Hledaná slova - rehabilitační pomůcky

Vyhledávané klíčové slovo: rehabilitační pomůcky

Dobrý den.
Je prosím nějaké omezení délky ošetřování člena rodiny?
Vím, že se proplácí asi 8 dní 60-ti procenty ale nevím, jak je to dál. Budu si brát ležící inkontinentní maminku z LDN domů a nevím samozřejmě, jak dlouhou péči bude potřebovat.Doteď jsem pracovala a chtěla bych se případně do práce vrátit/ jsem rok v důchodovém věku/. Mám smlouvu na dobu neurčitou a celkem vstřícného zaměstnavatele.
Ale nemohu mít asi očr řádově roky nebo ano?
Děkuji, Olga
[Publikace] Základy zdravotnické psychologie – Laura Janáčková
Základy zdravotnické psychologie
Zkušená psycholožka zabývající se ve své praxi především psychologickou problematikou spojenou se somatickými chorobami (onkologickými, chirurgickými a gynekologickými pacienty) – zaměřila na základní oblasti aplikované zdravotnické psychologie: na vztahy mezi pacienty, lékaři a sestrami, základní charakteristiky komunikace mezi lékaři a pacienty (včetně možných cest řešení možných kontroverzí). Autorka se rovněž věnuje tématu bolesti, utrpení a smrti. Na vhodně volených kazuistikách ilustruje jednotlivé fáze vyrovnávání se s infaustní diagnózou a umírání. V závěrečné části pak uvádí některé nácvikové metody zaměřené na relaxaci, na možnosti zmírnění stresu a nalezení vnitřní rovnováhy. Knihu vhodně doplňují dvě kapitoly dalších autorů – o možnostech pastorační péče u nemocných (Čermáková) a o syndromu vyhoření u pracovníků pomáhajících profesí (Honzák).

Vydalo nakladatelství Triton, 2008
ISBN 978-80-7387-179-6
[Publikace] Umřít doma. Příručka pro laické pečující – Ondřej Sláma, Josef Drbal, Ludmila Plátová
Umřít doma. Příručka pro laické pečující
Zdravotní i psychosociální informace pro pomoc v náročné životní situaci

Vydal Moravskoslezský kruh, o. s., 2008
[Publikace] Motivační prvky při práci se seniory – Dana Klevetová, Irena Dlabalová
Motivační prvky při práci se seniory
Autorky pracují již více než 20 let s osobami vyššího věku a díky své bohaté praxi mohly obohatit text vlastními kazuistikami. Kniha si klade za cíl najít různorodé motivace u jedinců s poruchami mobility, kognitivních funkcí a vhodné metody objevení skrytých vnitřních sil, které jsou nezbytné k udržení kvality života. Velká pozornost je věnována umění profesionální komunikace se seniory. Autorky rozebírají komunikační zlozvyky a zaměřují se také na techniky a příklady rozhovorů s osobami s demencí, poruchou zraku a sluchu. Autorky připomněly i význam rodiny z historického i moderního pohledu a její vliv na život a péči o seniora.V příloze nabídly řadu testů, které zlepšují hodnocení stávající situace seniora a umožňují lépe sestavit individuální plán péče nebo nasměrovat její zaměření.

Vydalo nakladatelství Grada, 2008
ISBN 978-80-247-2169-9 |


[Publikace] Základní psychosomatická péče – Wolfgang Tress; Johannes Krusse; Jürgen Ott
Základní psychosomatická péče
Zhruba u čtvrtiny až třetiny všech obtíží, kvůli kterým lidé vyhledají lékařskou pomoc, sehrávají rozhodující roli psychosociální či psychosomatické příčiny. Z této skutečnosti vyplývá nutnost základní psychosomatické péče o pacienta. Kniha Základy psychosomatické medicíny představuje jak přehledný studijní text, tak i užitečné vodítko nejen pro praktikující lékaře, ale i pro psychology a psychoterapeuty. Text zohledňuje didaktická hlediska a uvádí do základů vedení rozhovoru mezi lékařem a pacientem s ohledem na specifika zdravotních problémů (např. pasivně agresivní pacient, úzkostně závislý pacient), představuje psychosomatické aspekty asi 30 speciálních onemocnění (od bolestí hlavy až po asthma bronchiale), předkládá názorné kazuistiky a vysvětluje základní psychoterapeutické postupy. Autor se také zamýšlí nad užitečností kombinace medikamentózní léčby s psychoterapií.

Vydavatel: Portál, rok vydání: 2008
ISBN: 978-80-7367-309-3[Publikace] 100+1 otázek a odpovědí o krevním tlaku – Eliška Sovová
100+1 otázek a odpovědí o krevním tlaku
Je známým faktem, že kardiovaskulární onemocnění patří na první místo v příčinách úmrtí ve vyspělém světě. Vysoký krevní tlak je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů těchto onemocnění. Jak ale těmto rizikovým faktorům předejít? Co můžeme pro své zdraví udělat a jak jednat, pokud již byl vysoký krevní tlak zjištěn? Další z řady 100+1 otázek a odpovědí se věnuje právě tomuto palčivému tématu: autorka čtivou a srozumitelnou formou odpovídá na všechny otázky, které s krevním tlakem souvisejí, od základních informací až po možnosti prevence či nejnovější poznatky v léčbě. Velká část je věnována praktickým doporučením správného měření krevního tlaku v domácím prostředí.

Vydalo nakladatelství Grada, 2008
ISBN 978-80-247-2281-8
[Publikace] Ztráta, změna a zármutek v kontextu paliativní péče – Firthová Pam, Luffová Gill, Oliviere David
Ztráta, změna a zármutek v kontextu paliativní péče
Současná medicína považuje za svůj nejdůležitější cíl zdraví pacienta, jeho vyléčení. Odvrácenou stranu tohoto úsilí bohužel nezřídka představuje opomíjení situace těch, kteří se již k naději na vyléčení upínat nemohou a kteří čelí faktu smrti. Jejich potřebám, mnohdy zásadně odlišných od potřeb "běžných" pacientů, se věnuje paliativní péče. Právě v rámci tohoto typu péče je zřejmé, že v centru pozornosti nestojí jen samotný pacient, ale i jeho blízcí a všichni, pro něž smrt pacienta znamená ztrátu a jejichž život se jeho smrtí změní. Kniha přináší soubor nejnovějších mezinárodních zkušeností se zdravotnickou a sociální péčí o pozůstalé.

Nakladatelství: Společnost pro odbornou literaturu, 2008
ISBN: 978-80-87029-21-3

[Publikace] Výkladový ošetřovatelský slovník – Kolektiv autorů
Výkladový ošetřovatelský slovník
Překlad publikace Oxford Dictionary of Nursing je určen nejen všem sestrám a studentům ošetřovatelství, ale také dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Kniha obsahuje přes 10 000 hesel z klinických i teoretických oblastí ošetřovatelství a medicíny. Text je doplněn obrázky a přehlednými tabulkami. Vychází s podporou ČAS a MZ ČR.

Vydalo nakladatelství Grada, 2008
ISBN 978-80-247-2240-5
[Publikace] Problematické situace v péči o seniory – Martina Venglářová
Problematické situace v péči o seniory
Publikace je určena všem zdravotnickým a sociálním pracovníkům, kteří pečují o seniory v nemocnicích a dalších zařízeních ústavní péče i v domácí péči. Zaměřuje se na prevenci problematických situací v péči o seniory, nabízí možnosti prevence, zvládání náročných situací a vyhodnocení incidentů jako možnost preventivního působení. Autoři, kteří mají velké zkušenosti s pacienty s problémových chováním, nabízí kromě teoretických poznatků i praktické příklady řešení jednotlivých situací. Publikace umožní pracovníkům zlepšit péči o seniory, včasně odhalit oblasti problémů a působit na ně. Omezí se výskyt konfliktů i případů napadení personálu či jiných osob pacientem.

Vydalo nakladatelství Grada, 2007
ISBN: 978-80-247-2170-5
[Publikace] Úvod do komunitního ošetřovatelství – Darja Jarošová
Úvod do komunitního ošetřovatelství
V publikaci předkládá autorka čtenářům základní východiska a principy komunitní péče, zabývá se komunitě orientovaným ošetřovatelským procesem u vybraných populačních skupin a členů komunity. Seznamuje s vybranými komunitními službami a institucemi včetně služeb domácí péče. Předkládá odborné veřejnosti možnost efektivní aplikace principů veřejného zdraví vedoucích k podpoře zdraví populace v podmínkách komunitní péče.

Vydalo nakladatelství Grada, 2007
ISBN: 978-80-247-2150-7
[Publikace] Neurogenní poruchy komunikace u dospělých – Karel Neubauer a kol.
Neurogenní poruchy řečové komunikace představují závažnou problematiku, která zasahuje do řady oborů (klinická logopedie, neurologie, neuropsychologie, psycholingvistika ad.). Publikace zkušeného odborníka shrnuje poznatky týkající se péče o osoby se získanými poruchami schopnosti komunikovat na základě postižení centrální nervové soustavy. Zabývá se etiologií, symptomatologií, diagnostikou a terapií. Jsou zde uvedena praktická doporučení pro úspěšnou komunikaci s osobami s dysartrií, dysfázií, demencí, poruchou sluchu atd.

Nakladatel: Portál, 2007
ISBN: 978-80-7367-159-4
[Publikace] Pomůcky pro zdravotně postižené – Jan Hutař
Pomůcky pro zdravotně postižené
Přiručka uvádí i přehled půjčoven, práva a povinnosti pojištěnce, úhradu pomůcek,seznamy pomůcek nehrazených ze zdravotního pojištění.

Pomůcky pro zdravotně postižené (r.v. 2005 - publikaci je možné si objednat v kanceláři NRZP u pí. Lenky Veinlichové na tel.: 266 753 425, cena : 25,- Kč + poštovné a balné)

[Publikace] Inkontinence moči u žen a její medikamentózní léčba – Alois Martan, Jaromír Mašata, Kamil Švabík
Inkontinence moči u žen a její medikamentózní léčba
Monografie se zabývá léčbou jak stresového, tak urgentního typu inkontinenxce moči u žen. V úvodu je rozdělění inkontinence moči na jednotlivé typy, v další části jsou pak stručně zmíněny příčiny vzniku a rozvoje těchto obtíží. Dále pak je podrobně a přehledně zpracována medikamentózní léčba těchto typů inkontinence moči. V závěru je přehled nejčastěji užívaných a doporučených preparátů a upozornění na časté a typické chyby v diagnostice i terapii.

Vydalo nakladatelství Maxdorf, rok vydání 2005
[Publikace] Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením – Jiří Votava a kol.
Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením
Učební text je určen studentům lékařských fakult. V jednotlivých kapitolách se věnuje všem významným aspektům rehabilitace osob se zdravotním postižením: představuje rehabilitaci léčebnou, sociální, pracovní, pedagogickou či technická hlediska (pomáhající technologie) v ucelené rehabilitaci. Text se dále věnuje rovněž osobnosti zdravotně postiženého a možnosti jejího ovlivnění, seznamuje s příklady ucelené rehabilitace u základních typů postižení a podává souhrnné informace o osobách se zdravotním postižením.

Vydavatel:Univerzita Karlova v Praze, rok vydání 2005
ISBN:8024607085
[Publikace] Rehabilitační ošetřování pacientů s těžkými poruchami hybnosti – Eva Klusoňová, Jana Pitnerová
Praktická příručka určená zdravotním sestrám pečujícím o těžce zdravotně postižené, dlouhodobě nemocné a geriatrické pacienty představuje jednak teoretické základy ošetřovatelské rehabilitační praxe, a dále také konkrétní příklady rehabilitačního ošetřování a režimových opatření u jednotlivých postižení (TEP kyčelního kloubu, amputace končetin, hemiparéza, míšní léze, RSM, parkinsonský syndrom ap.).
Druhé, doplněné vydání této příručky zohledňuje potřeby sester z úseku domácí péče, které vyplynuly z diskusí v průběhu kursů rehabilitačního ošetřování.

Vydalo nakladatelství NCO NZO, rok vydání 2005
ISBN:8070134232
[Publikace] Mezinárodní akreditační standardy pro dlouhodobou péči – Joint Commission International
Mezinárodní akreditační standardy pro dlouhodobou péči
Publikace a materiály vypracované a vydané Joint Commission International drží ve své oblasti světovou prioritu. Ke každému standardu je uvedena metodika jeho měření, detailně je rozepsáno, jak daná instituce může standard naplnit, a připojeny jsou i měřitelné indikátory standardu. České vydání je doplněno krátkým komentářem o případných odlišnostech vyplývajících z legislativního prostředí ČR.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2005
ISBN 80-247-1001-3
[Publikace] Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka – Stanislav Trojan, Rastislav Druga, Jan Pfeiffer, Jiří Votava
Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka
Spolupráce teoretiků a klinických pracovníků zajistila, že se kniha stala nejen zajímavou, ale i nepostradatelnou pro zdravotníky, studenty řady oborů (se zaměřením zejména na rehabilitaci, fyzioterapii), ale i pro širší veřejnost. Významným a charakteristickým rysem třetího vydání je úplné přepracování části věnované systému moderní rehabilitace.
V klasifikaci funkčních schopností došlo k pozitivnímu chápání celé problematiky, byl naprosto opuštěn pojem handicap, a naopak byl zaveden faktor prostředí.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2005
ISBN 80-247-1296-2
[Publikace] Základy ošetřovatelství pro studující lékařských fakult 1. díl – Marie Šamánková, Martina Hušková, Karel Matoušovic
První díl se zabývá současným ošetřovatelstvím, prvním kontaktem zdravotníka s pacientem, komunikací, potřebami v ošetřovatelství, bolestí v ošetřovatelství, domácí péčí, asistenční službou, paliativní, hospicovou a respitní péčí v České republice a dobrovolnictvím v nemocnicích.

Skripta jsou zajímavá nejen pro zdravotni sestry, jsou zajímavým přehledem problematiky pro pečující v péči o dlouhodobě nemocné. (TT)

Vydalo nakladatelství Karolinum, rok vydání 2005
ISBN 80-246-0477-9

[Publikace] Léčení Dornovou metodou – Gerda Flemming, Dieter Dorn
Léčení Dornovou metodou
Kniha podrobně vysvětluje teorii a především praxi jemné a šetrné terapie - Dornovy metody. Krok za krokem nám autoři ukazují, jak lze šetrně ošetřit páteř i jednotlivé obratle, co může pacient udělat sám pro sebe jak v léčbě, tak i v prevenci a jak tento postup ovlivňuje další části těla, tělesné orgány i psychiku člověka.

Nakladatel: Poznání, rok vydání 2005
ISBN: 80-86606-32-5

Nový odborný a informační časopis pro zdravotnické pracovníky, vychází: 4 x ročně. První číslo nového časopisu je věnováno hojení ran - příspěvkům z Mezioborového ošetřovatelského kongresu 8. - 9. dubna 2005. Časopis je sice věnován zdravotníkům, ale je zajimavý i pro pečující starající se ošetřování ran v domácím prostředí. Např. články Moderní způsoby lokálního ošetření defektů, Diagnóza a léčba diabetické nohy, Výsledky průzkumu „Hojení ran“ - využití vlhké terapie, preferovaných prostředků a firem v ČR mohou být užitečné všem, kteří se starají o defekty.
[Publikace] Parkinsonova nemoc. Informace pro nemocné a jejich rodiny – Jan Roth, Marcela Sekyrová, Evžen Růžička
Parkinsonova nemoc. Informace pro nemocné a jejich rodiny
Třetí rozšířené vydání knížky věnované pacientům s Parkinsonovou nemocí a jejich rodinným příslušníkům. První vydání vyšlo v roce 1994 a druhé v roce 1999. Současná příručka je doplněna podrobným návodem k rehabilitačním cvičením s více než stem obrázků. Kniha je určena jak nemocným a jejich blízkým, tak lékařům, kteří mají pacienty s Parkinsonovou nemocí ve své péči.

Vydalo nakladatelství Maxdorf, rok vydání 2005
[Publikace] Myasthenia gravis – obávaná diagnóza? – Jiří Piťha, Jana Pešatová
Myasthenia gravis – obávaná diagnóza?
Kniha by měla co možná nejvíce vyčerpávajícím způsobem informovovat pacienty, rodinné příslušníky a ošetřující lékaře o podstatě onemocnění tak, aby se těsnější spoluprací nemocného a lékaře podařilo optimalizovat diagnostický a léčebný režim.

Vydalo nakladatelství Maxdorf, rok vydání 2005
[Publikace] Endoprotéza kolenního kloubu – Pavel Vavřík, Antonín Sosna, David Jahoda, David Pokorný
Endoprotéza kolenního kloubu
V naší republice se ročně provádí tisíce operací kolene. Mnozí pacienti jistě uvítají návod, který jim pomůže zvládnout zejména období operace, pooperační rehabilitační režim a další život s kloubní náhradou.

Vydalo nakladatelství Triton, rok vydání 2005
ISBN 80-7254-549
[Publikace] Život s endoprotézou kyčelního kloubu – Miloš Matouš, Miluše Matoušová, Miroslav Kučera
Život s endoprotézou kyčelního kloubu
Pro kvalitu života s endoprotézou má pohyb nezastupitelný význam. Autoři předkládají jak preventivní pohybový program chránící klouby před poškozením, tak kompletní soubor rad a doporučení čerpající z jejich dlouhodobých zkušeností, který může pomoci k návratu do aktivního života po chirurgickém zákroku. Pro názornost uvedených cvičení je vyhotoven obrazový materiál formou fotografií. Příručka je určena laické i odborné veřejnosti.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2005
ISBN 80-247-0886-8 |
[Publikace] Geriatrie a gerontologie – Zdeněk Kalvach, Zdeněk Zadák, Roman Jirák, Helena Zavázalová, Petr Sucharda a kolektiv
Geriatrie a gerontologie
Stárnutí populace je dominantou demografického vývoje a vede k geriatrizaci medicíny. Dopad na zdravotnictví je kvantitativní a kvalitativní – modifikace přístupů podle specifických potřeb seniorské populace. V české literatuře chybí moderní monografie, zdůrazňující právě kvalitativní změny, potřebu modifikace znalostí a postupů napříč medicínskými specializacemi.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2004
ISBN 80-247-0548-6

[Publikace] Repetitorium pro zdravotní sestry – Ann Richards, Sharon Edwards
Repetitorium pro zdravotní sestry
Kniha obsahuje v kostce vše co sestra potřebuje znát. Obecná část zahrnuje mimo jiné komunikaci s pacientem, identifikaci potřeb a poruchy rovnováhy tekutin a elektrolytů a příjmu potravy. Speciální část se zabývá poruchami všech systémů organismu, i specifikou péče o onkologické a chirurgické pacienty.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2004
ISBN 80-247-0932-5

HORIZONT-NARE s.r.o. postupem doby se transformovala na společnost nabízející služby našim tělesně postiženým občanům, firma je nositelem označení "chráněné pracoviště".
Zaměstnáváme totiž ty, kteří řeší problematiku dotýkající se jich samotných a tím nejschopnějších nalézat optimální řešení problému.
Handicapovaní zákazníci, kteří využijí našich služeb mají právo obdržet dotaci na Odboru sociálních věcí příslušného Městského úřadu na zdvihací zařízení až do výše 100% a na rekonstrukci vybavení koupelen nebo toalet až do výše 70%.
Zajišťujeme prodej sanitárního zařízení jak ve standardním, tak i luxusním provedení. Pro naše handicapované občany též navíc : madla, sedátka, sanitární keramiku, sklápěcí zrcadla,
elektrické zvedáky do vany.
Telefon: zelená linka zdarma
[Publikace] Špatné zacházení se seniory a násilí v rodině – Tamara Tošnerová
Špatné zacházení se seniory a násilí v rodině
Příručka seznamuje a vysvětluje čtenářům co je míněno špatným zacházením se staršími občany, jak postupovat při podezření na tento jev. Jak se k problematice staví evropské státy, jaké právní možnosti nabízí ČR a na koho se obrátit.
Dobré ráno, dobrý den. Cvičení (nejen) pro seniory
Kniha obsahuje širší škálu cviků, ze kterých si každý může vybrat podle svých schopností.

Vydalo nakladatelství Poznání, rok vydání 2004
ISBN 80-86606-24-4


[Publikace] Nové trendy v koupelnách – Zdeňka Lhotáková a kolektiv
Nové trendy v koupelnách
Hlavním důvodem vydání rozšíření publikace je neustálý vývoj na "koupelnovém trhu" a potřeba zdůraznění či rozšíření některých kapitol. V knize Nové trendy v koupelnách nabízíme přehled novinek týkajících se zařizovacích předmětů, baterií a dalších prvků koupelen. Podrobně se kniha věnuje koupelnám pro handicapované, seniory a zajímavá je jistě také zcela nová problematika koupelen pro malá ubytovací zařízení a fitness centra. Prostor je věnován též domácím balneologickým zařízením a úpravám povrchů v koupelnách. Kniha obsahuje řadu nákresů a fotografií, včetně barevných příloh.

Vydalo nakladatelství ERA, rok vydání 2004
ISBN 80-86517-69-1

Ve státech s vyspělou zdravotní péčí je v roce 2025 možno očekávat průměrný věk až k 85 letům. U mužů je průměrná věková hranice asi o 5-7 let nižší. Cíle Společnosti: Umožnit mužské populaci při prodlužujícím se věku udržení a zlepšení zdraví, délky a kvality života, životního stylu a nabídnout trvalou specializovanou péči.
Generální parnerem projektu je společnost Phizer, partnerem projektu společnost Zentiva


[Publikace] Rehabilitace po cévní mozkové příhodě – World Health Organization
Rehabilitace po cévní mozkové příhodě
Publikace představuje dle WHO velmi dobrého průvodce pro terapeuty a profesionální pracovníky v primární zdravotnické péči. Stručná úvodní část se zabývá příčinami iktu a jeho důsledky pro poruchu funkční schopnosti postiženého (poruchy hybnosti, komunikační a emoční problémy, poruchy polykání, inkotinence, sociální problémy a další). Zahrnuje komplexní péči o nemocného s cílem o získání maximální funkční nezávislosti nemocného s iktem. Přeložila mgr. Simona Šeclová

Vydalo nakladatelstvi Grada, rok vydání 2004
ISBN: 80-247-0592-3
Pomoc pro rodiny, které se rozhodly pečovat o své umírající blízké doma. Domácí hospic Cesta domů se snaží o to, aby těžce nemocný člen rodiny mohl zůstat v důvěrně známém prostředí domova, netrpěl zbytečně bolestmi a konec života mohl prožít uprostřed svých blízkých.
Poskytuje bezplatně dlouhodobou a všestrannou podporu pečující rodině, zprostředkuje důležité kontakty a informace související s péčí o umírající, pomáhá rodině zvážit možnosti domácí péče o jejího blízkého, zaškolí členy rodiny v ošetřování nemocného, je nablízku, dostaví-li se nejistota, osamělost či vyčerpání, pomáhá kvalifikovaně zvládat bolest a další průvodní jevy těžkých onemocnění, pomáhá rodině zvládnout stres kolem smrti a doprovází pozůstalé v období po ní, kdy jsou smutní a stýská se jim.


Cílem činnosti občanského sdružení PROSAZ je sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením, obhajoba jejich právem chráněných zájmů, realizace programů přispívajících ke společenské integraci občanů se zdravotním postižením.
Svou činnost může rozdělit na čtyři hlavní oblasti. Oblast volného času, oblast poradenskou, oblast zaměstnávání zdravotně postižených občanů a oblast vzdělávací.


Pořádá rekondiční pobyty, zakládá kluby CMP po ČR, v nichž probíhá fyzioterapie, logopedie, psychoterapie a sociální rehabilitace. Vydává 2x ročně časopis JAVOR, v rámci zdravotního a sociálního poradenství podává postiženým informace na jakou instituci se má obrátit, jaká jsou jeho práva, na které služby a příspěvky má nárok, jaké jsou další možnosti rehabilitace a pomoci.

Zřizovatelem Centra pro AAK je občanské Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci, které slouží zájmům osob, jež se v důsledku těžkého zdravotního postižení nemohou dorozumívat mluvenou řečí. Pracujeme především s osobami, u nichž při reedukaci řeči selhávají běžné logopedické postupy a mluvenou řeč se nedaří vybudovat na takové úrovni, aby dostačovala k běžné komunikaci. Často jde o lidi po cévních mozkových příhodách či po různých úrazech. Kombinujeme běžné postupy reedukace řeči s metodami augmentativní a alternativní komunikace - budujeme společně s klienty náhradní komunikační systémy (např. komunikační tabulky složené ze symbolů či slov a slovních spojení). Klienti si mohou u nás vyzkoušet různé technické pomůcky určené ke komunikaci, pracujeme též s pomocí počítačů, které jsou vybaveny speciálním softwarem (umožňující např. psaní i lidem s velmi těžkým postižením motoriky).

V říjnu 2003 vyšla nová verze Sociálně právního minima pro zdravotně postižené (původní text najdete v Odkazech Handicap Help). JUDr. Jan Hutař do ní zařadil aktuální změny v legislativě, vzor přihlášky na důchodové pojištění z důvodu péče o osobu blízkou atp. Publikaci lze pořídit za příspěvek na její vydání ve výši 70 Kč. Seženete ji v centrech pro zdravotně postižené nebo v sídle NRZP ČR (Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, tel. 266 753 425)
[Publikace] Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče – Lubomír Vondráček, Jan Vondráček
Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče
Publikace seznamuje střední zdravotnické pracovníky s odbornými a právními problémy, které tuto činnost provázejí a poukazuje na odpovědnost, která následuje při pochybení. Úvod krátce seznamuje se základy odpovědnosti při poskytování ošetřovatelské péče, další statě jsou zaměřeny především prakticky a vycházejí ze skutečných případů, které se staly a byly řešeny.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2003
ISBN 80-247-0705-5
[Odkazy] Bez bariér
Stránky jsou zaměřeny na zprostředkování informací v oblasti bezbariérového přístupu. Cílem je popsat objekty, dopravu a další aspekty bezbariérovosti podle geografického členění především ve velkých a okresních městech. Stránka má pomoci ve snadnější orientaci v České republice těm, kteří bezbariérový přístup potřebují každodenně - vozíčkářům.
Ale může usnadnit pohyb maminkám s kočárky, ženám bez vlastního auta a přepravující na kolečkám těžší nákup i jiným, dočasně handicapovaným, či manuálně neobratným - např. v námětech pomůcek pro PC.

Na stránkách najdete informace, které mohou pomoci hledat řešení v situacích, vznikajících v životě se zdravotně postiženým dítětem. Postupně s rozšiřováním stránek servisu se budeme zabývat informacemi s ohledem na postižení fyzické, psychické a kombinované, ale i problematikou dlouhodobě nemocných dětí, dětí s metabolickými poruchami, po úraze nebo dětí s poruchou učení a chování.

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: