Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.


Sociologie

Mytologie

Arthus Cotterell
Mytologie
Spolehlivá příručka pro celou rodinu nabízí mýty z celého světa s množstvím informací o náboženství, obřadech a zvycích těch nejzajímavějších kultur. Názorně a podrobně popisuje nejvýznamnější bohy, motivy, charaktery a zpracování mýtů v umění. Přehledně představuje náboženství, věroučné představy, zvyklosti a rituály všech dob a kultur. Bohatě ilustrována s více než 400 fotografiemi a přehlednými mapami. Mýty nejsou jen příběhy z šerého dávnověku, neboť tvoří základy všech kultur – v minulosti i v přítomnosti. Jejich vliv je dodnes patrný v našem jazyce, v náboženských představách i zvycích. A věroučné představy i rituály v mnoha částech světa, které jsou těsně spojené s mýty, dodnes určují každodenní život i kulturu.

Nakladatel: Slovart, 2007
ISBN: 978-80-7209-778-4

Rodinná péče o staré lidi

Hynek Jeřábek a kol
Text vznikl s podporou grantu MPSV č.: 1J 028/04-DP2 „Sociální a kulturní soudržnost
v diferencované společnosti“

Vydavatel: UK FSV CESES, 2005
ISSN: 1801-1640 (tištěná verze)
ISSN: 1801-1519 (on-line verze)

Bod zlomu

Malcolm Gladwell
Bod zlomu
Jak je možné, že se některé změny ve společnosti odehrávají neuvěřitelně rychle? Proč v nějakém městě náhle klesne kriminalita? Jak se z nějakého výrobku nebo knihy stane módní hit? Americký novinář Malcolm Gladwell se na takové změny dívá optikou epidemií. Některé změny se šíří společností jako virus, pokud k tomu najdou vhodné prostředí a nositele. V knize nabité pozoruhodnými výsledky psychologických a sociologických výzkumů autor vysvětluje, proč jsou některé nápady a myšlenky nakažlivé, a popisuje typy lidí, díky nimž se mohou rozšířit rychlostí sociální epidemie.

Nakladatel: Dokořán, 2007 (2.vyd.)
ISBN: 978-80-7363-165-9

Autonomie ve stáří

Dana Sýkorová
Autonomie ve stáří
Kniha se věnuje aktuálnímu tématu populačního a individuálního stárnutí, ke kterému přistupuje z užšího pohledu autonomie seniorů. Uchování autonomie ve stáří je v publikaci zachyceno i z „opačné strany“ − prostřednictvím střední generace, jejíž vlastní autonomie je s nezávislostí generace nejstarší více či méně spjata. Kniha podává rozsáhlý přehled teoretické literatury vážící se k tématu stárnutí, stáří a autonomie, který je doplněn konkrétními výsledky empirických výzkumů. Mnohostranně pojednává rovněž o mezigeneračních vztazích a okolnostech směny pomoci a podpory v příbuzenstvu.
Kniha je určena odborné veřejnost, osloví i čtenáře z praxe, kterých se téma stárnutí a stáří v jejich práci „jakkoli“ dotýká.

Vydalo nakladatelství SLON, 2007
ISBN: 978-80-86429-62-5

Chatařství/Summerhouses

Veronika Zapletalová
Chatařství/Summerhouses
Publikace autorky fotografického souboru Chatařství Veroniky Zapletalové vznikla jako snaha přiblížit širší veřejnosti výtvarnou osobitost a kreativitu staveb typicky českého fenoménu – chat. Tento fotografický soubor představující výběr z několika tisíc snímků shromažďovaných po dobu pěti let během pěších výprav v českých i moravských krajích, byl vystavován po celém světě a vzbudil mimořádnou pozornost. Hlavní myšlenkou při výběru objektů bylo zachytit, jak si lidé představují místo, kde budou šťastni a jaké formy na sebe jejich kreativita bere, proč se tomu tak děje zrovna v našich zemích a pod jakými tlaky a vlivy se fenomén chat u más vyvinul. Publikace je doprovázena texty předních českých teoretiků chatařstvím zasažených oborů (V.Cílek, T. Pospěch, J.Škabrada a R. Švácha).

Vydalo nakladatelství Era, 2007
ISBN: 978-80-7366-086-4

Proč se Dostojevskij mýlil?

František Koukolík
Proč se Dostojevskij mýlil?
Několik klíčových odstavců Dostojevského Bratrů Karamazových dokazujících, že zřídlem morálního chování je víra v nesmrtelnost a Boha, se často shrnuje do různých podob výroku: »Bůh není, na jeho trůn dosedl (nad)člověk, dovoleno je vše.« Zkušenost však říká, že lidé nábožensky věřící, bez ohledu na druh víry, se chovají jak morálně, tak amorálně, a to někdy do krajnosti, úplně stejně jako lidé nábožensky nevěřící. Z této zkušenosti a z vývoje poznatků sociokognitivní neurovědy posledních desetiletí plyne, že nikdy, za žádných okolností, nebylo a není lidem věřícím ani nevěřícím dovoleno vše, přestože se dopouštěli a dopouštějí všech zločinů, neboť kořeny lidského vědomí, empatie, altruismu, lásky, zla i religiozity jsou přirozené a je nutné hledat je hlouběji, a to jak v biologické, tak kulturní evoluci.

Vydalo nakladatelství Galén, 2007
ISBN:9788072624829

Biologická a sociální dimenze člověka

Kolektiv
Biologická a sociální dimenze člověka
Přírodní vědy zahrnující například genetiku, neurofyziologii nebo etologii na straně jedné a sociální a humanitní vědy na straně druhé dosáhly dnes takové konceptuální přesnosti a metodologické a epistemologické zralosti, že jejich vzájemná izolace či dokonce animozita by představovaly anachronickou překážku rozvoje lidského poznání. Katedra antropologie FF ZČU v Plzni se prostřednictvím pořádání pravidelných interdisciplinárních sympozií a vydávání sborníků snaží vytvořit platformu pro intelektuální setkávání a plodnou inspiraci mezi sociokulturním a biologickým pólem současného antropologického myšlení.

Nakladatel: Králová, 2006
ISBN: 80-87025-02-4

Slovník nespisovné češtiny

Kolektiv
Slovník nespisovné češtiny
Druhé vydání rozsáhlého výkladového slovníku obsahuje více než 14 000 slangových a dalších nespisovných výrazů, včetně klasické mluvy podsvětí (českého argotu). Vedle tradičních profesních slangů z řemeslnického, železničářského, motoristického či hornického prostředí, obsahuje slovník např. také slang současné mládeže, včetně slangu studentského či mluvy uživatelů drog. Na klasický kriminální argot navazuje současný vězeňský slang, zařazen je i méně známý argot světských. Pozornost je věnována i tradičnímu brněnskému argotu či ostravské městské mluvě. Hesla jsou doplněna poznámkami o historii a původu slov, čímž slovník odhaluje skryté významy i řadu překvapivých souvislostí, ukazuje "úctyhodné" stáří řady výrazů zdánlivě moderních či vulgárních. Velmi zajímavá jsou slova původem z romštiny či z jidiš. Čtenářsky atraktivní oblast představuje také cirkusový, divadelní či hudební slang, na jejichž přípravě se podílely přední osobnosti českého uměleckého života.Významný je i sociolingvistický rozměr slovníku, neboť slangové výrazy v něm zařazené umožňují nahlédnout do tajemství jednotlivých oblastí života i do psychologie jejich uživatelů.

Vydalo nakladatelstvé Maxdorf, 2006
ISBN: 80-7345-098-4

Proměny lékařské profese z pohledu sociologie

Eva Křížová
Proměny lékařské profese z pohledu sociologie
Kniha se zabývá sociologickým rozborem lékařské profese a zkoumá sociální roli lékaře/lékařky z pohledu kulturních proměn. Zabývá se mj. otázkou, jaké důsledky má pro lékařskou profesi přeměna moderní společnosti v pozdně moderní či postmoderní.

Vydalo nakladatelství SLON, rok vydání 2006
ISBN: 80-86429-57-1

Rodinná péče o staré lidi

Hynek Jeřábek a kol.
Práce výzkumného pracoviště Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, vznikla s podporou grantu MPSV č.:1J028/04-DP2 "Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti"

Vydavatel: UK FSV CESES, rok vydání 2005
ISSN: 1801-1519 /on-line verze/

Senioři a média

Závěrečná zpráva z výzkumu agentury FOCUS
Velmi podnětná zpráva z dubna 2005 o volněčasových aktivitách seniorů v ČR. Vybrané výsledky sociologického výzkumu agentury FOCUS.

Životní cyklus - sociologické a demografické perspektivy

Dana Hamplová, Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová
Životní cyklus - sociologické a demografické perspektivy
Publikace věnovaná problematice životního cyklu se zvláštním důrazem na rodinu a její postavení v různých fázích životního cyklu.

Vydal Sociologický ústav AV ČR, rok vydání 2006
ISBN: 80-7330-082-6

Spiknutí metuzalémů

Frank Schirrmacher
Spiknutí metuzalémů
Ústřední téma knihy tvoří naléhavá výzva, aby se lidé vzepřeli proti biologickému a kulturnímu teroru, který mládí glorifikuje, stáří decimuje a vyvolává věkový rasismus. Úkolem už i budoucích seniorů je zbavit se strachu ze stáří, rozlomit pouta dosavadních konvencí, a zachovat si tak sebevědomí a důstojnost.

Vydalo nakladatelství Knižní klub, rok vydání 2005
ISBN: 80-242-1496-2

Věčný přepych

Gilles Lipovetsky
Věčný přepych
Tuto svou práci věnoval francouzský esejista a sociální myslitel Gilles Lipovetsky (1944), profesor filozofie na univerzitě v Grenoblu, fenoménu luxusu. Jeho esej je zamyšlením nad tím, co představoval luxus v minulosti a jak se jeho forma, úloha a pojetí vyvíjely až do dnešních dnů. Autor postupně analyzuje roli, jakou přepych v jednotlivých kulturách a v různých obdobích lidské historie představoval.

Vydalo nakladatelství Prostor, rok vydání 2005
ISBN: 80-7260-144-X

Počátky emancipace žen v Čechách

Marie Bahenská
Počátky emancipace žen v Čechách
Publikace představí více i méně známé osobnosti českého ženského hnutí, jejich sociální postavení a životní osudy. Jádrem knihy jsou kapitoly o formování a činnosti průkopnických ženských spolků v Praze a proměnách ženské role v rodině i na veřejnosti v průběhu "dlouhého" 19. století. Celým textem se prolínají životopisné pasáže, ve stručných medailonech poznáme osudy žen z různých sociálních vrstev, které svou činností výrazně ovlivnily průběh českého ženského hnutí. Za všechny připomeňme Marii Riegrovou-Palackou, Věnceslavu Lužickou-Srbovou, Elišku Krásnohorskou nebo Josefu Náprstkovou.

Vydalo nakladatelství SLON, rok vydání 2005
ISBN 80-7277-241-4

Sociologie medicíny a zdravotnictví

Sylva Bártlová
Sociologie medicíny a zdravotnictví
Kniha poskytuje základy sociologického chápání zdravotnických problémů. Autorka se zabývá sociálními důsledky nemoci, chronických i duševních stavů, problematikou umírání a smrti. Nemalou pozornost věnuje také sociologickým aspektům pacienta, podává přehled zdraví poškozujícího chování v období adolescence a dospělosti s praktickými závěry pro prevenci.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2005, 6. přepr. a doplněné vydání
ISBN 80-247-1179-6

Úvod do Policy

H. K. Colebatch
Úvod do Policy
Kniha o politice – nikoli o tom, co dělají vlády ("veřejná politika"), nebo o konkrétních oblastech politiky (například "zdravotní politika" nebo "školská politika"), ale o politice jako konceptu – představě, jíž lze využít k pochopení způsobu, jímž se nám vládne, a k zásahu do rozhodnutí, která ovlivňuji náš život.

Vydalo nakladatelství Barrister, rok vydání 2005
ISBN: 80-86598-79-9

Etika ve veřejné službě pro nové tisíciletí

Richard A. Chapman
Etika ve veřejné službě pro nové tisíciletí
Kniha je prvním pojednáním na českém knižním trhu věnovaným důležitému tématu etiky ve veřejné službě. Kniha se zaměřuje na morální standardy ve veřejné službě, zvláštní pozornost je věnována úředníkům, a to jak v ústřední správě státu, tak na místní úrovni. Práce se zabývá rovněž různými formami vztahů veřejných úředníků a politiků i etikou rovných příležitostí, neboť ty představují jeden z klíčových problémů etiky ve veřejné službě.

Vydalo nakladatelství SLON, rok vydání 2005
ISBN: 80-86429-14-8

Věková diskriminace - ageismus

Lucie Vidovičová, Ladislav Rabušic
Úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh.
Zpráva prezentuje koncept věkové diskriminace – ageismu v kontextu české společnosti. Předkládá krátký úvod do teorie věkové diskriminace, zamýšlí se nad problémy její definice a nad otázkami zdrojů a typologií nerovností. Empirická část zprávy prezentuje výsledky reprezentativního šetření v populaci České republiky. V rámci šetření byly sledovány subjektivní soudy o výskytu věkové diskriminace v české společnosti a osobní zkušenosti respondentů s některými jejími formami. Výzkum se zaměřil na zmapování situace v těch oblastech sociálního života, které se zdají být z hlediska věkové diskriminace nejcitlivější: oblast občanských práv, oblast zaměstnání a pracovního trhu, oblast důchodového systému a konečně oblast zdravotní a sociální péče. Empirická data šetření Ageismus 2003 jsou doplněna o sekundární analýzu několika starších datových soborů a o analýzu dokumentů, novinových zpráv, legislativních dokumentů a politik. Zpráva obsahuje doporučení, návrhy intervencí ke zmírnění projevů ageismu v naší populaci a k prevenci jejich dalšího rozvoje.

Praha, VÚPSV - výzkumné centrum Brno 2005
v pdf formátu ve fulltextu http://www.vupsv.cz/ publikace

Mezigenerační solidarita

Ivo Možný a kol.
Prezentovaný výzkum byl realizovaný jako Projekt 5 Mezigenerační solidarita výzkumného tématu Celkové směřování sociální politiky šetřením tří generací žen (dcery, matky, babičky) na českém vzorku. Zpráva přínáší zároveň mezinárodní srovnání s obdobně koncipovaným výzkumem na analogické populaci dcer, matek a babiček v Německu a v Turecku v letech 1999 a 2000.
Šest kultur je v tomoto projektu reprezentováno šesti národními soubory z Německa, Turecka, Izraele, Korejské republiky, Indonézie a Čínské lidové republiky. Český projekt získal v roce 2001 status přidruženého projektu, podobně jako projekty analogických výzkumů ve Francii, Norsku, Nigerii a dalších zemí, které se přidružily později.

vydal VÚPSV Praha , výzkumné centrum Brno, rok vydání 2004
Zdroj informace: www.vupsv.cz, odkaz Publikace, Výzkumné zprávy, Rok 2004

Jedná se o velmi zajimavou a hodnotnou výzkumnou zprávu z mezinárodního srovnávacího výzkumu "Hodnota dětí a mezigenerační solidarita". Byť se nejedná o publikaci v pravém slova smyslu.
« | 1 | 2 | 3 | »
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: