Vaše příběhy

Máte zkušenost, ať už pozitivní či negativní, týkající se péče o staršího dlouhodobě nemocného člověka, nebo s problémem související se stářím? Napište svůj příběh o vlastních zkušenostech. Nevíme-li o nich, těžko lze něco v zdravotně sociální oblasti měnit. Lze vložit i foto. V případě, že obsah nebude souviset se zadáním, včetně různých dotazníkových akcí studentů, budou mazány. Do příběhů, případným doporučením autoři webu nezasahují, jedná se vždy o vlastní zkušenost pečujícího. Napsaný příběh než vložíte, si přečtěte, překlepy totiž mohou vést k nesrozumitelnosti  a pak i hodnotný příběh lze těžko uveřejnit.


Příspěvek na péči - nedejte se!

14.1.08 | F. V.
Pro invalidní maminku, která je odkázána na invalidní vozík, jsem zažádal o zvýšení příspěvku na péči. Místo zvýšení příspěvku však pošta překvapivě doručila Rozhodnutí o odejmutí příspěvku! I podepsaná vedoucí sociálního odboru MÚ souhlasila s tím, že rozhodnutí je naprosto nesmyslné. Nicméně pouze doporučila, abychom se odvolali, a dále se již neangažovala.

Zakoupil jsem tedy literaturu a začal studovat Správní řád (zákon č.500/2004 Sb), podle kterého se úřední řízení řídí. Velice jsme si libovali, jak široká práva má účastník řízení. Může nahlížet do spisu, dělat si kopie, fotografovat si spis, k čemukoliv ve spise se vyjádřit, navrhovat svoje důkazy, předkládat svoje znalecké posudky. Může jmenovat svého zástupce, který má rovněž všechna uvedená práva atd. atd.

Zákon č.108/2006 Sb. o Sociálních službách, podle kterého jsou přiznávány příspěvky na péči, je také formulován velmi jasně. Vymezuje 4 stupně závislosti podle schopnosti postiženého provádět jasně definované úkony. Např. chůze do schodů, mytí, čištění zubů, oblékání atd. Takže již žádné laikovi nepochopitelné čarování s procenty bezmocnosti v posudcích lékařů. Každý postižený přece nejlépe ví, jakých úkonů je či není schopen. Tak v čem by mohl být problém?

Jenomže chyba lávky! Vystřízlivění nastoupilo v podobě § 25 zákona o Sociálních službách, který stanovuje, že obecní úřad vede řízení o přiznání příspěvku, schraňuje k tomu podklady, ale "stupeň závislosti osoby" stanovuje Úřad práce. Sociální odbor obecního úřadu provede "sociální šetření" u žadatele a výsledek zašle Úřadu práce. Úřad práce si vyžádá podklady od ošetřujících lékařů a rozhodne o "stupni závislosti" žadatele. Svoje rozhodnutí potom zašle zpět obecnímu úřadu. Důležité je, že svoje rozhodnutí o výsledku posouzení nezasílá "Rozhodnutím", ale pouze "Stanoviskem"

Kdyby Úřad práce totiž rozhodoval "Rozhodnutím", pak by se žadatel stal automaticky "dotčeným účastníkem" a měl by prakticky stejná práva v řízení u Úřadu práce, jaké má v řízení o téže věci u obecního úřadu. Úřad práce však zasílá své rozhodnutí pouze svým "Závazným stanoviskem". Žadatel pak není "účastníkem" a nemá žádná práva, co se týče průběhu a rozhodování Úřadu práce. Nemůže tedy do spisu nahlížet, prostudovat podklady, na základě kterých posudkový lékař rozhodl - prostě NIC! Pouze je seznámen s výsledkem.

A teď příjde ta třešnička na dortu. Obecní úřad musí toto stanovisko úřadu práce respektovat, zastavit jakékoliv další shromažďování důkazů a rozhodnout v souladu se stanoviskem úřadu práce !!!! (§ 149 Správního řádu). Že vás sociální pracovník zná a ví, že bez vozíčku se ani nepohnete? Že vám odebírá příspěvek posudkový lékař, který vás nikdy neviděl? Sorry - takový je zákon, odvolejte se!

Na první pohled vše tedy vypadá tak, že o příspěvku pro vás rozhoduje obecní úřad. Velký omyl! Ten je jen takovým otloukánkem, který jen přepíše na jiný papír a podepíše to, co rozhodl neznámý ouřada, který vás ani neviděl - posudkový lékař na úřadu práce.

Sociální odbor obecního úřadu je sice povinen provést u žadatele "sociální šetření" a výsledek předat posudkovém lékaři ÚP. (V případě mé maminky jí doporučili přiznání III. stupně). Posudkový lékař ÚP však k sociálnímu šetření prostě bez jakéhokoliv zdůvodnění nepřihlédl a basta! Vždyť Zákon č.108/2006 Sb. přeci říká, že úřad práce sdělí výsledek obecnímu úřadu (o zdůvodňování ani slovo).

Proč by zdůvodňoval, že zcela odebere příspěvek postiženému člověku, pro kterého sociální pracovník, který ho zná, navrhl III. stupeň. Kdo má úřad - má přeci i rozum - to přeci platí již od Rakousko-Uherska. Takže posudkový lékař se s tím příliš nemazal a pouze uvedl, kterých úkonů maminka, (kterou nikdy neviděl) podle něj není schopna, kterých je schopna a příspěvek ji odebral. Jen se divím, že se při svých jasnovidných schopnostech neživí něčím lukrativnějším, jako např. výhrami v loterii.

Celý příběh má relativně dobrý konec, neboť rozhodnutí bylo naprosto nesmyslné, a podařilo se je v odvolacím řízení zvrátit. Jen si neumím představit situaci postižených, kteří se stanou obětí podobně zmetkové práce posudkového "lékaře", a bohužel nemají nikoho, kdo by s nimi rázně odvolací řízení absolvoval.

Z mých zkušeností proto několik rad:


• Nevzdávejte to! Vy nejlépe víte, jaký je váš zdravotní stav, a když jste přesvědčeni, že na příspěvek máte nárok, nevzdávejte to a bojujte o něj! Domovy důchodců jsou plné zdravých seniorů, kteří na příspěvek nemají nárok, a přesto do nich stát v přechodovém období sype finance.
• Nejde jen o částku příspěvku. Pokud vám bude přiznán příspěvek II. až IV. stupně, má to další důležité důsledky pro osobu, která o vás pečuje:
1) osoba, která o vás pečuje a proto nepracuje, má nárok na to, aby za ni zdravotní pojištění (přes 1000 Kč měsíčně) platil stát a doba péče se ji započítávala do odpracované doby pro důchodové účely. Musí s vámi však žít ve společné domácnosti nebo to musí být "osoba blízká" Za osobou blízkou se přitom považují: manželé, příbuzní v řadě přímé, děti i osvojené, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče, a to kteréhokoli z manželů.
2) pokud tato osoba pracuje na živnostenský list, je její výdělečná činnost považována za činnost "vedlejší", což pro ni má příznivé dopady při placení daní a pojištění.
3) pokud osobou, která o vás pečuje, je vaše ovdovělá dcera, snacha nebo syn či zeť, mají nárok na vyplácení vdovského důchodu, přestože podle věku na něj nemají ještě nárok.
4) Pokud se pečující osoba rozhodne opustit práci, aby o vás mohla pečovat, má nárok po stanovenou dobu pobírat příspěvek v nezaměstnanosti a není povinna přijmout žádné nabízené zaměstnání. Nejnovější zkušenost: Pracovnice Úřadu práce mě zvýšeným hlasem přesvědčovala, že co si to vymýšlím, že nic takového není pravda. Přitom tuto informaci najdete již v Základním poučení uchazeče o zaměstnání, tj. základním informačním letáku téhož ÚP viz http://formulare.mpsv.cz/okprace/cs/form/PUchZ070601890.pdf. Nedejte se!
• Jste povinni strpět sociální šetření ve vašem bytě. K jeho výsledkům však posudkový lékař přihlédne, jen pokud bude chtít. Tzn. příznivý výsledek vám nemusí pomoci, ale nepříznivý vás může poškodit.
• Odvolání musíte podat do 15 dní od doručení rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání příspěvku na péči.
• Jako důvod odvolání stačí uvést, že nesouhlasíte s vyhodnocením vašeho zdravotního stavu a posouzením úkonů, které nejste schopni provádět.
• Projděte si pečlivě jednotlivé úkony podle zákona a prováděcí vyhlášky a poznamenejte si jmenovitě, kterých nejste schopni. Přitom se posuzuje, "zda je osoba schopna dlouhodobě, samostatně, spolehlivě a opakovaně rozpoznat potřebu úkonu, úkon fyzicky provádět obvyklým způsobem a kontrolovat správnost provádění úkonu". Takže pokud osoba není schopna úkon zvládnout dlohodobě, samostatně, spolehlivě a opakovaně, úkon se počítá, jako že jej nezvládne. Takže když se někdy dokážete z hrníčku sami napít, jindy ale ne, tak úkon "podávání a porcování stravy"podle zákona nezvládáte.
• Dále se stanoví , že pokud je osoba schopna zvládnout některý z úkonů uvedených v zákoně v odstavcích jen částečně, považuje se takový úkon pro účely hodnocení za úkon, který není schopna zvládnout. To zn. že pokud jste např. se schopni zout, ale nikoliv obout, považuje se celý souhrnný úkon oblékání, svlékání, obouvání, zouvání za nezvládaný.
• Dále je stanoveno, že "se přihlíží k provedení úkonu s použitím kompenzační pomůcky jen v případech stanovených ve vyhlášce" u jednotlivých úkonů. Kompenzační pomůckou je pomůcka, bez které nejste schopni úkon provést. Tzn. že pokud se dokážete vykoupat jen za pomoci vanového zvedáku - nezvládáte celý úkon koupání nebo sprchování.
• Požádejte o sepsání odvolání sociální odbor MÚ. Jsou povinni Vám pomoci. Trvejte na tom, aby v odvolání byly uvedeny jmenovitě všechny úkony, kterých nejste podle vás schopni. Přiložte lékařské zprávy prokazující váš skutečný zdravotní stav.
• Podle změny zákona od 1.1. 2008 nemá odvolání odkladný účinek! To např. znamená. že pokud vám příspěvek odeberou nebo sníží, stane se změna účinnou ihned. Pokud však v odvolání budete úspěšní, bude vám nevyplacená částka doplacena zpětně.
• Pokud jste odvolání zmeškali, není nic ztraceno. Zažádejte si o příspěvek znovu. Aby nebylo tak snadné vyřídit vaši žádost zamítnutím, nezapomeňte uvést, že se váš zdravotní stav v mezidobí zhoršil (komu se zlepšuje - ne?). Uveďte v žádosti jmenovitě úkony, kterých nejste schopni. Vyřizování žádosti trvá měsíce. Pokud však budete úspěšní, příspěvek vám bude vyplacen zpětně od měsíce podání žádosti.
• Přeji Vám mnoho zdaru! Nedejte se!

P.S. Seznam úkonů naleznete v Příloze č. 1 vyhlášky 505/2006 Sb. provedení zákona o sociálních službách např. na : www.mvcr.cz/sbirka/2006/sb164-06.pdf

Reagovat na tento příspěvek

Vaše údaje
Jméno *
Email
Příspěvek do diskuze
Text příspěvku *
Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: