Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.


Sociální problémy

Prarodiče, rodiče a vnoučata

Lusso, Vittoria Cesari
Prarodiče, rodiče a vnoučata
O emočních, vztahových a komunikačních úskalích
Příchod dětí přináší do rodiny změny nejen v životě rodičů, ale i prarodičů. Změny se často vyskytnou i ve vzájemných vztazích mezi prarodiči a rodiči dětí na jedné straně a mezi prarodiči a vnoučaty na druhé straně. Prožívání těchto vztahů a zároveň s tím související téma vzájemné komunikace autorka probírá postupně podle prožívání šesti základních emocí: strachu, smutku, hněvu, překvapení, žárlivosti, radosti.

Vydavatel: Portál, 2011
ISBN: 978-80-262-0003-1

Sociální práce ve zdravotnictví

Kuzníková Iva a kolektiv
Sociální práce ve zdravotnictví
Kniha je určena pracovníkům profese sociální práce, včetně sociální práce ve zdravotnictví, a studentům sociální práce a zdravotnických oborů. Soustředí se na základní otázky sociální práce ve zdravotnictví, která má u nás mnohaletou tradici, přesto jí nebyla dosud věnována samostatná publikace. Kniha sdružuje obecné informace o sociální práci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích, o klientele sociálních pracovníků, metodách sociální práce, sociálních důsledcích nemocí, které stručně charakterizuje. Věnuje se některým specifickým oblastem oboru, například sociální práci s osamocenými matkami v těhotenství a šestinedělí, psychologickým aspektům práce s klienty ve zdravotnických zařízeních, práci s lidmi se zdravotním postižením.

Vydala Grada, 2011
ISBN: 978-80-247-3676-1

Sociální zabezpečení 2011

kol. Česká správa sociálního zabezpečení
Nejdůležitější informace o novinkách a změnách z oblasti sociálního zabezpečení v letošním roce najdou zájemci v publikaci „Sociální zabezpečení 2011“. Vydala ji v těchto dnech Česká správa sociálního zabezpečení s cílem poskytnout klientům odpovědi na otázky týkající se nemocenského a důchodového pojištění, platby pojistného, vysvětlit novinky v sociálním zabezpečení OSVČ, v koordinaci sociálního zabezpečení v EU a přiblížení rozsahu činnosti lékařské posudkové služby.

Nechybí konkrétní příklady výpočtů dávek nemocenského či důchodového pojištění, stejně jako objasnění podmínek nároku na dávky, povinností zaměstnavatelů v nemocenském a důchodovém pojištění, vzor výpočtu pojistného, nebo informace týkající se podání Přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných. Součástí informačního materiálu je seznam nejdůležitějších právních předpisů. Publikace „Sociální zabezpečení 2011“ vyšla v nákladu 50 000 kusů a v rozsahu 32 stran.

Kdy do důchodu a za kolik

Jan Přib
Kdy do důchodu a za kolik
Již 12. vydání této praktické publikace je aktualizováno v souladu s novelami předpisů, které jsou platné od 1. 1. 2011. Publikace vám podává názorný výklad, jak si vypočítat důchod, jaké údaje jsou k tomu potřebné, jaké jsou konkrétní podmínky nároků na jednotlivé druhy starobního důchodu, jak se o důchod žádá apod. Autor poradí, kdy je nejvýhodnější odejít do starobního důchodu, kdy lze požádat o přiznání předčasného starobního důchodu, kdy lze důchod přepočítat, ale také jaké jsou podmínky pro výplatu důchodu při výdělečné činnosti a povinnosti pracujících důchodců i jejich zaměstnavatelů. Jednou z mnoha předností této publikace je praktické zaměření. Výklad je doplněn četnými praktickými příklady, vzorci pro výpočty. Součástí publikace jsou i tabulky, podle kterých je možno si důchod vypočítat.

Nakladatelství: Grada Publishing, 2010
ISBN: 978-80-247-3616-7

Asistence lidem s postižením a znevýhodněním

Iva Uzlová
Asistence lidem s postižením a znevýhodněním
Praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty
Kniha přináší základní informace o současném legislativním zajištění asistence, možnostech financování, organizaci a náplni práce asistenta, zásadách spolupráce s rodiči, učiteli a poradenskými pracovníky, nabídne praktická doporučení týkající se přípravy a samotné práce, komunikace s dítětem (klientem), jeho rodiči, spolužáky a učiteli, uvede příklady dobré praxe. Součástí knihy budou odkazy na další informační zdroje, možnosti vzdělávání, na poskytovatele sociálních služeb, poradenská pracoviště, státní instituce atd. Knihu uvítají pracovníci organizací, které se věnují práci s lidmi s postižením, a zaměstnavatelé asistentů pedagoga nebo osobních asistentů. Především však osloví samotné asistenty, kterým pomůže zvládnout jejich náročné a zodpovědné poslání.

Nakladatel: Portál, 2010
ISBN: 978-80-7367-764-0

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Ing. Ladislav Průša a kol.
závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
ZVZ 209

VÚPSV, v.v.i. Praha, 2009
ISBN 978-80-7416-048-6

Občanský sektor

Marek Skovajsa; Dana Moree
Občanský sektor
Právo, ekonomika, organizace. Kniha nabízí přehled nově se rozvíjejícího oboru, který se etabluje na vysokých školách (fakulty sociální práce, sociálních věd, humanitních studií apod.). Seznamuje čtenáře s teoretickými přístupy k občanské společnosti, s teoriemi občanského sektoru, stavem občanské společnosti z historického i současného pohledu v Evropě i v českém prostředí, zařazuje občanský sektor do kontextu veřejné politiky.

Nakladatelství Portál, 2010
ISBN: 978-80-7367-681- 0

Úvod do teorie a metodologie sociální politiky

Igor Tomeš
Úvod do teorie a metodologie sociální politiky
Učebnice představuje systematický výklad základních pojmů oboru sociální politika, geneze sociálních institucí a nástrojů, modelů a sociálních systémů v Evropě, teorií sociálního státu, teorií cílů a metod jejich formulace, objektů a předmětů sociální politiky, teorií sociálních událostí a metod jejich identifikace, teorií nástrojů, organizace sociálních systémů, financování. Poslední část je věnována přípravě a realizaci reforem sociálních systémů. Text je určen pro studenty magisterského studia sociální politiky a sociální práce, doktorandy těchto oborů, odbornou veřejnost.

Nakladatel: Portál, 2010
ISBN: 978-80-7367-680-3

Adresář služeb pro lidi s duševním onemocněním v ČR

kol.
Můžete v ruce držet sice útlou, ale cennou příručku. Obsahuje základní přehled poskytovaných tzv. psycho-sociálních služeb v České republice. Najdete zde služby nejen zdravotní (ty jen v omezené míře, doplněny budou v rozšířeném vydání v roce 2010) a sociální, ale i ty, které nejsou registrované.

vydalo VIDA

Sociální správa

Igor Tomeš a kol.
Sociální správa
Příručka pro studující sociálních, právních a příbuzných oborů i pro profesionály v oblasti sociální práce, sociální správy a státní správy podává obecnou teorii sociální správy i popis současných úkolů a institucionálního zajištění v této oblasti u nás a ve světě, zejména v EU. Vysvětluje, jak u nás funguje správa zaměstnanosti, zdravotní správa, sociální pojištění a podpora, pomoc a služby, a které orgány se na nich podílejí a jakými předpisy.
Druhé, rozšířené a přepracované vydání v obecné části pojednává o subjektech sociální správy, jejím postavení, výstavbě a výkonu, financování a řízení. Zvláštní část je zaměřena na jednotlivá odvětví sociální správy podle mezinárodně přijatého členění.

Portál, 2009
ISBN: 978-80-7367-483-0

Umění pomáhat

Úlehla Ivan
Umění pomáhat
Učebnice metod sociální praxe), 2. vydání - dotisk Umění pomáhat je přehledná učebnice základních postupů práce s lidmi, kteří potřebují pomoc. Je to knížka návodná, kterou čtenáři mohou ihned aplikovat na svou práci s klienty. Kniha je určena praktikům i studentům, kteří chtějí obstát v náročných sociálních profesích a naučit se nové přístupy ke klientům. Osvědčila se při výuce metod sociální práce i jako pomůcka pro praktiky pracující s klienty, a to v oblasti sociální práce, medicíny či psychoterapie.

SLON, 2009
ISBN: 978-80-86429-36-6

Psychosociální intervence

Simona Hoskovcová
Psychosociální intervence
Učební text nabízí vymezení pojmu psychosociální intervence a představuje hlavní cesty a principy jejího využití. V jednotlivých kapitolách je podán přehled o následujících oblastech psychosociální praxe: krizová intervence, intervence při hromadných neštěstích, intervence v léčení omatických i duševních onemocnění, intervence v pracovní oblasti. V rámci těchto kapitol autoři odkazují na konkrétní příklady psychosociálních intervencí poskytovaných v rámci existujících občanských sdružení a neziskového sektoru. Publikace se zabývá také novými oblastmi, jako je intervence ve prospěch udržitelnosti životního prostředí.

Vydavatelství: Universita Karlova - nakladatelství Karolinum, 2009
ISBN: 978-80-246-1626-1

Zájmové vzdělání dospělých

Michal Šerák
Zájmové vzdělání dospělých
Práce komplexně popisuje oblast zájmového vzdělávání dospělých a hodnotí jeho význam pro rozvoj jedince a společnosti. Text analyzuje informační materiály, které ukazují situaci této oblasti v ČR, zabývá se situací na trhu vzdělávání, charakterizuje jednotlivé typy zájmového vzdělávání a uvádí i přehled hlavních institucí, které se jím zabývají. Zvlášť se zaměřuje na vzdělávání seniorů. Kniha je určena studentům a vyučujícím oborů andragogika, pedagogika dospělých, pedagogika volného času, sociální práce a kulturologie. Zaujme rovněž metodiky z prostředí neziskových organizací a organizátory aktivit zájmového vzdělávání a vzdělávání seniorů.

Nakladatel: Portál, 2009
ISBN: 978-80-7367-551-6

Sociální patologie

Slavomil Fischer, Jiří Škoda
Sociální patologie
V současné době zaznamenáváme zvýšený výskyt jevů, které jsou společností většinou hodnoceny jako nežádoucí, nebo dokonce nepřijatelné. Ohrožují společenský vývoj jak z hlediska morálky, tak mravnosti. Zcela přirozeně se proto zvyšuje zájem odborné, ale i laické veřejnosti o dostatek informací objasňujících příčiny zmíněných jevů a zejména pak o možnosti jejich řešení. A právě proto je tu kniha Sociální patologie. Seznamuje studenty psychologie, sociologie, pedagogických oborů a odbornou veřejnost s vybranými sociálně deviantními jevy. Autoři věnují pozornost především jevům, které mají vyšší stupeň nebezpečnosti pro společenský vývoj, stav společnosti a úroveň jejího uvědomění. Zabývají se obecnými okruhy sociální patologie a deviace, vymezením základních pojmů a postižením zdrojů a faktorů, které jsou považovány za příčiny rozvoje společensky negativních jevů. Rozebírají společensky závažná témata, jako například kriminální chování, problematiku závislosti na psychoaktivních látkách, impulzivní a návykové poruchy, problémy spojené s nevhodným působením rodiny, otázky agresivity, násilí, suicidality apod.

Vydalo nakladatelství Grada, 2009
ISBN: 978-80-247-2781-3

Sociální zabezpečení 2009

kol.
Hledáte odpovědi na otázky od nemocenského přes důchodové pojištění, pojistné, sociální zabezpečení OSVČ a v EU až po lékařskou posudkovou službu? Chcete vědět, jak dlouho a za jakých podmínek můžete pobírat peněžitou pomoc v mateřství, jak se vypočítá pojistné nebo starobní důchod? Jak se změnily podmínky pojištění osob, které vykonávají uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost? Odpovědi najdete v publikaci Sociální zabezpečení 2009, kterou vydala Česká správa sociálního zabezpečení.
Publikace je dostupná zdarma na všech pracovištích ČSSZ a také v elektronické podobě.

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009

ČSSZ kolektiv
Zajímá Vás, co se mění? Jaké máte nároky v nemocenském pojištění a naopak jakým povinnostem se Vy či Váš zaměstnavatel nevyhnete? Pak si přečtěte tohoto Průvodce. Jeho záměrem je přiblížit a vysvětlit Vám nové změny tak, abyste se v této oblasti lépe zorientovali a věděli kde, s kým a jak si můžete vyřídit záležitosti svého nemocenského pojištění. Abyste měli informace například o tom, za jakých podmínek dostanete náhradu mzdy nebo nemocenské, co je to ošetřovné a kdy se vyplácí, či kdo podle nové právní úpravy kontroluje režim dočasně práceneschopného pojištěnce.

Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním

Gabriela Mahrová, Martina Venglářová
Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním
Kniha je určena odborníkům pracujícím v pomáhajících profesích a veřejnosti se zájmem o problematiku duševně nemocných. Úvod vymezuje základní pojmy a možnosti výskytu duševních onemocnění. Publikace je rozdělena do dvou částí. V obecné části je základní soubor informací z psychoterapie, psychiatrie, sociální práce. Dále pak kapitoly o možnostech, nástrojích a plánování v sociální práci, agendě sociálního pracovníka, poli jeho působnosti. Důležitý je individuální a skupinový přístup v sociální práci, práci multidisciplinárního týmu, vzdělávání a supervizi. Ve speciální části je popsán systém služeb o duševně nemocné, ambulantní práce, ústavní hospitalizace a následná péče. Kniha také naučí čtenáře pracovat s dětmi a mládeží s duševní nemocí, závislými, seniory, nepřizpůsobivými občany. Poskytne principy socioterapie a komunitní psychiatrie.

Vydalo nakladatelství Grada, 2008
ISBN 978-80-247-2138-5

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PŘÍSPĚVEK NA PÉČI 2008

Králová Jarmila, Rážová Eva
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PŘÍSPĚVEK NA PÉČI 2008
Publikace určená odborným pracovníkům i široké veřejnosti seznamuje s právní úpravou oblasti sociálních služeb. Zaměřuje se zejména na podmínky nároku a výplaty příspěvku na péči jako nové peněžní dávky určené k zajištění potřebné pomoci a na podmínky poskytování sociálních služeb. Toto aktualizované vydání zachycuje všechny legislativní změny, zejména změny, které přinesla první podstatná novela zákona o sociálních službách. V tomto vydání jsou kromě doplnění komentářů k otázkám z praxe zařazeny výklady týkající se řízení o příspěvku na péči, některých ustanovení o druzích sociálních služeb a úhradě za poskytované služby.

Vydalo nakladatelství Anag, 2008

Sociální zabezpečení 2008

kol. ČSSZ
Víte, proč platíte pojistné na sociální zabezpečení? Zajímá Vás, na co máte nárok, když se ocitnete v nepříznivé životní situaci a jaké podmínky musíte splnit, abyste dostali dávku nemocenského nebo důchodového pojištění? To vše se dozvíte z publikace, kterou právě držíte v rukou.
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: