Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.


Všechny publikace

Babky na divoko

Milena Holcová
Babky na divoko
Je vám přes čtyřicet, děti se osamostatnily, manželství už vás nemůže ničím překvapit. V téhle životní etapě dozrává nový, dosud opomíjený problém. Máte stárnoucí, nemocné, čím dál závislejší rodiče. Dvě přítelkyně středního věku se rozhodnou řešit své konfliktní vztahy s matkami, kterým je přes sedmdesát, poněkud netradičně - společným cestováním po Krétě "na divoko", bez střechy, bez průvodce. Den po dni, hodinu po hodině se před vámi odkrývá téma rozporuplnosti mateřství, opuštěnosti stáří, různých variant sexuality, závislosti, nesmiřitelnosti i něhy.

Vydalo nakladatelství Šalvar, Brno, rok vydání 2002
ISBN 80-903011-3-4

Reflexní masáže pro začátečníky

David F. Vennells
Reflexní masáže pro začátečníky
Léčení pomocí tlakových bodů. Reflexní masáže jsou jednoduché a přitom účinné. V knize najdete úplné a jasné instrukce s názornými obrázky.

nakladatel: Beta-Dobrovský, rok vydání 2004
ISBN: 80-7306-080-9Kdy je rakovina léčitelná?

Zdeněk Dienstbier
Kdy je rakovina léčitelná?
Publikace našeho předního onkologa a presidenta Ligy proti rakovině shrnuje základní body prevence onkologických onemocnění, popisuje samovyšetřovací metody, věnuje se problematice vzniku onemocnění a jeho léčby, a to především z hlediska pacientova prožívání – autor doporučuje, jak se vyrovnat se zjištěnou diagnózou a průběhem léčby, jakou zvolit životosprávu a podpůrnou léčbu v rámci rekondice, zvláštní kapitolu věnuje rodinným příslušníkům nemocného. V knize jsou uvedena práva pacientů, je také zmíněna otázka důstojného dožití pacientů v pokročilém věku.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2003
ISBN 80-7169-303-0

Osobní asistence - příručka postupů a rad pro osobní asistenty

Jana Hrdá
Jednou ze zásad světového hnutí Idependent Living je deprofesionalizace (viz Osobní asistence jako jedna z cest k samostatnému životu). To znamená, že osobní asistenti sebeurčující osobní asistence (tj. osobní asistence, při níž má klient maximální možnost určovat způsob svého života, protože si sám školí osobního asistenta podle svých potřeb a řídí jeho práci) nepotřebují žádnou kvalifikaci (odbornou způsobilost, vzdělání). Její uživatel nemá být předmětem péče, nemá být vydán všanc pečovateli-odborníkovi, který ví lépe než on, co potřebuje a co si má přát. Uživatelé služby, stejně jako ostatní lidé, znají sami sebe nejlépe, znají své potřeby a svůj život, a je tedy nezbytné, aby o něm také jako ostatní rozhodovali. A stejně jako ostatní si volají specialisty teprve tehdy, když potřebují odborný zásah.

Vydala POV, 1997

Empatie. Vcítění v každodenním životě

Jirina Prekop
Empatie. Vcítění v každodenním životě
Známá psycholožka českého původu působící dlouhá léta na dětské klinice ve Stuttgartu ukazuje pomocí četných příkladů typických i pro české prostředí, jak v mnoha oblastech našeho každodenního života narážíme na chybějící schopnost empatie.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2004
ISBN: 80-247-0672-5

Rehabilitace po cévní mozkové příhodě

World Health Organization
Rehabilitace po cévní mozkové příhodě
Publikace představuje dle WHO velmi dobrého průvodce pro terapeuty a profesionální pracovníky v primární zdravotnické péči. Stručná úvodní část se zabývá příčinami iktu a jeho důsledky pro poruchu funkční schopnosti postiženého (poruchy hybnosti, komunikační a emoční problémy, poruchy polykání, inkotinence, sociální problémy a další). Zahrnuje komplexní péči o nemocného s cílem o získání maximální funkční nezávislosti nemocného s iktem. Přeložila mgr. Simona Šeclová

Vydalo nakladatelstvi Grada, rok vydání 2004
ISBN: 80-247-0592-3

Nezoufejte! V každé rodině je něco...

Ivan Krejčí
Nezoufejte! V každé rodině je něco...
Po úspěchu knížky Nezoufejte! Jsou ještě horší děti než ty vaše se autor rozhodl vyřídit si i pár účtů s celou rodinou. Učinil tak ve stejném duchu, vtipně a s nadhledem a nezapomněl glosovat i aktuální starosti a události, v dobré víře, že po přečtení se čtenáři bude život v jeho vlastní rodině jevit snesitelnější.

Vydalo nakladatelství Ivo Železný, rok vydání 2003
ISBN:80-237-3773-2

Hluchoslepí mezi námi

Jitka Hlaváčová a kolektiv
Barevna brožura přináši obecné informace z historie i ze současnosti z oblasti péče, služeb a potřeb hluchoslepých a je prvnim materiálem v ČR, který komplexně popisuje danou problematiku. Brožura je určena všem zájemcům z řad odborniků i veřejnosti, kteři ve svém profesním nebo osobním životě se mohou setkat s hluchoslepou osobou.
Brožura je distribuována mezi hluchoslepé a jejich rodinné přislušníky, průvodce, osobni asistenty a dále do ordinací očnich a ušních lékařů, do nemocnic a domů s pečovatelskou službou, na odbory soc. a zdravot. péče na všech úrovních, ústavy soc. péče, partnerům z řad neziskových organizaci poskytující péči zrakově a sluchově postizeným.

Vydalo o.s. LORM rok vydání 2003 v tištěné podobě
a v elektronické formě na CD-ROM.

Lidské tělo

Velká rodinná encyklopedie
Lidské tělo
Nová encyklopedie obsahující jasné, detailní informace usnadňující porozumění fungování lidského těla, napsané týmem odborníků. Součástí jsou i příběhy historie medicíny od antického Řecka po současnost.
Z anglického originálu Encyclopedia of the Human Body, překlad: Romana Anděrová

Vydalo nakladatelství Slovart, rok vydání 2003
ISBN 80-7209-477-7

Největší dobrodiní lidstva - Historie medicíny od starověku po současnost

Roy Porter
Největší dobrodiní lidstva - Historie medicíny od starověku po současnost
Přehledné dějiny medicíny od jejích počátků až k dnešku, ve kterých autor srnuje a hodnotí celý dosavadní vývoj praktické medicíny i lékařské vědy v rozsahu pro českého čtenáře doposud nedostupném. Lze je použít jako biografický slovník velkých vědců a lékařů a jejich úspěchů, jsou však především poutavým vyprávěním o lidských omylech a hledání, o vnímání nemoci a nemocného člověka, o proměnách vztahu mezi lékařem a pacientem, o institucionalizaci medicíny v různých zemích a v různých obdobích, či o alternativních způsobech léčby.

Vydalao nakladatelství Prostor, rok vydání 2003
ISBN 80-7260-052-4

Švestka

J. Cimrman, L. Smoljak, Z. Svěrák
Švestka
Jevištní sklerotikon. Jsme svědky rozhovorů mezi Přemyslem Hájkem, vechtrem v. v. , jeho bratrancem, dále mladým vechtrem, horolezcem Sváťou Pulcem, členem KČT Edou Wasserfallem, služkou Emilkou Najbrtovou, venkovankou Andulkou Šafářovou a úřednikem Kryštofem Nastoupilem.
Nezapomenutelné je vyjádření profesora Smoljaka, že k neduhům stáří, postihujícím především intelektuály patří podle Cimrmana dvě vady komplementarně spojené: neschopnost udržet myšlenku a naopak neschopnost myšlenku opustit.

(Premiéra hry 14.11.1997 v Žižkovském divadle Járy Cimrmana)
Vydalo nakladatelství Paseka, rok vydání 1999
ISBN 80-7185-215-5

O naději s Marií Svatošovou

Marie Svatošová
O naději s Marií Svatošovou
Pečujete o těžce nemocného? Jste sami vážně nemocní? Zemřel vám někdo blízký, nebo si zoufáte pod tíhou svého životního úkolu?
O naději s lékařkou a iniciátorkou hospicového hnutí u nás, Marií Svatošovou.

Vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, rok vydání 2003
ISBN 80-7192-833-X


Aplikovaná psychologie

Nicky Hayesová
Aplikovaná psychologie
Autorka podává přehled nejrůznějších oborů, kde nachází využití vědecká znalost lidského chování, myšlení a prožívání. Ukazuje, jak se aplikují výsledky kognitivní, sociální nebo klinické psychologie. Představuje tradiční směry aplikované psychologie (poradenská psychologie, pedagogická psychologie, soudní psychologie, psychologie práce apod.) i méně známá témata užitého psychologického výzkumu.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2003
ISBN 80-7178-807-4

Chvála psychoterapie

Irvin D.Yalom
Chvála psychoterapie
Knihu tvoří pětaosmdesát krátkých kapitol, jež představují směsici myšlenek a technik, které se autorovi při jeho vlastní terapeutické práci osvědčily. Yalomovy úvahy doplněné vlastními zkušenostmi a případy z praxe mohou obohatit terapeutický proces nové generace psychoterapeutů a jejich klientů.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2003
ISBN 80-7178-761-2

Aplikovaná sociální psychologie II

Ivan Slaměník, Jozef Výrost a kolektiv
Aplikovaná sociální psychologie II
Snahou publikace je ukázat aktuální sociálněpsychologické problémy jedince v současném světě, naznačit možnosti jejich řešení prostřednictvím sociální psychologie, a tu představit jako obor pomáhající řešit sociální problémy. Práci se zabývá u nás zatím nepublikovanými tématy jako je např. sociální psychologie zdraví, psychofyziologie, osamělost, bezmocnost. Některá témata jsou zde syntetizována a doplněna o nové poznatky (např. coping, gambling).

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2001
ISBN 80-247-0042-5

Přestupkové právo

Zdeněk Červený, Václav Šlauf
Přestupkové právo
Jedenácté aktualizované vydání podle právního stavu k 1. 11. 2003 obsahuje úplný text zákona o přestupcích s uceleným komentářem každého paragrafu. V komentáři je zohledněna zejména novela vyhlášky o paušální částce nákladů řízení o přestupcích. Další část publikace je věnována výňatkům ze souvisejících a navazujících předpisů včetně zákonů, které rovněž upravují problematiku přestupků a postihu právnických osob.

Vydalo nakladatelství Linde, rok vydání 2003
ISBN 80-7201-435-8

Krizová intervence

Daniela Vodáčková a kol.
Krizová intervence
Lidem, kteří řeší naléhavou - krizovou - situaci, je dnes k dispozici řada různých zařízení, poskytujících krizovou pomoc, v nichž působí profesionálové i dobrovolníci.
Publikace širokého autorského kolektivu shrnuje současný stav oboru, který je východiskem jejich práce, a popisuje základní postupy krizové intervence v nejrůznějších situacích.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2002
ISBN 80-7178-696-9

Proč jdeme mladým na nervy?

Nataša Tanská
Proč jdeme mladým na nervy?
Autorka populární knihy „Vyznáte se v tlačenici? aneb Úvod do štikologie“ se tentokrát věnuje problémům soužití dvou i tří generací. Vztahy v rodině nejsou vždy jednoduché. Proč tomu tak je? Jak tomu čelit? A co v žádném případě nedělat?

Vydalo nakladatelství Motto, rok vydání 2001
ISBN 80-7246-098-6

Mapování péče o pacienta postiženého demencí

Tamara Tošnerová
Článek je zaměřený na mapování péče především v ústavní péči, ale seznámeni se s problematikou (včetně tabulky s postoji k postiženému člověku) je vhodné pro všechny, kteří přichází do styku se syndromem demence.
Text byl uveřejněn v časopise Sociální péče, roč. 4, č.3, 2003 s. 22-24,
ISSN 1213-2330

Slovník sociální práce

Oldřich Matoušek
Slovník sociální práce
Zkušený autor vysvětluje základní termíny sociální práce, a to s ohledem na situaci u nás - k níž ke kritický - i ve světě.
Slovník zahrnuje i pojmy sousedních vědních oborů, jež se na poli sociální práce nejčastěji užívají. Zahrnuta jsou hesla pokrývající tematicky konceptuální schémata společenských věd, metody sociální práce a jiných pomáhajících oborů, instituce a organizace provádějící sociální práci. Pozornost je věnována zejména sociálním službám, jejich hodnocení a organizaci i celému systému sociálního zabezpečení. Čtenář zde najde informace týkající se duševního a tělesného zdraví, jeho poruch, systému zdravotní péče, problematiky nouze, chudoby a nezaměstnanosti, pojmy z oblasti kriminologie a penologie, závislostí, hesla týkající se ohrožených skupin lidí, rizikového chování, ústavní péče aj.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2003
ISBN 80-7178-549-0

« | 1 | .. | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | »
Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: