Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.


Zdravotnictví

Inkontinence moči u žen a její medikamentózní léčba

Alois Martan, Jaromír Mašata, Kamil Švabík
Inkontinence moči u žen a její medikamentózní léčba
Monografie se zabývá léčbou jak stresového, tak urgentního typu inkontinenxce moči u žen. V úvodu je rozdělění inkontinence moči na jednotlivé typy, v další části jsou pak stručně zmíněny příčiny vzniku a rozvoje těchto obtíží. Dále pak je podrobně a přehledně zpracována medikamentózní léčba těchto typů inkontinence moči. V závěru je přehled nejčastěji užívaných a doporučených preparátů a upozornění na časté a typické chyby v diagnostice i terapii.

Vydalo nakladatelství Maxdorf, rok vydání 2005

Multikulturní ošetřovatelství II.

Lenka Špirudová a kolektiv
Multikulturní ošetřovatelství II.
Dvoudílná kniha seznámí čtenáře s teoriemi, koncepty a východisky kulturně shodné péče a naučí je stanovit potřeby, plánovat, realizovat a hodnotit ošetřovatelskou a zdravotní péči o pacienty odlišných etnik a kultur. První díl je zaměřen zejména na teoretická a metodická východiska a problematiku struktury kulturně shodné péče v České republice. Tento druhý díl obsahuje praktické návody jak postupovat při péči o cizince i náměty pro výuku této problematiky na školách.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2005
ISBN 80-247-1213-X

Geriatrie pro praxi

Eva Topinková
Geriatrie pro praxi
Učebnice předpokládá již základní medicínské znalosti a jen v minimálním rozsahu se věnuje etiologii a patogenezi a podrobnému popisu nozologických jednotek. Zvláštní pozornost je věnována specifikům farmakoterapie u seniorů a každá kapitola je doplněna přehlednou tabulkou nejčastěji užívaných léčiv se specifickými doporučeními pro starší věk. Cílem autorky je, aby publikace přispěla ke zvýšení bezpečnosti preskripce u seniorů, v níž se dosud často chybuje.

Vydavatelství Galén, rok vydání 2005
ISBN:8072623656

Především neublížit - Cesta k prevenci pochybení v léčebné a ošetřovatelské péči

Petr Škrla
Především neublížit - Cesta k prevenci pochybení v léčebné a ošetřovatelské péči
Autor v knize představuje dostupné vědecké studie na téma pochybení v medicíně s cílem zlepšování kvality v našem zdravotnictví a aktivní prevence pochybení v lékařské a ošetřovatelské péči; práci doplňují cenné postřehy z řady odborných publikací a informace získané při autorově působení v zahraničí.

Vydalo nakladatelství NCO NZO, rok vydání 2005
ISBN 8070134194

Rehabilitační ošetřování pacientů s těžkými poruchami hybnosti

Eva Klusoňová, Jana Pitnerová
Praktická příručka určená zdravotním sestrám pečujícím o těžce zdravotně postižené, dlouhodobě nemocné a geriatrické pacienty představuje jednak teoretické základy ošetřovatelské rehabilitační praxe, a dále také konkrétní příklady rehabilitačního ošetřování a režimových opatření u jednotlivých postižení (TEP kyčelního kloubu, amputace končetin, hemiparéza, míšní léze, RSM, parkinsonský syndrom ap.).
Druhé, doplněné vydání této příručky zohledňuje potřeby sester z úseku domácí péče, které vyplynuly z diskusí v průběhu kursů rehabilitačního ošetřování.

Vydalo nakladatelství NCO NZO, rok vydání 2005
ISBN:8070134232

Základy ošetřování nemocných

Kolektiv autorů
Základy ošetřování nemocných
Učební text určený pro posluchače 1. lékařské fakulty UK v Praze přináší základní poznatky z oblasti ošetřovatelské péče o nemocné v lůžkových zařízeních. Po úvodních kapitolách věnovaných pojetí ošetřovatelství a potřebám nemocného člověka je popsán provoz lůžkového zdravotnického zařízení, sledování a hodnocení biologických funkcí, základní ošetřovatelská péče a ošetřovatelské výkony a zásady odběru biologického materiálu k laboratornímu vyšetření. V závěru publikace jsou popsána specifika péče o staré, dlouhodobě nemocné, nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty.

Vydavatel:Univerzita Karlova v Praze, rok vydání 2005
ISBN:8024608456

Mezinárodní akreditační standardy pro dlouhodobou péči

Joint Commission International
Mezinárodní akreditační standardy pro dlouhodobou péči
Publikace a materiály vypracované a vydané Joint Commission International drží ve své oblasti světovou prioritu. Ke každému standardu je uvedena metodika jeho měření, detailně je rozepsáno, jak daná instituce může standard naplnit, a připojeny jsou i měřitelné indikátory standardu. České vydání je doplněno krátkým komentářem o případných odlišnostech vyplývajících z legislativního prostředí ČR.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2005
ISBN 80-247-1001-3

Multikulturní ošetřovatelství I

Kateřina Ivanová, Lenka Špirudová, Jana Kutnohorská
Multikulturní ošetřovatelství I
První ucelená učebnice multikulturního ošetřovatelství z pera našich odborníků je určena všem studentům pregraduálního a postgraduálního studia zdravotně - sociálních oborů. Dvoudílná kniha seznámí čtenáře s teoriemi, koncepty a východisky kulturně shodné péče a naučí je stanovit potřeby, plánovat, realizovat a hodnotit ošetřovatelskou a zdravotní péči o pacienty odlišných etnik a kultur. Tento první díl je zaměřen zejména na teoretická a metodická východiska a problematiku struktury kulturně shodné péče v České republice.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2005
ISBN 80-247-1212-1

Gastroenterologie a hepatologie pro zdravotní sestry

Karel Lukáš a kolektiv
Gastroenterologie a hepatologie pro zdravotní sestry
Tato ojedinělá učebnice je určena nejen sestrám specialistkám v oboru gastroenterologie a hepatologie, ale všem sestrám, které pečují o pacienty s poruchami a onemocněním zažívacího ústrojí. Zdravotní sestry i studenti získají poznatky o nejčastějších funkčních poruchách a nemocech zažívacího ústrojí, naučí se rozpoznávat jednotlivé příznaky. Kniha jim pomůže lépe rozpoznat potřeby nemocných a plánovat ošetřovatelskou péči nejen v léčebném procesu, ale i při diagnostických výkonech a dietoterapii.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2005
ISBN 80-247-1283-0

Spasení těla

Stanislav Komárek
Spasení těla
Soubor úvah o problematice moci a nemoci a jejich vzájemných vlivech se sociálními vztahy a strukturou.

Vydalo nakladatelství Mladá fronta, edice: Kolumbus, rok vydání 2005
ISBN: 80-204-1287-5

Eutanazie, nebo paliativní péče?

Marta Munzarová
Eutanazie, nebo paliativní péče?
Otázky života a smrti se pro současného člověka vůbec nestaly lehčími nebo méně významnými, než byly pro všechny generace před námi. Nejen pro umírání a smrt naši vlastní a také pro naše nejbližší se nově nabízí schůdné „technické řešení“. Je medicínské, odborné, aseptické. Je krátké, účinné, dostupné a definitivní. Tato možnost, právo či milosrdenství však vyvolává diskuse, klidné – i ty ostré a emocionální. Kniha prof. MUDr. Marty Munzarové, CSc., přednostky Ústavu lékařské etiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně však není jen knihou o smrti a umírání, je spíše knihou o životě člověka a jeho důstojnosti. Je výjimečným příspěvkem do současné diskuse o eutanazii a také o postavení a významu paliativní léčby i životní závěrečné péče.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2005
ISBN: 80-247-1025-0

Lži o prostředcích proti bolesti. Pohádka o všemocné tabletce

Berndt Rieger
Lži o prostředcích proti bolesti. Pohádka o všemocné tabletce
Kniha německého lékaře Berndta Riegra je napsána tak, aby téma pochopil i čtenář, který nemá zkušenosti s lékařskou nebo léčitelskou literaturou. Zdůrazňuje aktivní a individuální přístup k léčbě bolesti a nabízí velmi bohatý repertoár neortodoxních postupů, které jsou přístupné téměř každému. Upozorňuje zároveň na nebezpečí komerčních zájmů stojících za některými léčebnými postupy a léky.

Vydalo nakladatelství MOBA, rok vydání 2005
ISBN 80-243-1994-2

Neurorehabilitace

Marcela Lippertová-Grünerová
Neurorehabilitace
Většina neurologických onemocnění zanechává dlouhodobé nebo trvalé následky různého rozsahu, stále stoupá zvláště počet pacientů s těžkým poškozením mozku. Počet těchto pacientů se také zvyšuje v důsledku značného pokroku v urgentní medicíně a intenzivní lékařské péči. Osoby s vážným, dříve smrtelným poškozením mozku dnes často přežijí, avšak s těžkým funkčním postižením. Z etických a zdravotně politických důvodů je základním požadavkem, aby pacienti dosáhli po ukončení akutní lékařské péče co nejlepší kvality života a soběstačnosti a aby znovu našli své místo ve společnosti.

Vydalo nakladatelství Galén, rok vydání 2005
ISBN 8072623176

Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka

Stanislav Trojan, Rastislav Druga, Jan Pfeiffer, Jiří Votava
Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka
Spolupráce teoretiků a klinických pracovníků zajistila, že se kniha stala nejen zajímavou, ale i nepostradatelnou pro zdravotníky, studenty řady oborů (se zaměřením zejména na rehabilitaci, fyzioterapii), ale i pro širší veřejnost. Významným a charakteristickým rysem třetího vydání je úplné přepracování části věnované systému moderní rehabilitace.
V klasifikaci funkčních schopností došlo k pozitivnímu chápání celé problematiky, byl naprosto opuštěn pojem handicap, a naopak byl zaveden faktor prostředí.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2005
ISBN 80-247-1296-2

Somatizace a funkční poruchy

Karel Chromý, Radkin Honzák a kolektiv
Somatizace a funkční poruchy
Publikace překlenuje současnou mezeru v našich znalostech o potřebném léčebném postupu tam, kde se uváděné zdravotní poruchy považují za orgánově nevysvětlené tělesné potíže. Kniha současně nabízí řešení v situacích, kdy zážitek somatogenně podmíněných tělesných změn a pocitů může u disponovaného člověka vést k abnormálnímu jednání, k funkční superpozici a jejímu přetrvávání v bludném kruhu.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2005
ISBN: 80-247-1473-6

První pomoc v psychiatrii

Karel Dušek, Alena Večeřová - Procházková
První pomoc v psychiatrii
Jednou z hlavních zásad v medicíne je rozpoznat zdravotní poruchu co nejdříve a co nejdříve provést terapeutický zásah. Stejně tak je tomu i v psychiatrii, kde je však situace poněkud složitější. První pomoc je často vyžadována na místě, kde se předpokládaná porucha objevila. V psychiatrii má tato skutečnost opravdu mimořádný význam. Cílem této jedinečné knihy je především přispět ke zkvalitnění péče při poskytování psychiatrické první pomoci na různých úrovních.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2005
ISBN 80-247-0197-9

Stromy, které léčí

Peter Conway
Stromy, které léčí
Kniha je fascinujícím průvodcem na cestě za léčivou mocí stromů. Začíná pohledem na bohatou tradici využití stromů v bylinkářství a vysvětluje, jak mohou vlastnosti stromů přispět k našemu zdraví a pocitu spokojenosti. Druhá část knihy obsahuje unikátní přehled více než sto sedmdesáti léčivých stromů. U každého stromu jsou popsány jeho nejdůležitější léčivé vlastnosti, jejich využití v medicíně, návod k případnému domácímu použití stromu a tipy k efektivnímu léčení nejběžnějších potíží.

Vydalo nakladatelství Triton, rok vydání 2005
ISBN: 80-7254-609-0

Základy ošetřovatelství pro studující lékařských fakult 1. díl

Marie Šamánková, Martina Hušková, Karel Matoušovic
První díl se zabývá současným ošetřovatelstvím, prvním kontaktem zdravotníka s pacientem, komunikací, potřebami v ošetřovatelství, bolestí v ošetřovatelství, domácí péčí, asistenční službou, paliativní, hospicovou a respitní péčí v České republice a dobrovolnictvím v nemocnicích.

Skripta jsou zajímavá nejen pro zdravotni sestry, jsou zajímavým přehledem problematiky pro pečující v péči o dlouhodobě nemocné. (TT)

Vydalo nakladatelství Karolinum, rok vydání 2005
ISBN 80-246-0477-9

Úzkostné poruchy

Ján Praško
Úzkostné poruchy
Úzkostné poruchy představují nejčastější psychické poruchy, které postihují velkou část populace. Známý odborník uvádí jejich ucelený přehled, zabývá se vznikem, diagnostikou, průběhem v dětství i v dospělosti a shrnuje nové trendy v komplexní léčbě.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2005
ISBN: 80-7178-997-6

Lékařský výzkum a etika

Marta Munzarová
Lékařský výzkum a etika
V době, kdy se problematika výzkumu ocitá v centru medicínského dění a mění se tradiční vztah lékaře a jeho nemocného ve vztah výzkumníka a subjekt výzkumu, je nanejvýš urgentní věnovat pozornost možným etickým úskalím výzkumu. Cílem autorky je srozumitelnou formou přiblížit problematiku etiky lékařského výzkumu nejen lékařům a studentům zdravotnických oborů, ale i laikům, kteří se stávají subjekty výzkumu.

Vydalo nakladatelstvi Grada, rok vydání 2005
ISBN: 80-247-0924-4
« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | »
Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: