Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.


Sociální problémy

Průvodce změnami sociálního systému od 1. ledna 2008

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
P r á c e, noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, mimořádné vydání

Zpráva z návštěv zařízení sociálních služeb pro seniory

Otakar Motejl
Pro období prosinec 2006 až květen 2007 byla veřejným ochráncem práv vybrána pro provádění systematických návštěv zařízení sociálních služeb pro seniory, tedy podle původní právní úpravy domovy důchodců, popřípadě domovy – penziony pro důchodce, a domovy pro seniory.Skupina pracovníků Kanceláře veřejného ochránce práv navštívila dvacet sedm těchto zařízení. U sociálních zařízení pro seniory může mít špatné zacházení nejen podobu porušování základních práv, jako je např. právo na osobní svobodu či právo na soukromí, ale také podobu nekvalitně poskytovaných služeb, projevující se např. nedostatečným respektováním sociální autonomie a práva na spolurozhodování o vlastním životě, zneužíváním závislosti na péči nebo jejím prohlubováním.

Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení

A. Arnoldová
První, obecně zaměřený díl učebního textu, který se věnuje problematice sociálního zabezpečení. Podává přehled o subsystémech sociálního zabezpečení, vysvětluje základní pojmy a výchozí strategie. Z obsahu: sociální stát a sociální politika, mezinárodní úmluvy v sociální oblasti, sociální politika v ČR, organizace a řízení sociálního zabezpečení, lékařská posudková služba, základní aktivity sociálního státu, tj. minimální příjem (životní a existenční minimum, minimální mzda), důchodové a nemocenské pojištění, úraz a nemoci z povolání, péče o zdraví, sociální zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora, dítě v sociálním zabezpečení a sociální zabezpečení v Evropské unii. Všechny dostupné informace i právní předpisy jsou platné k dubnu roku 2007.

Nakladatel: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2007 (třetí reedice)
ISBN 978-80-246-1393-2

Sociální zabezpečení 2007

Luboš Vaněk a kolektiv ČSSZ
Před několika lety si ČSSZ ve svém poslání jako hlavní cíl vytyčila poskytovat svým klientům co nejrychleji služby z oblasti sociálního zabezpečení s využitím moderních informačních a komunikačních technologií, které odpovídají možnostem třetího tisíciletí.
Proto i tuto publikaci najdete v elektronické podobě na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení na adrese www.cssz.cz stejně jako ostatní informační materiály, které jsme dosud vydali. Víme ale také, že připojení na internet nemá každý, proto jsme „Sociální zabezpečení 2007“ vydali rovněž v klasické papírové podobě v nákladu 50 000 ks. Dostupné je zdarma na všech 92 pracovištích ČSSZ. Mimochodem: kontakty na všechna pracoviště najdete v závěru této publikace. Uvnitř se mimo jiné můžete seznámit s nemocenským a důchodovým pojištěním, výběrem pojistného na sociální zabezpečení, sociálním zabezpečením v Evropské
unii či podle mezinárodních smluv. To vše doprovázejí praktické příklady výpočtů dávek či výše pojistného. Ti, co se chtějí do tématu ponořit hlouběji, najdou v publikaci také seznam nejdůležitějších právních předpisů.

Domácí násilí - násilí na mužích a seniorech

Kolektiv
Domácí násilí   - násilí na mužích a seniorech
Čtenář dostává v této publikaci atraktivní příležitost seznámit se s novým a aktuálním tématem, o kterém se ve společnosti začíná stále více mluvit. Aby tyto debaty nemusely vycházet jen z dohadů nebo z klinických či kriminologických zkušeností, které zahrnují sice významnou, avšak jen malou část problematiky, objevují se v poslední době pokusy o postižení tématu domácího násilí v rovině empirického výzkumu. O jednom z nich referuje tato kniha, která si klade za cíl rozšířit informace obsažené v závěrečné zprávě mezi širší veřejnost a přispět tak k dalšímu zkoumání uvedené oblasti.

Vydalo nakladatelství Triton, 2006
ISBN: 80-7254-914-6

Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích

Jiří Tošner, Olga Sozanská
Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích
Dobře fungující dobrovolná pomoc je velkým přínosem pro nejrůznější typy sociálních, zdravotních, školských a výchovných, ekologických i kulturních organizací.
V současnosti lze získat zkušenosti se sociálními asistenty pro postižené žáky, studenty i dospělé, existují dobrovolné programy pro rizikové děti a mladistvé, dobrovolníci začínají pronikat do nemocnic, domovů důchodců apod. Práce s nimi se stává součástí studia sociálních oborů a jejich význam do budoucna poroste. Kniha se věnuje metodologii práce s dobrovolníky, její organizace, plánování, řízení a supervize.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2006 (2. vydání)
ISBN: 80-7367-178-6

Sociální mozek

František Koukolík
Sociální mozek
Prastaré otázky týkající se lidské „přirozenosti“, neboli nátury, povahy byly donedávna předmětem úvah a spekulací. Jak se morálně rozhodujeme? Jak poznáme, že je člověku s nímž jsme dobře nebo zle? Jak je možné, že to s ním dokážeme prožít? A jak vůbec poznáme, že druhý člověk má také vědomí? Proč jsou někteří lidé tak bezcitní a otrlí jakoby neměli srdce? Co je sebeuvědomování? A proč vlastně máme tak velké mozky? Jak jsme si vytvořili jazyk? Jaká je povaha náboženství?
V posledních letech se tyto otázky staly předmětem empirického výzkumu, který tvoří testovatelné hypotézy. Jejich společný jmenovatel se nazývá „sociální mozek“ – funkční systémy mozku, které řeší sociální problémy. Svazek navazuje na knihu Citový mozek (L.Motlová, F. Koukolík, Galén, Praha 2006) a je určen lékařům, psychologům, antropologům a filosofům.

Vydalo nakladatelství Karolinum, rok vydání 2006
ISBN: 80-246-1242-9

Příručka budoucího důchodce v roce 2006

kolektiv ČSSZ
příručka je ke stažení na stánkách ČSSZ
http://www.cssz.cz/tisk/info_mat.asp?wa=WWW06E7+NZ&uid=1222117

Jindřich Štreit - Fotografie 1965-2005

Jindřich Štreit
Jindřich Štreit - Fotografie 1965-2005
Monografie fotografa Jindřicha Štreita vychází u příležitosti autorovy putovní retrospektivní výstavy.

Vydalo nakladatelství KANT, rok vydání 2006
ISBN: 80-86970-05-1

Metody a řízení sociální práce

Oldřich Matoušek a kol.
Metody a řízení sociální práce
Jádrem publikace jsou informace o klasických i nových metodách sociální práce. Podrobně jsou probrány různé formy případové práce (poradenství, krizová intervence, mediace), práce se skupinou (skupinová práce, streetwork), práce s dětmi a s rodinou i makrometody (analýza sociálních potřeb obce a regionu, systémové projekty). Pozornost je věnována i otázkám řízení, supervize a hodnocení sociální práce, etickým aspektům výkonu povolání a riziku vyhoření sociálních pracovníků. Učebnice navazuje na publikaci Základy sociální práce (O. Matoušek a kol., Portál 2001).

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2006
ISBN 80-7178-548-2

Pomýšlíte na důchod?

Vladimír Voříšek
Pomýšlíte na důchod?
Kdy odejít, základní výměra důchodu, procenta a všechny další důležité informace týkající se starobního důchodu. Kniha je přehledným průvodcem občana po státním systému důchodového pojištění. Je zpracována aktuálně s ohledem na právní předpisy platné od 1. 1. 2006. Vysvětluje, jaké jsou druhy důchodů, které doby se započítávají do rozhodného období, jak se mění důchodový věk, kdy vzniká nárok na důchod a také například, které důchody lze čerpat současně a které se naopak překrývat nemohou.

Nakladatel: ASPI Publishing, rok vydání 2005

Psychosociální determinanty zdraví

Vladimír Kebza
Psychosociální determinanty zdraví
Předmětná práce, která je jedním z výstupů celostátního Projektu podpory zdraví, usiluje o komplexní shrnutí psychosociálních determinant zdraví, jež lidské zdraví jako celek prokazatelně ovlivňují v případě jednotlivce, ale i celých společenských tříd.

Vydalo nakladatelství Academia, rok vydání 2005
ISBN: 80-200-1307-5

Život na dně

Theodore Dalrymple
Život na dně
Kniha přináší strhující záznam očima psychiatra o životě spodiny společnosti a o tom, proč její život zůstává neustále stejný. Ať už se u pacientů zabývá sexuálními vztahy, alkoholismem, závislostí na drogách, názory na vzdělání či násilím mezi manželi, shledává, že největší roli zde hraje sebeklam. Jeho kořeny lze odhalit v módní sociální politice. Kniha naznačuje, že dlouhodobou chudobu nemá na svědomí ekonomika, nýbrž disfunkční měřítko hodnot, neustále posilované kulturou vyvolených, která přesvědčuje ty na dně, že nenesou žádnou zodpovědnost za své chování a ani nejsou strůjci svých vlastních osudů.

Vydalo nakladatelství: Academia, rok vydání 2005
ISBN: 80-200-1337-7

Jazyk a samota

Ernest Gellner
Jazyk a samota
Kniha Jazyk a samota vrhá nové světlo na dva myslitele, o nichž se v jejich době nejvíce psalo; Wittgensteina a Malinowského. Wittgenstein, pravděpodobně nejcitovanější filosof 20. století, je proslulý tím, že předložil k úvaze dvě radikálně odlišná filosofická stanoviska. Malinowski byl zakladatelem moderní britské sociální antropologie a obvykle se mu připisuje zásluha, že byl objevitelem etnografické práce v terénu, základní výzkumné metody v celé oblasti sociálních věd.

Vydalo nakladatelstvi CDK, rok vydání 2005
ISBN 80-7325-055-1

Vítězové jednotlivých kategorií ročníku 2004

Kolektiv
Převzato z časopisu Sociální péče 2/2005, vzhledem k obrázkům, načítá se déle. (TT)

Třetí cesta a její kritici

Anthony Giddens
Třetí cesta a její kritici
Kniha reaguje na polemické názory, které Giddens rozpoutal svou předchozí knihou Třetí cesta (Mf 2002), ve které hledá alternativní politickou cestu ke stávajícím sociálním modelům, která by adekvátněji reagovala na takové jevy, jakými jsou kupříkladu vzrůstající kriminalita, nezaměstnanost, ekologické problémy, postavení mužů a žen a pod.

Vydala Mf/ Myšlenky, rok vydání 2005
ISBN: 80-204-1208-5

Sociální práce v praxi

Oldřich Matoušek, Jana Koláčková, Pavla Kodymová
Sociální práce v praxi
V knize čtenář nalezne základní informace o nejrůznějších skupinách, s nimiž se sociální pracovník ve své praxi setkává, a o metodách práce s nimi. Zahrnuty jsou zneužívané, týrané a zanedbávané děti a jejich rodiny; rodiny s jedním rodičem, v rozvodu a mnohoproblémové; nezaměstnaní; bezdomovci; uprchlíci; duševně nemocní; lidé s mentálním nebo tělesným postižením; ženy, které se prostituují; riziková mládež; pachatelé trestné činnosti a práce v rámci probační a mediační služby; staří lidé a umírající. Výklad je ilustrován případovými studiemi, text je doplněn praktickými informacemi, kontaktními adresami apod.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2005
ISBN: 80-7367-002-X

Čeští senioři včera, dnes a zítra

Lenka Vohralíková, Ladislav Rabušic
Cílem práce je poskytnout souhrnnou deskriptivní informaci o životě českých seniorů, nabídnout v jediné práci komplexní obraz životní situace starších občanů v naší společnosti a přispět tak k lepšímu poznání životních podmínek, postojů, problémů i radostí příslušníků starší generace. Určitou inspirací nám pro takto zvolené téma byly podobné pokusy o souhrnné texty o seniorech zahraniční provenience.

Praha, VÚPSV - Výzkumné centrum Brno 2004
výzkumná zpráva je v pdf fulltextu http://www.vupsv.cz/ publikace

Etika pro pomáhající profese

Jiří Jankovský
Etika pro pomáhající profese
Předkládaná kniha si ovšem nečiní nárok na úspěšné nalézání odpovědí na složité otázky lidské existence, ale podobá se spíše hledání nejrůznějších souvislostí a vztahů. Nechce být ani jen pouhým shrnutím základních etických pojmů a principů, i když se jich v jednotlivých kapitolách dovolává. Cílem knihy je tak především snaha upozornit čtenáře na mnohé etické problémy související s vlastním výkonem pomáhajících profesí. Nabízí mu jednak náměty k zamyšlení a snaží se jej přimět k dalšímu studiu naznačených etických otázek a problémů.

Vydalo nakladatelství Triton, rok vydání 2003
ISBN:8072543296

I když je knižka dva roky na pultech, objevila jsem ji až teď. Vzhledem k tématu zaslouží si, byť pozdě, uveřejnění. TT

Manuálek o násilí

Helena Haškovcová
Manuálek o násilí
Autorka čtenáře seznamuje např. s druhy týrání a jeho následky, zamýšlí se nad tím, kdo se může stát obětí násilí a kde se v člověku bere zlo, blíže přestavuje školní, rodinné, institucionální, mediální násilí a násilí na pracovišti. Prostor je vzhledem k zaměření publikace věnován násilí ve zdravotnictví (zdravotníci jako oběť, jak se zdravotníci mají chovat k agresorovi, jak se zdravotníci mají chovat k oběti násilí, zdravotníci jako pachatelé násilí).

Vydavatel:NCO NZO, rok vydání 2004
ISBN:807013397X

« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | »
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: