Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.


Všechny publikace

Státní sociální podpora

Vojtěch Krebs, Ladislav Průša
Státní sociální podpora
Státní sociální podpora je významným pilířem sociální politiky v ČR. Kniha se zabývá základními východisky a charakteristikou jednotlivých dávek státní sociální podpory. Umožňuje příjemcům dávek, s podmínkami nároku na jednotlivé dávky státní sociální podpory a se způsobem jejich výpočtu. Autoři zařadili do publikace vzorce, příklady na výpočty jednotlivých dávek, názorné ukázky vyplněných formulářů – žádostí. Součástí publikace je i úplné znění zákona o státní sociální podpoře.

Vydalo nakladatelstvi Grada, rok vydání 2003
ISBN 80-247-0065-4

Životní pojištění

kolektiv autorů z ČAP
Životní pojištění
Publikace je určena všem, kteří potřebují aktuální informace o životním pojištění – občanům, fyzickým a právnickým osobám i studentům. Čtenář se seznámí s výhodami životního pojištění, jeho různými produkty, daňovými úlevami pro individuální a skupinové životní pojištění i s příslušnými právními předpisy. Uvítá jistě praktické rady odborníků, jak volit pojišťovnu a sjednávat životní pojištění i ilustrativní příklady výpočtů pojistného pro různé částky a doby životního pojištění.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2003
ISBN 80-247-0146-4

Nedovolte mozku stárnout

D. Gamon, A. Bragdon
Nedovolte mozku stárnout
S přibývajícím věkem může docházet k poklesu výkonnosti mozkové činnosti. Tomuto poklesu se však můžeme úspěšně bránit tím, že budeme mozek trénovat duševními cvičeními. Kniha kombinuje poznatky neuropsychologie o tom, co se v průběhu života (zejména stárnutí) děje s naším mozkem, s testy a technikami ukazujícími, jak si až do stáří zachovat přesně pracující mysl. Autoři radí, co dělat, když se objeví známky poškození paměti. Čtenáři se také dozvědí, které problémy paměti a myšlení jsou běžné a není třeba se jimi znepokojovat. Kniha přístupnou formou přináší nejnovější výzkumná zjištění a je odlehčená hrami a hádankami.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2002
ISBN 80-7178-567-9

Lidský vztah jako součást profese

Karel Kopřiva
Lidský vztah jako součást profese
Jak lépe rozvíjet vztah ke klientům, jak se vyhnout hrozícím nebezpečím a kde nacházet psychickou energii pro službu druhým, radí zkušený psychoterapeut.

Vydalo nakladatelstvi Portál, rok vydání 2000, dotisk 2003
ISBN 80-7178-429-X

Psychologie stárnutí

Stuart-Hamilton
Psychologie stárnutí
Přehled poznatků o psychologických aspektech stárnutí.
Autorovi se podařilo spojit vysokou odbornost se čtivostí a srozumitelností. Probírá všechny základní okruhy psychologické problematiky stárnutí a stáří a věnuje se také budoucnosti oboru gerontologie. Čtenáři ocení i rozsáhlý slovník termínů z oblasti gerontologie a gerontopsychologie.

Vydalo nakladatelstvi Portál, rok vydání 1999
ISBN 80-71782-74-2

Neuropsychologie

Petr Kulišťák
Neuropsychologie
Náš přední odborník stručně a s přijatelnou mírou odborné terminologie seznamuje se základními otázkami, které neuropsychologie zkoumá. Představuje současné metody studia nervového systému, nejnovější poznatky o neurobiologických základech jednotlivých psychických funkcí (od vnímání přes paměť, jazyk, emoce až po vědomí). Pozornost je věnována rovněž poruchám těchto funkcí, neuropsychologickým diagnostickým a rehabilitačním postupům i neuropsychoaterapii. Závěr knihy podává přehled některých teorií o činnosti mozku a možností jejich aplikace v klinické praxi.

Vydalo nakladatelstvi Portál, rok vydání 2003
ISBN 80-7178-554-7

Ageismus - Průvodce stereotypy a mýty o stáří

Tamara Tošnerová
Ageismus - Průvodce stereotypy a mýty o stáří
Jsou u nás diskriminováni starší občané? Jak a kde vznikl termín ageismus? Jak se dívají na stáří sami senioři, lékaři, studenti policejní akademie, mladí muži na civilní službě v nemocnicích? O tom všem pojednává naše publikace.

Vydala Ambulance pro poruchy paměti, rok vydání 2002
ISBN: 80-238-9506-0

Úspěšná péče o člověka s demencí

Jitka M. Zgola
Úspěšná péče o člověka s demencí
Publikace podává nejen technické návody, ale hledá též odpověď na otázku, proč se nemocný člověk chová tak, jak se chová, jak mu můžeme porozumět, a tím i pomoci. Jde o odbornou publikaci určenou profesionálním pečovatelům z geriatrických zařízení, zdra zdravotnických i sociálních, studentům i rodinným příslušníkům. Knihu lze použít i pro oblast péče o osoby s jiným závažným postižením.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydaní 2003
ISBN 80-247-0183-9


Syndrom vyhoření

Tamara a Jiří Tošnerovi
Syndrom vyhoření
Brožurka může pomoci prevenci stresu a rozvoji syndromu burn-out, a to jak u profesionálů tak u dobrovolníků v pomáhajících profesích.


Jak zvládat depresi

Jaro Křivohlavý
Jak zvládat depresi
Cílem publikace je dát lidem postiženým depresí a lidem okolo nich nejzákladnější informace o tom, co deprese je, co by se při ní dělat nemělo a naopak, co se dělat může a má, aby se duševní stav upravil.Text je doplněn mimo jiné i návody "jak zdravě žít" tak, abychom se do deprese nedostali. Připojeny jsou i ilustrativní příklady z praxe.


Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2003
ISBN 80-247-0575-3

Příručka pečovatele

Tamara Tošnerová
Příručka pečovatele
Starší dlouhodobě nemocný člověk v rodině - a co dál?

Příručka je pomocníkem pro rodinné příslušníky starající se o těžce postižené starší příbuzné s onemocněním nervové soustavy vyžadující trvalou ošetřovatelskou péči a dohled nad postiženým.

Brožurka si klade za cíl objasnit pocity, nálady, postoje a chování pečovatele, vznikající v souvislosti s péčí o postiženého. Snahou je mírnit úzkost, pocity viny, zabránit vzniku syndromu vyhoření, při zachování realistického postoje ve složité životní situaci.

Vydala Ambulance pro poruchy paměti, rok vydání 2002
ISBN 80-238-8541-3

Pocity a potřeby pečujících o starší rodinné příslušníky

Tamara Tošnerová
Průvodce pro zdravotníky a profesionální pečovatele

Publikace nabízí několik pohledů na laické pečovatele starající se o své blízké, jeho historický vývoj a dále hledisko měnících se ženských a mužských stereotypů v této roli na konci 20. století.

Text je zaměřen více na pečující o rodinného příslušníka s demencí Alzheimerova typu, ovšem na jeho modelu je možno zobecnit rizikové chování a jednání postižené osoby a pečujícího i při jiných chorobách a postiženích s podobnými projevy.

Na problematiku pečovatele – rodinného příslušníka nabízí pohled zprostředkovaný autentickými výpověďmi pečujících z České republiky i ze zemí Evropské Unie, obsahující jejich reálné pocity a prožitky.

Vydala Ambulance pro poruchy paměti, rok vydání 2001
ISBN 80-238-8001-2

Na emoce s rozumem

Dennis Greenberger, Christine A. Padesky
Na emoce s rozumem
Příručka kognitivní terapie pro klienty

Pomocí knihy se můžete naučit metodám, které pomáhají zvládat nepříjemné emoce, jako je deprese, úzkost, zlost, panika, žárlivost, pocity viny a studu. Tyto postupy mohou pomoci i tehdy, když se snažíte abstinovat od alkoholu nebo žít znovu život bez drog.
Kniha Na emoce s rozumem vám pomůže uvědomit si v běžných každodenních situacích, ale i během závažných životních událostí své vlastní myšlenky, emoce, chování a tělesné reakce. Poznáte jak zkoumat smysl a užitečnost různých myšlenek, které vás během dne napadají, jak měnit ty myšlenky, které vás udržují ve špatné náladě, vedou k nevhodnému chování a narušují vaše vztahy s ostatními lidmi. Kromě toho se naučíte jak uskutečnit ve svém životě změny, pokud na základě zkoumání svých myšlenek zjistíte, že určité problémy musíte vyřešit.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2003
ISBN 80-7178-742-6

Domácí péče - otázky a odpovědi

Blanka Misconiová
Národní centrum domácí péče ČR vydalo pro zlepšení informovanosti všech těch, kteří domácí péči potřebují, poskytují i podporují, katalog. Slouží k pomoci nalézt odpovědi na nejčastější otázky spojené s domácí péčí.

Osobní asistence - příručka postupů a rad pro klienty

Jana Hrdá
Osobní asistence je systém služby, který může být plnohodnotnou, ba dokonce lepší alternativou ústavní péče i pro člověka s velmi těžkým postižením. Umožňuje sice důstojný život ve vlastní domácnosti, avšak nepřestává to být boj o přežití. Protože už jednou člověk odkázán na druhé, poněvadž by bez jejich dopomoci pravděpodobně zemřel, stojí ho veliké, přímo nezměrné úsilí si takovou dopomoc druhých lidí zaopatřit a zorganizovat. Příručka zdůrazňuje, že sice nejsme s to nikomu odstranit utrpení, ale můžeme aspoň pomoci! Klientem se nikdo nenarodí, tím se člověk musí naučit být. A návod "jak na to" publikace nabízí.

Stop traumatickým vzpomínkám

Ján Praško, Tomáš Hájek, Beata Pašková, Marek Preiss, Miloš Šlepecký, Richard Záleský
Stop traumatickým vzpomínkám
Jak zvládnout posttraumatickou stresovou poruchu

Náhlé zraňující události (například nehody, násilí, přírodní katastrofy) zasahují hluboce do života člověka. Zanechávají kromě dalších škod i emoční zranění, která mohou být daleko bolestnější než tělesná poranění; déle se hojí, a pokud nejsou léčena, mohou přetrvat celý život a navždy změnit člověka a jeho pohled na svět. Obvykle se mluví o posttraumatické stresové poruše (PTSD). Publikace podává důležité informace všem, kdo se stali obětí nějaké traumatické události, i těm, kdo lidem takto postiženým chtějí pomoci. Shrnuje informace o tom, jak se posttraumatická porucha projevuje, jak ji léčí odborník, jak si může postižený pomoci sám a jak mu může pomoci jeho rodina a okolí. Text je psán srozumitelně, s orientací na praktické potřeby a je doplněn řadou příběhů.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2003
ISBN 80-7178-811-2

Dobrovolníci a metodika práce s nimi

Jiří Tošner, Olga Sozanská
Dobrovolníci a metodika práce s nimi
Dobře fungující dobrovolná pomoc je velkým přínosem pro nejrůznější typy sociálních, zdravotních, školských a výchovných, ekologických i kulturních organizací.
V současnosti lze získat zkušenosti se sociálními asistenty pro postižené žáky, studenty i dospělé, existují dobrovolné programy pro rizikové děti a mladistvé, dobrovolníci začínají pronikat do nemocnic, domovů důchodců apod. Práce s nimi se stává součástí studia sociálních oborů a jejich význam do budoucna poroste. Kniha se věnuje metodologii práce s dobrovolníky, její organizace, plánování, řízení a supervize.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2002
ISBN 80-7178-514-8

Původ ctnosti

Matt Ridley
Původ ctnosti
Zákonitosti chování jedince ve společnosti Jak je možné, že lidské společnosti se řídí morálkou, zákony a všeobecně převládající slušností, když naše chování se podle sociobiologů formovalo během milionů let, kdy jsme mezi sebou zápasili o přežití a naslouchali příkazům svých sobeckých genů? Anglický zoolog a publicista Matt Ridley se na tyto a další otázky pokouší odpovědět, přičemž své brilantně a vtipně formulované závěry podpírá důkazy ze světa zvířat, z historie, antropologie nebo ekonomických teorií.

Vydalo nakladatelství PORTÁL, rok vydání 2000
ISBN 80-7178-351-X
« | 1 | .. | 138 | 139
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: