by měl splňovat dům nebo byt, v němž žije senior, a to jak z hlediska bezpečnosti, bezbariérovosti, tak i komfortu.

Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti

Závěrečná zpráva z výzkumu veřejné ochránkyně práv
Veřejný ochránce práv se před pěti lety, v roce 2009, stal tělesem pro rovné zacházení, čili místem, kam se mohou oběti diskriminace obrátit se žádostí o pomoc. Počet lidí, již tak činí, se průběžně zvyšuje: zatímco v roce 2010 obdržel ochránce 178 podnětů v oblasti diskriminace, v roce 2014 jich byl téměř dvojnásobek (332). Navzdory zjevnému růstu počtu stížností zůstává jejich celkový počet spíše nízký. To vyvolává otázku, zda je diskriminace v Českérepublice opravdu ojedinělá, anebo zda obětem diskriminace nebrání v přístupu k právní pomoci různé bariéry.

Rádce pacienta

mzcr
do rukou se Vám dostává již třetí vydání publikace s názvem Rádce pacienta. Stejně jako v předchozích vydáních i tentokrát je jeho hlavním cílem informovat Vás, jak se můžete stát účinnými partnery zdravotníků při čerpání zdravotních služeb.
Nejenže jsme pro Vás důležité informace a rady aktualizovali, ale doplnili jsme i zcela nové kapitoly. Nově zde můžete nalézt informace o zřízení institutu ombudsmana pacientů přímo na Ministerstvu zdravotnictví ČR, o právech osob zdravotně znevýhodněných, specifika domácí péče a pečovatelské služby, o tom jak vyjádřit cestou online dotazníků svou spokojenost s péčí praktického lékaře i ambulantního specialisty, jak postupovat v případě, že se rozhodnete stát
dárcem kostní dřeně, a mnoho dalších užitečných témat včetně financování českého zdravotnictví.
Do tištěné brožury si také můžete poznamenávat informace, které od zdravotníků obdržíte, dále informace o sobě (např. jaké užíváte léky, anamnestické údaje) apod. Pevně věřím, že toto vydání Rádce pacienta nejen přispěje k lepší orientaci při kontaktu se zdravotními službami, ale také Vám pomůže při každodenní péči o vlastní zdraví.
www.mzcr.cz
Určitě si poradíte

Určitě si poradíte

kol.
Určitě si poradíte“ je název průvodce životními situacemi, kdy potřebujete zdravotní a sociální služby a do kterých se může dostat každý z nás.Průvodce bude postupně vycházet v jednotlivých krajích České republiky v knižní podobě a postupně vznikne i elektronická interaktivní podoba průvodce na internetu. Víc

Příprava vydání - Jihomoravský kraj
11.11.2015 | Jihomoravský kraj
Byly zahájeny přípravy vydání publikace Určitě si poradíte pro Jihomoravský kraj. Předpokládaný termín vydání je plánován na leden 2016.

Příprava vydání pro Pardubický kraj
10.11.2015 | Pardubický kraj
Připravujeme další vydání publikace Určitě si poradíte, tentokrát pro Pardubický kraj. Předpokládaný termín vydání je začátek prosince 2015.

Doporučený standard kvality pro domovy pro seniory ČR

APSS ČR
Týká se vybavenosti v ubytování /max. dvoulůžkové pokoje/společných prostor, vlastního objektu, okolí, služeb dále stravování, volby, struktury a času podávaných jídel, kultury a volného času, sportu, pohybu a vzdělávání, duchovním programům, dobrovolnictví v pobytových službách sociální péče, hobby aktivitám, dopravě mimo domov

Díky MPSV putují peníze správným směrem

Karel Vít a kol.
http://www.mpsv.cz/files/clanky/20536/MPSV_210x210_CZ.pdf
Publikace "Díky MPSV putují peníze správným směrem … a neztratí ho ani v novém programovém období", se snaží ukázat, jak mohou pomáhat peníze plynoucí z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačních programů zaměřených na zaměstnanost. Obsahuje víc než dvacítku příběhů lidí z celého Česka, kterým účast v projektech pomohla studovat, najít si práci i úplně změnit život.

Úřad práce ČR – partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele

ÚP kol.
Na ÚP ČR můžete i v případě, že práci máte. Do evidence ÚP ČR se můžete nechat zařadit také jako zájemce o zaměstnání. Pokud je člověk na mateřské či rodičovské dovolené, student nebo pracující, má možnost stát se zájemcem o zaměstnání. Na rozdíl od uchazeče se zájemcem o práci může stát kdokoli, kdo má zájem o zprostředkování zaměstnání, a za tímto účelem požádá ÚP ČRo zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. Může požádat kterékoli kontaktní pracoviště na území ČR, nejen v místě trvalého bydliště.

Lidé, kteří se nevzdali

kol
Skoro každý z nás se v životě dostane do situace, kdy hledá práci. Pokud jste mladí, vzdělaní, s praxí a bez závazků, nemusí to představovat problém. Jenže to je ideální situace, která má do reality často daleko. Nízká kvalifikace, předdůchodový věk, nezaopatřené děti či hendikep – to vše úspěšnost na trhu práce velmi snižuje. Evropský sociální fond se těmto znevýhodněným skupinám snaží pomáhat. A že se to daří, dokazuje právě tato publikace. Najdete v ní dvacet pět příběhů konkrétních lidí z celé České republiky, kterým se změnil život k lepšímu. Projekty financované z Evropského sociálního fondu pomohly najít zaměstnání absolventům, lidem se záznamem v trestním rejstříku, osobám s fyzickým i duševním postižením či lidem s nízkým vzděláním. Příběhy Aleny, Marie, Václava a dalších mají jedno společné: získat pravidelný příjem se na začátku zdálo nemožné. Přesto se ale nevzdali a využili nabídnutou pomoc. Snad vás inspirují k tomu se
podobných projektů aktivně zúčastnit.

MPSV, 2015

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

kol. MPSV
Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému

Československé a české dějiny 20. století

kol. pracov. Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
V publikaci se odráží nutnost nahradit klasické až akademické pojetí dějepisu něčím zcela novým, s využitím přitažlivých prostředků jako je komiks či zapojení informačních technologií v rámci multimediálního pojetí.

Bedekr aktivního stárnutí

kol.
Cílem projektu FRAM je zvýšit povědomí o problematice aktivního stárnutí a účast klíčových zainteresovaných subjektů ve vytváření politik v oblasti aktivního stárnutí.
Cíl projektu FRAM
Hlavním cílem projektu je podpořit kvalitu, udržitelnost, dostupnost a efektivitu výdajů na služby zajišťující zdravotní, sociální a dlouhodobou péči.
Projekt chce tohoto cíle dosáhnout skrze navržení nových pravidel a postupů, které by podpořily tzv. aktivní, zdravé a důstojné stárnutí v České republice.
Cílem projektu je nashromáždit statistická data o stárnoucí populaci a jejích zranitelných skupinách a data o současné situaci v poskytování služeb zdravotní a dlouhodobé péče v České republice.

Profese v pohřebnictví

Tomáš Kotrlý
Brožurka ministerstva pro místní rozvoj. Je určena především pro úřady práce.
Je ke stažení online

Autonomie v kontextu zdravotního postižení

Lenka Krhutová
Publikace přináší sociálně vědní pohled na téma autonomie v kontextu zdravotního postižení. Vychází v tištěné a elektronické podobě a je distribuována do univerzitních knihoven veřejných vysokých škol a na Krajské rady osob se zdravotním postižením. Jejím cílem je představit různé možnosti přístupů k pojetí zdravotního postižení a k pojetí autonomie. Primárně směřuje do oblasti teorie a praxe sociální práce, může přispět k doplnění poznatků i dalších oborů.
První část představuje dva stěžejní koncepty – zdravotní postižení a autonomii – ve světle různorodých teoretických a empirických přístupů. Zaměřuje se na aspekty autonomie ve vztahu k tělesnosti a fyzické závislosti „postiženého“ těla, na kulturní, jazykové, mediální a politické konotace autonomie v kontextu zdravotního postižení, na reflexi osobní autonomie z pohledu lidí s postižením a na souvislosti stěžejních témat s teorií a praxí sociální práce.
Druhá část knihy pojednává o úloze a významu specifického vysokoškolského výzkumu v České republice a o obecných a specifických problémech metodologie v oblasti výzkumů témat zdravotního postižení. Stěžejní kapitolou druhé části je zpráva o realizaci výzkumného projektu.

Kniha vychází ve dvou verzích – v tištěné a elektronické podobě.
Publikace je distribuována do univerzitních knihoven veřejných vysokých škol a na Krajské rady osob se zdravotním postižením.
http://dokumenty.osu.cz/fss/kas/krhutova/info_autonomie_zdp.pdf

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2013

kol. MPSV
Výchozími dokumenty pro stanovení zaměření realizace aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) v roce 2013 jsou strategie „Evropa 2020“ a na ní navazující strategie „Národní program reforem České republiky“ určující následující cíle České republiky v oblasti zaměstnanosti do roku 2020
Úřad práce ČR při realizaci APZ respektoval cíle politiky zaměstnanosti zadané Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Pro rok 2013 MPSV stanovilo, aby nástroji a opatřeními APZ Úřad práce ČR podporoval zejména uchazeče o zaměstnání, kteří jsou evidováni déle než 5 měsíců; uchazeče o zaměstnání, kterým je kvůli jejich zdravotnímu stavu, věku (absolventi bez praxe, mladí do 25 let a osoby nad 55 let) či péči o dítě věnována při zprostředkování práce zvýšená péče, či uchazeče o zaměstnání, u nichž existuje důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci Úřadu práce ČR, a dále uchazeče o zaměstnání, jimž je
potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce (např. ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti).

Ministerstvo práce a sociálních věcí – Odbor trhu práce, 2014
ISBN: 978-80-7421-073-0
Neprodejné!

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

kol.
Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému
Rady sociální a právní

Rady sociální a právní

Radka Pešlová
Příručka má 160 stran a čtenář v ní najde podrobné informace o všech příspěvcích, nárocích a výhodách, právech a povinnostech, které má laický pečovatel. Dále cenné rady, jak svá práva vymáhat úřední cestou či soudně, nebo poučení, jaké existují možnosti pomoci. Obsáhlý je seznam vzorů nejrůznějších smluv, žádostí a odvolání a na závěr čtenář najde i zcela čerstvou informaci, jak vypadá návrh vyhlášky, která řeší, kdo bude mít nárok na průkaz zdravotně postižených od 1.1.2014, a to včetně výčtu diagnóz, jež nárok zakládají.

Vydala Diakonie ČCE v rámci projektu Pomáháme pečovat
Jak jsem se zbláznila

Jak jsem se zbláznila

Ivanka Devátá
Ani v blázinci není o humorné situace nouze! V knize Ivanky Deváté se dozvíte, jaká dlouhá cesta ji do této instituce přivedla a co tam zažila.

Nakladatelství: MOTTO, 2013

Základní informace pro prozůstalé

MMR
Praktické rady o postupu při úmrtí, vypravení pohřbu a poradenství pro pozůstalé.
Jedná se o rozšířené, aktualizované a doplněné vydání předcházející příručky Pohřeb a jeho organizace. Nová brožura aplikuje nové právní předpisy v pohřebnictví a jde do větší hloubky v oblastech týkajících se posledních věcí člověka, pozůstalých a jejich rodin. Základní informace pro pozůstalé jsou určeny nejen široké veřejnosti, ale své využití mají také u teoretiků a praktiků ve zdravotních, sociálních, pohřebních i policejních službách.
Sociální péče o seniory

Sociální péče o seniory

Hrozenská Martina, Dvořáčková Dagmar
Kniha je určená studentům sociálně zdravotnických oborů a profesionálním pracovníkům z řad pomáhajících profesí a měla by jim pomoci k získání vhledu do problematiky péče o seniory. Jádro knihy tvoří popis cílové skupiny a její charakteristika v duchu holistického přístupu k člověku, popis specifik práce a komunikace s touto cílovou skupinou a popis a fungování systému sociální péče určené seniorské populaci. Obsah knihy přitom vychází z českých a slovenských reálií, avšak je doplněn i o poznatky zahraniční, díky tomu koresponduje s trendy celoevropské sociální ochrany občanů. Publikaci doplňují případové studie, které výstižně dokreslující teoretickou část.

Vydavatelství Grada, 2013
ISBN 978-80-247-4139-0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: