Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.


Všechny publikace

Člověk versus úřady práva, povinnosti, vzory podání a písemností

Jiří Nolč
Člověk versus úřady práva, povinnosti, vzory podání a písemností
Tipy a rady pro běžného člověka, co má po právní stránce dělat, když mu nechtějí na daných institucích vyhovět: úřady, policie, vojna, zmetek v obchodě atd. Doplněno vzory a podáními písemností.

Vydalo nakladatelství Computer Press, rok vydání 2004
ISBN 8072265040

Dědictví a dědické právo

Ilona Schelleová
Dědictví a dědické právo
Víte, za jakých předpokladů můžete dědit? Jaké náležitosti musí obsahovat správně napsaná závěť?
Za jakých podmínek probíhá tzv. vydědění, to znamená, kdy může být potomek zbaven dědických práv? Jak probíhá před soudem typické jednání o dědictví? Jaká je výše dědické daně, kdy ji musíte zaplatit a kdy můžete být osvobozeni? Jak mohou být při dědění „využity“ zásady trestního práva?
Publikace Dědictví a paragrafy vás přehlednou a srozumitelnou formou provede právním zázemím, které se dědictví týká. Odpoví vám na nejčastěji kladené otázky a poskytne řadu cenných vzorů a podání. Pomůže vám tak vyvarovat se zbytečných a drahých chyb!

Vydalo nakladatelství Computer Press, rok vydání 2004
ISBN 07226530X


Jak se domoci právní pomoci

Ilona Schelleová
Jak se domoci právní pomoci
Pokud se dostanete do situace, v níž si nevíte rady, potom hledáte pomoc u někoho, kdo se v této oblasti vyzná - tedy někoho kdo poskytuje právní službu. Víte kdy zajít do advokátní kanceláře, k notáři, k daňovému poradci nebo patentovému zástupci? Jaké služby poskytují a kolik to asi stojí? Vše potřebné se dozvíte prostřednictvím naší knihy.

Vydalo nakladatelství Computer Press, rok vydání 2004
ISBN 8072265687

O psychiatrii

Petr Styx
O psychiatrii
Prakticky a srozumitelně napsaná učebnice psychiatrie je určená nejen studentům zdravotních a lékařských oborů jako doplňková literatura, ale především všem laikům, pečovatelům, rodinným příslušníkům i samotným pacientům, kteří po přečtení knihy snáze pochopí tento lékařký obor.

Vydalo nakladatelství Computer Press, rok vydání 2004
ISBN 80-722-6828-7

Co potřebujete vědět o osobní asistenci, kterou poskytuje POV?

Jana Hrdá
POV – Pražská organizace vozíčkářů je občanské sdružení, v němž lidé s postižením nejen využívají služeb, které POV nabízí, ale také je sami poskytují. Cílem služeb je uspokojit širokou škálu potřeb lidí s postižením, jsou to např. speciální doprava, poradenství, mapování bezbariérových objektů, zájmová činnost, zaměstnávání aj., to vše tak, aby se naplnilo poslání organizace, tj. aby se mohli začlenit do společnosti. Jednou ze stěžejních služeb je osobní asistence.

Krizová intervence pro praxi

Naděžda Špatenková a kolektiv
Krizová intervence pro praxi
Co je to krize? Co prožívají lidé v krizi? Co ovlivňuje průběh a intenzitu krize? Kdo může pomoci lidem v krizi? A hlavně jak je možné lidem v krizové situaci pomoci? To jsou základní otázky, na které se snaží odpovědět publikace zkušeného autorského týmu. Autoři se zaměřují především na krizi pramenící ze ztráty a identifikují jednotlivé kroky krizové intervence, které je třeba sledovat při provázení klienta jeho náročnou životní situací. Kniha je určena pracovníkům takzvaných pomáhajících profesí. Odborný text doprovází množství příkladů, příběhů a kazuistik.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2004
ISBN 80-247-0586-9

Apnoe a další poruchy dýchání ve spánku

Karel Šonka a kolektiv
Apnoe a další poruchy dýchání ve spánku
Obstrukční spánková apnoe je časté, ale málo diagnostikované onemocnění. Představuje značné oběhové riziko a vede k signifikantnímu zkrácení života. Vyvolává často nadměrnou denní spavost se všemi jejími důsledky (nehodovost, problémy v práci atd.) a má značný sociální dopad. Přitom se jedná o onemocnění jednoduše diagnostikovatelné a většinou i úspěšně léčitelné.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2004
ISBN 80-247-0430-7

Krize rozumu

John W. Burrow
Krize rozumu
Knížka zkoumá dějiny evropského myšlení od revolucí roku 1848 do počátku první světové války. Autor nejprve ozřejmuje kulturní kontext poloviny 19. století, období, jež bylo svědkem zrození demokracií v mnoha evropských zemích a vzniku velkých moderních měst – Berlína, Paříže a Londýna. Poté se věnuje vlivu vědy a sociálního myšlení na evropský intelektuální život, počínaje novými fyzikálními teoriemi, přes myšlenky sociální evoluce a sociálního darwinismu.

Vydalo nakladatelství CDK, rok vydání 2004
ISBN 80-7325-025-X

Ergonomie v bytě, v projektu a v praxi

Václav Hájek
Ergonomie v bytě, v projektu a v praxi
Ergonomie vede k řešení bytového, pracovního i dalšího prostředí, které optimálně vyhovuje potřebám člověka a v konečné frázi předchází možným zdravotním problémům. Publikace obsahuje kromě dispoziční zásad i ergonomická schémata, která jsou nutná nejen pro kvalitní projekt, ale i pro kvalitní zařízení bytu, respektující ergonomická hlediska.

Vydalo nakladatelství Sobotáles, rok vydání 2004

Pozvání do rogersovské psychologie. Přístup zaměřený na člověka

Ladislav Nykl
Pozvání do rogersovské psychologie. Přístup zaměřený na člověka
Kniha je zaměřena na myšlenkový směr, jehož vznik je neoddělitelně spojen se jménem Carla Ransoma Rogerse. Reaguje velmi citlivě na to, čeho se modernímu člověku dostává stále méně - totiž blízkosti druhého člověka.

Vydalo nakladatelství Barrister & Principal, rok vydání 2004
ISBN 80-86598-69-1

Smysl lidské existence

Milan Machovec
Smysl lidské existence
Stěžejní dílo populárního filozofa, které je zásadně přepracováno a poučeno o nová zjištění etologie a ekologie. Autor zde pojednává problematiku absurdity, zla a zoufalství, uvažuje o náboženských řešeních problémů, o rozkoši, slasti, seberealizaci, problému práce a činnosti vůbec. Všímá si však i „lepší budoucnosti" a její přípravy, vstupu do vesmíru a dosahu tohoto kroku pro člověka, vztahů mezi mužem a ženou, otázek globalizace a planetárního dialogu i paradoxů naděje. Autorova práce tak dává mj. i odpověď na proslavený dotaz Thomase Manna, zda „je život vlastně něco víc než jakási dočasná plíseň hmoty?"

Vydalo nakladatelství Akropolis, 2. vydání 2004
ISBN 80-7304-046-8

Supervize – kazuistiky

Šimek a kolektiv autorů
Supervize – kazuistiky
Lidé profesionálně se starající o druhé v oblasti zdravotnictví, sociální práce a školství sami někdy potřebují radu a podporu – supervizi. Jedna z prvních českých publikací představuje supervizi zejména jako kvalifikovanou pomoc pracovníkům v takzvaných pomáhajících profesích. Dává nahlédnout do péče o ty, kteří pracují s klienty či pacienty jako psychoterapeuti, psychologičtí či výchovní poradci, vychovatelé, sociální pracovníci, speciální pedagogové apod. Deset kazuistik je ilustrací supervize individuální, skupinové i týmové práce zkušených supervizorů hlásících se k integrativnímu přístupu. Nabízí informace o podmínkách a náplni vzdělávání supervizorů v Česku, v návaznosti na evropskou tradici.

Vydalo nakladatelství Triton, rok vydání 2004
ISBN 80-7254-496-9

Hojení ran

Alena Valentová
Text je je výsledkem vlastní zkušenosti dcery starající se o vážně nemocnou matku, díky jejíž pomoci byly zvládnuty proleženiny. V písemné formě jej slíbila ostatním pečujícím na kurzu pro pečující v březnu 2004 v Benešově. Ing. Valentová (z pozice pečujícího) seznámila ostatní s poblematikou léčby dekubitů a otevřených ran. Její zkušenost, znalosti a ukázky byly na profesionální úrovni, ochota podělit se o své znalosti ostatní nadchla a požádali o písemné zpracování.

Honba za zapomněním

Richard Davenport-Hines
Honba za zapomněním
Knížka Richarda Davenport-Hinese má pozoruhodně široký záběr. Čerpá z mnoha zdrojů a poukazuje na to, jak narkotika jako opium, morfin, konopí, heroin, kokain, amfetaminy, LSD a extáze ovlivnila západní společnost, jak se tyto látky, zpočátku užívané jako legální léky, ocitly mimo zákon, jak se z nich staly látky zakázané.

Vydalo nakladatelstvi BB art, rok vydání 2004
ISBN 80-7341-202-0

Příběhy na třech kolech

Jan Němec
Příběhy na třech kolech
Knížka si neklade za cíl stát se literárním bestsellerem, chce jen pobavit čtenářskou obec a úsměvnou formou ji seznámit se skutečností, že i u nás žijí lidé s handicapem, jejž nehodlají respektovat a jsou ochotni se s ním potýkat na každém kroku, při každém šlápnutí do pedálů.

Vydalo nakladatelství Cykloknihy, rok vydání 2004
ISBN 80-86814-02-5

Cesta životem

Pavel Říčan
Cesta životem
Jeden z našich předních psychologů se v této knize pokusil představit čtenáři pohled na průběh lidského života jako celek, od mateřského lůna až po smrt. Oblibu a uznání si získalo již první vydání této knihy. Jde o dlouhý a složitý příběh a autor jej vypráví s co největším využitím poznatků psychologie, sociologie a dalších vědních oborů.

Vydalo nakladatelství Portál, rok 2. vydání 2004
ISBN 80-7178-829-5

Instituce a odpovědnost

Václav Klusoň
Instituce a odpovědnost
Autor analyzuje pojem odpovědnosti, její ekonomický význam a vliv na vývoj společnosti. V knize jsou postupně formulována pravidla jednak omezující vliv politické moci a vlastníků, jednak vedoucí ke zvyšování společenské odpovědnosti vlastníků, podnikatelů, manažerů, politiků i samotných občanů.

Vydalo nakladatelstvi Karolinum, rok vydání 2004
ISBN 80-246-0722-0

Narcis a miazma

Alain Corbin
Narcis a miazma
Francouzský historik dokázal jako jeden z prvních aplikovat metodické postupy školy Annales na moderní společnost 18. a 19. století. Jeho prozatím nejuznávanější práce je věnována zdánlivě odtažitému tématu – dějinám pachů.

Vydalo nakladatelstvi Argo, rok vydání 2004
ISBN 80-7203-529-0Dejte si dvacet. Spánek pro osvěžení, odpočinek a dobrou kondici.

Rolf Degen
Dejte si dvacet. Spánek pro osvěžení, odpočinek a dobrou kondici.
Aktuální vědecké poznatky, výlety do dějin kultury a do světa zvířat i mnoho užitečných návodů k optimálnímu utváření a dokonalému načasování minispánku završují toto bezkonkurenční pojednání tématu minispánku.

Nakladatelství Pragma, rok vydání 2004
ISBN 80-7205-703-0

Cesta k lidství

Jean Vanier
Cesta k lidství
Kniha vznikla jako přepis rozhlasových relací v Canadien Broadcasting Corporation (CBC) z roku 1998. Zakladatel komunitního hnutí Archa, společenství lidí, kteří sdílejí život spolu s handicapovanými, polemizuje ve svých úvahách s egoistickými a na výkon zaměřenými tendencemi moderních společností. Kniha může dát inspiraci, jak v komunitách žít a jaká obdarování život ve společenství přináší.

Vydalo nakladatestvi Portál, rok vydání 2004
ISBN 80-7178-805-8
« | 1 | .. | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | .. | 139 | »
Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: