Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.


Právo

Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku

Eliáš Karel, Havel Bohumil, Bezouška Petr, Šustrová Daniela
Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku
Čtivě, srozumitelně a mnohdy i vtipně seznamuje tato kniha čtenáře s novým českým občanským zákoníkem, který nabyde účinnosti 1. ledna 2014 a s nímž bude každý občan denně přicházet do kontaktu. Autoři, vesměs tvůrci nové právní úpravy, vysvětlují její principy a zásady a ukazují i významné inspirační zdroje v právní úpravě před rokem 1948 a v úpravách jiných států, kde právní vývoj nepoznamenaly levicové diktatury. Důraz je kladen na základní ideje nového soukromého práva, jako jsou hranice svobody soukromé vůle, zásada poctivosti a dobré víry a především vůdčí myšlenka, že právo je tu kvůli lidem a že „lidé si dokážou soukromé záležitosti uspořádat sami podle svých zájmů a potřeb a zpravidla rozumněji, než jim to dokáže nadirigovat stát, a že je věcí jejich osobní iniciativy, jak se svým soukromím naloží". Velký prostor je v knize věnován porovnání rozdílů mezi starým a novým občanským zákoníkem, zejména v oblastech vlastnického práva, rodinného práva, dědického práva, části obchodního práva, práva neziskového sektoru, spolkového práva, v oblasti vlastnictví nemovitostí, nájemních vztahů, stavebního práva atd. Kniha obohatí nejen laiky, ale i právníky a studenty práv, kteří budou nové občanské právo vykládat a aplikovat.

Vydavatel: Wolters Kluwer, 2013
ISBN: 978-80-7478-013-4

Vymezení závislé a nelegální práce

Štefko Martin
Vymezení závislé a nelegální práce
Pojmy spojené s vymezením závislé a nelegální práce

Vydavatel Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta ,2013
ISBN 978-80-87146-72- 9

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku - komentář

Kabelková Eva, Schödelbauerová Pavla
Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku - komentář
Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny se hlavně týkají úpravy dílčích otázek (např. prohlášení vlastníka nelze po zápisu vlastnického práva k jednotkám do veřejného seznamu prohlásit za neplatné; společenství vlastníků jednotek vzniká založením, nikoliv ex lege) a právě na ně upozorňují autorky v komentáři k ustanovením občanského zákoníku s dostatečným předstihem před účinností zákona. Komentář je psán čtivě a srozumitelně a pro přehlednost je v závěru uvedena i tabulka, která srovnává ustanovení zákona o vlastnictví bytů s ustanoveními nového občanského kodexu. Autorky shrnují také dosavadní judikaturu použitelnou i za nové právní úpravy. Ocení ho v první řadě advokáti, ale také všichni vlastníci bytů, a tedy členové společenství a jejich orgánů. Publikace je velice vítaným příspěvkem pro včasnou přípravu na novou úpravu bytového spoluvlastnictví a fungování společenství vlastníků.

Vydavatel: C.H.Beck, 2013

Nový občanský zákoník

kol.
Nový občanský zákoník
Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. přináší zásadní změnu do práva ČR! Brzo nahradí současný občanský zákoník vydaný v roce 1964, ale i další zákony. Zároveň se jedná o jeden z nejrozsáhlejších zákonů v ČR - má 3081 paragrafů.
Výhody zpracování úplného znění: Záruka naprosto shodného textu jako ve Sbírce zákonů!
Kvalitní tisk na běleném papíře. Pohodlné listování díky kroužkové vazbě. Přehledný formát A4. Tištěná podoba zajišťuje příjemné prohlížení. Snadná orientace – lehce naleznete části, hlavy i skupiny paragrafů.

Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., 2013

Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví

Jakl Ladislav
Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví
Připravuje se dotisk vydání, který bude přibližně koncem března 2013.

Vydavatel Metropolitní univerzita Praha
ISBN 978-80-8685-587-5


Daňové zákony 2013

Marková Hana
Daňové zákony 2013
úplná znění platná k 1. 1. 2013
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v platném znění k 1. 1. 2013 – zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákon o dani silniční, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních (včetně tří ekologických či energetických daní) a daňový řád. Předností tohoto souboru je vyznačení novelizovaného textu odlišným typem písma. Přehledně jsou zvýrazněny i rozdílné účinnosti zákonů. Významné novely uvozují odborné komentáře pracovníků ministerstva financí, kteří se podílejí na přípravě zákonů. Nejprodávanější daňová publikace v ČR!

Nakladatelství Grada, 2012
ISBN: 978-80-247-4643-2

Jak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v mezioborové perspektivě

Kysela Jan, Ondřejková Jana a kolektiv
Jak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v mezioborové perspektivě
Kolektivní monografie téměř dvaceti autorů nabízí různé pohledy na soudce jako rozhodovatele právních sporů i politického aktéra, a to jak na národní, tak i na mezinárodní či evropské úrovni, na metody a limity soudcovského rozhodování v různých typech politických systémů, a zejména reflexi soudců v masmédiích, i na to, jak soudce zobrazuje krásná i dětská literatura nebo film. Soudce totiž není odosobněný "stroj na právo", ale lidská bytost s určitými psychologickými a hodnotovými charakteristikami, které mají vliv na to, jak soudce rozhoduje jednotlivé kauzy. Autoři také bádají nad tím, co dalšího ovlivňuje soudcovské rozhodování- od politiků přes média až po manželky. Tak jako jsou pestrá témata jednotlivých kapitol, střídají se v knize i žánry. Vedle klasických akademických pojednání jde i o recenze a recenzní stati či volnější, esejistické úvahy. Ukazuje se tak, že předmětem zkoumání a přemýšlení může být stejně tak judikatura jako televizní pohádky. Autoři se tématu věnují převážně v souvislosti s konkrétními osobnostmi a s konkrétními kauzami. Monografie je tak přitažlivou četbou nejen pro odborníka, ale i pro člověka, který vidí právo jen zvenčí.

Vydavatel Leges, 2012
ISBN 978-80-87576-40-3

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

Maisner Martin, Vaníček Zdeněk
Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích
Tato monografie zvýrazňuje potřebu zásadně nového pohledu na koncepci právního sepětí přenosu signálu a přenášeného obsahu v digitálním světě, jeho důsledné ochrany a právní odpovědnosti a také poskytuje zevrubné a precizně přesné odpovědi na nejnaléhavější otázky digitálního světa, jehož jsme již integrální součástí. Jejím účelem je podnítit potřebnou diskuzi o smyslu, potřebě a účelnosti legislativního propojení problematiky přenosu obsahu s jeho regulací a ochranou. Současnou právní úpravu této sféry lze považovat za dočasnou, neboť je silně závislá na technologickém vývoji v oblasti IT. Ještě patrnější je tato situace v oblasti regulace autorských práv, která se ocitla na hranici udržitelnosti. Budoucí právní úprava tak musí vycházet z odborné a fundované diskuze o vzniku a dobrém fungování regulace elektronických komunikací. Monografie je zásadním příspěvkem do této diskuze, neboť jsme bezesporu svědky formování nového právního odvětví, které integrálně propojuje dosud oddělené, ba roztříštěné právní předpisy pro různé oblasti digitálního světa.

Vydavatel Wolters Kluwer, 2012
ISBN 978-80-7357-964-7

Medzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie podľa veku

Barancová Helena a kolektív
Medzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie podľa veku
Otázky medzigeneračnej solidarity sú veľmi aktuálne najmä v súvislosti s problémom potreby zamestnávania starších osôb. Na jednej strane stále nepriaznivý demografický vývoj vyvolá v najbližšej budúcnosti potrebu širšieho pracovného začlenenia starších osôb, avšak na druhej strane súčasná hospodárska situácia krajiny poznamenaná svetovou finančnou krízou v praxi odsúva problémy pracovného začlenenia starších osôb na okraj záujmu. V spoločnosti chýba povedomie medzigeneračnej solidarity. Aplikačná prax zo strany zamestnávateľov ukazuje na početné prípady diskriminácie podľa veku, na ktoré v celoeurópskom meradle dynamicky reaguje aj doterajšia rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ.

Vydavatel Aleš Čeněk, Plzeň, 2012
ISBN 978-80-7380-393-3

Právní průvodce pečujících 2012

Radka Pešlová
Právní průvodce pečujících 2012
Autorka (mgr. Radka Pešlová) v ní shrnula veškeré informace o změnách, které platí od ledna 2012, a cenné rady pro pečující osoby – například jak vymáhat svá práva, jaké zbraně lze užít při jednání s úřady, upozornění na časté triky poskytovatelů sociální péče apod. Plný text si lze bezplatně stáhnout.

Vydavatel: Brno - Moravskoslezský kruh, 2012 (Pečuj doma)
ISBN 978-80-260-1924-4.

Väznenie. História a súčasnosť

Fábry Anton
Väznenie. História a súčasnosť
Výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody predstavujú veľmi príbuznú problematiku, ktorá je v spoločnosti ešte stále tabuizovaná a v dôsledku toho verejnosti chýbajú objektívne informácie o reálnom živote za mrežami. Publikácia sumarizuje aj poznatky autora zo štúdia väzenských systémov v niekoľkých štátoch Európskej únie a Kanady, ktoré navštívil počas svojich študijných pobytov; tieto informácie využil na zhrnutie záverov pre potreby zdokonalenia slovenského väzenského systému.

Vydavatel: Aleš Čeněk, s.r.o. , Plzeň, 2012
ISBN: 978-80-7380-379-7

Internet a proměny práva

Polčák, Radim
Internet a proměny práva
Informační technologie jsou fenoménem, které se na počátku 21. století staly nedílnou součástí naší civilizace. Jeden z celosvětově uznávaných odborníků na IT právo předkládá studii, ve které se zamýšlí nad způsobem, jakým internet působí na právo a soudobou společnost, a naopak, jak se společenské vztahy a hodnoty odráží ve virtuální rovině. Ústředními tématy knihy tak jsou: právo jako informační systém, proměny práva a proměny hodnot. Jakkoli jde o odbornou monografii zohledňující aspekty mnoha vědních oborů, je kniha napsána velmi poutavým a čtivým způsobem, čehož dokladem je i to, že autor ve svém pojednání o moderních technologiích rád odkazuje na antické klasiky.

Nakladatelství Auditorium, 2012
ISBN: 9788087284223

Ochrana osobních údajů -- Co vás může potkat?

Mates, Pavel; Janečková, Eva; Bartlík, Václav
Ochrana osobních údajů -- Co vás může potkat?
Ochrana osobních údajů poskytuje podrobný přehled o právní úpravě ochrany osobních údajů obecně i v konkrétních případech. Na úvod se autoři věnují základním otázkám: na jakých principech stojí zpracování osobních údajů nejen v České republice, ale i napříč Evropskou unií a v některých jiných státech, co jsou to osobní údaje v moderní společnosti a jak je řešen střet práva na informace a ochrany osobních údajů. V dalších kapitolách publikace pojednává o registrech dlužníků, z nichž jen několik málo je důvěryhodných a založených na pevných a zákonných pravidlech, ač obsahují poměrně velké množství osobních údajů, a upozorňuje na rizika spojená se zpracováním osobních údajů při nakládání s věrnostními nebo slevovými kartami.
Kniha se také zabývá nárokem na soukromí zaměstnance na pracovišti nebo zpracováním rodného čísla, zpracováním osobních údajů ve školství a zvláštními režimy v oblasti veřejných sborů. V závěru je podán přehled ochrany osobních údajů ve správním a trestním právu.

Nakladatelství: Leges, 2012
ISBN: 978-80-87576-12-0

Dříve projevená přání pacientů

Jaromír Matějek
Dříve projevená přání pacientů
Pro termín „dříve projevené přání“ neexistuje v současnosti stručná, vyčerpávající a hlavně konsensuálně přijatá definice. Obvykle se uvádí, že jde o prohlášení pacienta, v němž stanovuje podmínky pro péči o svou osobu v době, kdy se k ní sám nebude moci zodpovědně vyjádřit. V České republice se teprve očekává zákonná úprava, která bude eticko-právní institut „dříve projeveného přání pacientů“ upravovat.
Monografie analyzuje některé problémy spojené s tímto nástrojem, ukazuje na jeho přínos a limity a rovněž navrhuje řešení, jak omezit vznikající rizika. Je adresována především lékařům, právníkům a psychologům - ti všichni se mohou dostat do situace, že budou rozhodovat o pacientech, kteří již nejsou sami schopni se k lékařské péči vyjádřit.

Nakladatel: Galén, 2012
ISBN: 978-80-7262-850-6

Kriminologický slovník

Zoubková Ivana a kol.
Kriminologický slovník
Slovník se věnuje základním kriminologickým pojmům, výrazným osobnostem a jimi vytvořeným kriminologickým teoriím. Cílem publikace je systematický popis pojmového kriminologického aparátu řazeného abecedně, zejména ve vztahu k trestní politice, trestnímu právu a kriminalistice. Slovník obsahuje dostupné základní, ale i související prameny z české a angloamerické provenience. Publikace vznikla ve spolupráci autorů ze dvou kriminologických pracovišť – Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a katedry kriminologie Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR.

Vydavatel: Aleš Čeněk s.r.o., 2011
ISBN: 978-80-7380-312-4

Právo na soukromí

Michal Šimíček
Právo na soukromí
Autoři, kterými jsou především soudci, advokáti a akademici, se proto věnují např. otázkám zveřejňování odposlechů, ochrany soukromí na internetu, omezení sdělovacích prostředků a zásahů do privátní sféry v důsledku sledování pomocí GPS. Protože téma ochrany soukromí je velmi živé a týká se celé společnosti, není sborník určen pouze pro právníky, nýbrž i pro širokou laickou veřejnost.

Vydavatel: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2011
ISBN 8021054492

Právní odpovědnost v medicíně

Jitka Stolínová, Jan Mach
Právní odpovědnost v medicíně
Pojednává srozumitelným způsobem o praktických otázkách právní odpovědnosti v medicíně i o možnostech právní ochrany lékařů a dalších zdravotnických pracovníků z pohledu současného práva. Význam této problematiky je v praxi lékařů a dalších zdravotníků stále aktuálnější. Přibývá žalob a trestních oznámení, případů skandalizace lékařů v médiích, téměř každý proces s lékařem je předmětem zájmu sdělovacích prostředků. Kromě praktického rozboru jednotlivých druhů právní odpovědnosti v medicíně, doplněného řadou příkladů, se autoři zaměřují na otázku, jak předcházet těmto nepříjemným situacím i jak jednat, pokud k nim již dojde. Podrobně jsou rozebrány rovněž aktuální otázky zdravotní péče související s právní odpovědností, jako je povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků, komunikace s pacienty a jejich rodinami, odpovědnost za podřízené a při týmové práci, obsah pojmu „lege artis“ ap. Nově jsou zařazeny kapitoly týkající se např. náležitého vedení zdravotnické dokumentace, soudního přezkoumávání správních rozhodnutí, ochrany zdravotníků před násilím, vyhrožováním a ohrožováním.

Vydavatel Galén, 2010, Druhé, doplněné a přepracované vydání
ISBN 9788072626861

Humor (nejen) pro právní praxi

Václav Budinský
Humor (nejen) pro právní praxi
Kniha Humor nejen pro právní praxi se zabývá významem, přínosem a aplikací humoru pro práci právníků, ale i pro jejich relaxaci a zábavu. První část knihy je věnována teoretickým otázkám pojetí humoru a jeho funkcí, vztahu humoru a osobnosti a také zajímavostem o vztahu humoru a práva. Druhá část nabízí služby humoru se zvláštním důrazem na práci právníka, na zlepšování komunikace a zkvalitňování nezbytné relaxace. Závěrečná část obsahuje texty převážně zábavné a to jak obecného rázu přibližující zábavnou humorologii, anekdotologii a bubuismus, tak i lidový humor o právnících a humorné aspekty právní praxe prostřednictvím „právnických“ příspěvků a především kuriózních podání a žádostí, které za několik let doputovaly na Českou advokátní komoru.

Vydavatelství: Beck, 2010
ISBN: 978-80-7400-349-3

Lékař a právo

Mach Jan
Lékař a právo
Kniha "Lékař a právo" není teoretickým právnickým dílem, ale příručkou obsahující věcné praktické údaje, které by měl znát každý lékař i jiný samostatně pracující zdravotník. Obsahuje informace o právních aspektech lékařského a zdravotnického povolání, se kterými se lékaři a zdravotníci setkávají. Kromě informací obsahuje kniha cenné a praktické rady, jak se vyvarovat právních problémů, ale i jak si počínat, pokud se lékař nebo zdravotník ocitne v situaci, kterou je nutno řešit právními prostředky.

Vydala Grada
ISBN 978-80-247-3683-9

Kriminalistika a zdravotnictví

Nikolaj Hrib
Kriminalistika a zdravotnictví
Publikace se zabývá kriminalistickými aspekty vyšetřování případů ublížení na zdraví z nedbalosti při poskytování zdravotní péče v léčebném procesu a vychází z autorova mnohaletého praktického, ale zejména teoretického zkoumání konkrétních případů. Obsahuje právní stav v této oblasti a jeho posouzení. Součástí knihy je rovněž vyhodnocení případových studií konkrétních případů z praxe, a to z hlediska posouzení kladů i nedostatků vyskytujících se při vyšetřování případů ublížení na zdraví z nedbalosti při poskytování zdravotní péče, a doporučení de lege ferenda.
Kniha je určena nejen studentům teorie a metodologie kriminalistiky, ale také širokému spektru odborné i laické veřejnosti, jež se zabývá ochranou zdraví a života.

Vydavatelství: Aleš Čeněk, 2010
ISBN 9788073802691« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: