Proběhlé akce


listopad42006

Na pomoc pečujícím, nemocným, postiženým i zdravým

https://www.pecujici.cz/cz/probehle-akce/na-pomoc-pecujicim-nemocnym-postizenym-i-zdravym

seminář provázela
- výstava fotografií s texty: „Drobné radosti pečujících“z příspěvků autorů hry na www.pecujici.cz a fotografií děl akademického sochaře Michaela Bílka, hostem vernisáže byl Rudolf Křesťan
- účast reprezentantů svépomocných skupin, agentur, informačního centra sociální pomoci – KONTAKT, Praha, sociálně právní pomoci Českého helsinského výboru, Kolumbus
- nabídka zdravotnických pomůcek Setrans: Josef Melichar, Praha a nakladatelství: Maxdorf Praha, Blug Benešov

Sobota 4.11.2006, 9.00 hod. - věnovaná teorii
Zahájení: proděkan 3. LF UK prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.,
1. Úvod – Na pomoc pečujícím rodinám v měnících se psychosociálních podmínkách: MUDr. Tamara Tošnerová, 3. LF UK a FNKV Praha 10
2. Venkovská infrastruktura a job creation (včetně handicapovaných): Ing. Rostislav Hošek, Ministerstvo zemědělství
3. Zákon o sociální službách: Mgr. Martin Žárský, ředitel Odboru soc. služeb, MPSV
4. Zdravotně sociální problematika z hlediska dotací: PhDr. Ludmila Vostřáková, ředitelka zdrav. soc. programů, Ministerstvo zdravotnictví ČR
5. Pohled na posuzovaní postižení z hlediska nového zákona: PhDr. Anna Arnoldová, Institut postgraduálního vzdělávání zdravotníků, posudkové lékařství, Praha

12.15 Přestávka : - „Drobné radosti pečujících“ s Rudolfem Křesťanem
- Film: Transformace ústavní sociální péče (MPSV)

6. Chráněné bydlení pohledem architekta: prof. Ing. Arch. Ladislav Lábus, ČVUT
7. Od rezidenční péče k chráněnému bydlení: Miroslava Honziková, ředitelka Domova důchodců Rožďalovice
8.Od rezidenční péče k dennímu centru, od rezidenční k respitní péči:Eva Kalhousová, ředitelka DD Šolínova, Praha 6
9. Home Care: Pohled lékaře zdravotní pojišťovny, VZP, MUDr. Petr Pokorný
10. Propojení zdravotně sociálních služeb: Emilie Třísková, ředitelka zdravotně sociálních služeb Poděbrady,
11. Domácí hospicová péče: Martina Špinková, ředitelka sdružení Cesta domů, Praha
12. Pečovatelská služby: PhDr. Jindřich Kadlec, předseda ČAPS a Mgr. Jana Vinařová, koordinátora vzdělání ČAPS, Praha
13. Asistenční služba: ing. Jana Hrdá, vedoucí projektu osobní asistence, POV Praha
14. Význam „laických“ svépomocných skupin: Karel Hrkal, Unie Roska, Praha

Neděle 5.11.2006, 9.00 věnovaná praxi
seznámení s konkrétními nabídkami, činnostmi a možnostmi služeb v sociální a zdravotně sociální oblasti (letáčky, indiv. rozhovory…)
Prezentace – aktivní účast:
1. Integrace osob s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin z Prahy 10 na trh práce. Informace o projektu EU: koordinátorka komunitního plánování v Praze 10 Bc. Monika Srncová
2. Rodinná péče o staré lidi: Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc., Institut sociologických studií, Praha
3. Pomoc pečovatelské služby: vedoucí Naďa Matějková, Dobříš
4.„Adopce seniorů“: Mgr. Daniela Jersáková, vedoucí centra, Maltézské sociální centrum, Mělník
5. Denní centrum: ergoterapeutka denního centra Mgr. Klára Fuková, Sue Ryder Michelská, Praha 4
6. Práce zdravotně sociální pracovnice: Bc Marie Kučerová, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
7. Canisterapie: ve spolupráci s DD Praha 6, Šolínova: Yveta Waidingerová, Praha
8. Aktivizace seniorů včetně tréninku paměti: Jana Vejsadová, lektorka, Havl.Brod

12.15 Přestávka: Film – Kmeny a kmeti, maturitní práce 2006 Alžběty Sedláčkové, Střed. prům. škola sděl.techniky Praha

9. Pomoc i seniorům, Mgr. Libuše Roytová, Diakonie Českobratr. církev evang., Praha
10. Mamma HELP, svépomoc.skupina na pomoc ženám s nádorovým onemocněním, Ida Bartošová, Praha
11. ŽAP, klub na pomoc ženám s nádorovým onemocněním prsou, Dana Hypšová, Praha
12. Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci, Jana Šarounová, Praha
13. Pohoda - společnost pro normální život lidí s postižením, Kateřina Ličková, Praha
14. Tyfloservis, svépomoc. skupina, na pomoc zrakově postiženým, Igor Slouka, Praha
15. Hestia, o.s. dobrovolnické centrum, PhDr. Jiří Tošner, Praha

Poděkování za podporu, bez níž by realizace nebyla možná:
- Ministerstvu zdravotnictví ČR za dotaci k podpoře programu www.pecujici.cz a uspořádání semináře Na pomoc pečujícím.
- Vedení 3. LF UK, akademickému senátu, za promptní a bezplatné poskytnutí prostor k realizace semináře, včetně technické.
- Pizzerii Sole v Ruské ulici za vstřícnost otevřít v své mimopracovní době.
- Médiím a pražským farnostem za ochotu uveřejnit informaci o probíhající akci.
- Všem účastníkům sdružení i přednášejícím, kteří byli ochotní během víkendu zúčastnit se akce bez nároku na honorář.
- Firmě Pfizer, která ochotně akci Na pomoc pečujícím a zdravotně postiženým podpořila.
- Firmě EuroAWK za pomoc a tisk plakátu.
- Firmě PressForum za pomoc a tisk letáčku.
- Pečujícím a postiženým z naší ambulance, jejichž životní příběhy byly inspirací k uspořádání akce.
- Tvořivým pomocnicím při tvorbě a konkrétní organizaci především Míle Sedlákové a Marcele Kašpárkové, bez nichž by uspořádání akce bylo nemyslitelné.
- Všem posluchačům, kteří se víkendového setkání účastnili.
MUDr. Tamara Tošnerová, moderátor semináře

Místo: 3 lékařská fakulta, přízemí, Ruská 87, Praha 10
Pořádají: Ambulance pro poruchy paměti FNKV, Praha 10
Kontakt: MUDr.Tamara Tošnerová, tosner@fnkv.cz, Tel: 267163154
Akce je určena pro: Amaterští pečující, Profesionální pečující

mgr. Martin Žárský

prof.ing.arch. Ladislav Lábus

Canisterapie v praxi

Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: