Kde hledat informace, pomoc

Nevíte kam, na koho se obrátit, hledáte informaci, kontakt, pomoc? Pomocí odkazů lze najít téměř vše. Ať už se týká specializovaných časopisů, novin, nakladatelství nebo hledáte-li poradnu, adresář či praktickou pomoc nebo právní a sociálně právní informaci. Chcete najít laickou odbornou pomoc ve svépomocných skupinách nebo profesionální ve státních institucích? Hledáte rehabilitační pomůcky? Vše lze v odkazech najít. Včetné vzdělávání a pomoc ze strany zdravotnictví. Někdy sdružení, instituce atd. nejsou jednoznačně zařaditelné, zkuste se podívat i do podobných položek, co kdyby... Doporučujeme prohledat i naši Poradnu a pročíst sekci Vašich příběhů, i tam se může ukrývat odpověď na Váš dotaz.

Právní, sociálně právní informace

Ze stránek veřejného ochránce práv

Důchody osob dlouhodobě pečujících o blízkého
Od 1. července 2007 vstoupila v platnost novela zákona o důchodovém pojištění s úpravami, o něž veřejný ochránce práv více než dva roky usiloval. Osoby, které dlouhodobě pečovaly o závislou osobu, šetřily státu miliony korun ročně za ústavní péči, už nebudou dále „trestány“ nespravedlivým znevýhodněním při výpočtu důchodu.
Podle nové právní úpravy se doba péče o závislou osobu započítává do výpočtu vyměřovacího základu důchodu v plné výši. Už tedy neplatí, že roky péče, které přesáhly dobu pěti let se krátily na polovinu a snižoval se tak průměrný výdělek pro výpočet důchodu, což znamenalo, že čím déle někdo pečoval o závislou osobu, tím nižší byl jeho důchod.
Ti, kdo dlouhodobě pečovali o závislou osobu a důchod jim byl vyměřen před 1. červencem 2007, musí požádat Českou správu sociálního zabezpečení o úpravu splátek. Rozdíl v důchodu za období od 1. července až do vyřízení žádosti bude vyplacen zpětně.

URL: http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/media/index.php&doc=722
...

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Sbírky zákonů Česká republika, ročníky 1950 - 2004. Sbírky mezinárodních smluv ČESKÁ REPUBLIKA
Server "www.sbcr.cz" byl nově rozšířen o vyhledávání v historických zněních. Server obsahuje informace o všech předpisech vydaných ve Sbírce zákonů od roku 1945 a plná znění více než 7200 zpracovaných předpisů včetně jejich historických znění od 1.1.1993.


URL: http://www.sbcr.info/
...

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Hlavním posláním nadace podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů. Nadace usiluje o to, aby pomoc, kterou poskytuje, zahrnovala celé území ČR, aby sledovala odbornou úroveň služeb a odpovídala aktuální společenské potřebě.

Adresa: VDV, Senovážné nám. 2, 110 00 Praha 1 Tel: 224 217 331 Email: vdv@telecom.cz URL: http://www.vdv.cz/frameset.html
...

Veřejný ochránce práv

Poslání veřejného ochránce práv. Veřejný ochránce práv v České republice působí podle zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.,
k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí, vykonávajících státní správu, pokud:
je takové jednání v rozporu s právem, nebo neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, nebo jsou-li tyto orgány nečinné.

Adresa: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno Tel: 542 542 111 Email: kancelar@ochrance.cz URL: http://www.ochrance.cz
...

Věková diskriminace

Prvni verze informacne-interakcniho webu pro otazky vekove diskriminace. Stranka je a bude prubezne doplnovana o ceske i zahranicni informacni zdroje, aby mohla co nejlepe slouzit svemu ucelu - zvysovani povedomi o problematice ageismu a vekove diskriminace. Vsichni jsou srdecne zvani ke spolupraci na tomto ukolu se svymi tipy, prispevky a komentari

Adresa: Mgr. Lucie Vidovicova, Masarykova Univerzita, Fakulta socialnich studii, Brno URL: http://www.ageismus.cz
...

Váš podpis

Pod názvem „PODEPSAT MŮŽEŠ – PŘEČÍST MUSÍŠ !“ je realizován komplex akcí založených na mediálním zviditelnění úlohy smlouvy, náležitostí různých smluv a způsobu a možnostech (i mimosoudních) řešení případných sporů.
Na stránkách je i příručka ke stažení
http://www.vaspodpis.cz/UserFiles/File/SCS_smlouvy.pdf
JEN POUČENÝ SPOTŘEBITEL SE MŮŽE ÚČINNĚ CHRÁNIT!
Adresa: Sdružení českých spotřebitelů, Budějovická 73, Praha 4, PSČ: 140 00 Tel: 261 263 574, 261 262 280 Email: 261 263 574, 261 262 280 URL: http://www.vaspodpis.cz/
...

Úřad pro ochranu osobních údajů

Nezávislý orgán, který:Provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů, vede registr povolených zpracování osobních údajů, přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení zákona,
poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů.
Smyslem zákona o ochraně osobních údajů je Listinou základních práv a svobod zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů. V současné společnosti je vlivem rozvoje informačních technologií toto právo stále více narušováno.

Adresa: Úooú, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Tel: 234 665 111 Email: info@uoou.cz URL: http://www.uoou.cz
...

Šedesátka

Web pro seniory. Provozovatelem webu www.sedesatka.cz je občanské sdružení CENTRED o.s. Posláním CENTRED o.s. je podporovat a propagovat komunikaci témat, která jsou běžně opomíjena. Společenské postavení seniorů patří mezi témata, která nás zajímají a která podporujeme.
CENTRED o.s. vzniklo v červnu 2009 a jeho sídlo je v Pardubicích. Více informací najdete na www.centred.cz.
Poslání CENTRED o.s.:Podporovat a propagovat komunitní a střednědobé plánování sociálních služeb v České republice, dále public relations, projektový, krizový a strategický management neziskových, rozpočtových a příspěvkových organizací.; dále podporovat a propagovat ekologické chování občanů, podnikatelů, neziskového sektoru a veřejné správy.


Adresa: Labský palouk 495, 530 09 Pardubice Tel: 777 765 831 Email: info@centred.cz URL: http://sedesatka.cz/
...

Svaz pacientů ČR

Podílí se na přípravě zákonů a předpisů ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, prosazuje volbu zástupců organizací pacientů ve správních orgánech zdravotních pojišťoven.

Adresa: Sokolovská 32, 120 00 Praha 2, Tel: 731 30 0807 Email: pacienti@pacienti.cz, URL: http://www.pacienti.cz
...

Společnost sociálních pracovníků České republiky

je dobrovolnou odbornou organizací sdružující členy, kteří se aktivně podílejí na rozvoji sociální práce a zvyšování odborné úrovně sociální práce v praxi.Adresa: Společnost soc. prac. ČR, Na Hranicích 674, 181 00 Praha 8 - Bohnice Tel: 221 922 405 Email: vera.novotna@mpsv.cz URL: http://sspcr.xf.cz/
...

Sociální reformy

Vše o návrzích změn v sociální politice. Stav k 8. 11. 2007.

Adresa: MPSV, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Tel: 420-221921111 URL: http://www.socialnireformy.cz
...

Sdružení nájemníků ČR

Občanské sdružení poskytující odborné konzultce v bytové problematice, připomínkuje návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení. Prosazuje oprávněné požadavky nájemců a uživatelů bytů a význam nájemního bydlení pro občany při jednání s orgány státní správy a samosprávy.

Adresa: nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Tel: 23 463 343 Email: son@cmkos.cz, URL: http://www.son.cz
...

Sbírka zákonů Česká republika

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. Aktuálně jsou zveřejňovány všechny nově vydávané částky Sbírky. Průběžně jsou zpracovávány a zveřejňovány všechny částky Sbírky vydané v předchozích letech. Tímto způsobem dochází k postupnému naplňování uvedeného zákona.

URL: http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html
...

QUIP – Společnost pro změnu­ ­­­

Občanské sdružení QUIP – Společnost pro změnu bylo založeno v roce 2003 za účelem podpory rozvoje kvality a dobré praxe v sociálních službách, šíření vzdělanosti v této oblasti a posilování vědomí a práv uživatelů sociálních služeb.
K hlavním cílům organizace patří pořádat vzdělávací akce zaměřené na změnu přístupů k uživatelům sociálních služeb, zprostředkovávat informace a konzultace pro poskytovatele sociálních služeb, seznamovat poskytovatele sociálních služeb se Standardy kvality sociálních služeb, podporovat vytváření metodik poskytování sociálních služeb, spolupracovat s odborníky a institucemi na národní i mezinárodní úrovni.
QUIP – Společnost pro změnu působí na území celé České republiky.

Adresa: Na Bateriích 57/505, 162 00 Praha 6­ ­­­ ­­­ Tel: 233 322 319 ­­­ Email: quip (at) quip­cz.cz URL: http://www.quipcz.cz/index.php/quip
...

Právo při ochraně zdraví při práci

Informace o nových předpisech upravujících ochranu zdraví při práci, od 1. ledna 2001 jsou v platnosti nové normy, např. je to zaměstnavatel, který hodnotí rizika možného ohrožení zdraví zaměstnanců atp.


Adresa: Marek Volf, Mánesova 469, 738 01 Frýdek Místek, Tel: 777 187 187 Email: volf.marek@email.cz URL: http://www.volny.cz/hygienaprace/
...

Právní protikorupční poradenské středisko / Transparency International/ TIC/

Kancelář TIC zajišťuje veškeré činnosti a služby poskytované TIC. Hlavní náplní pracovníků kanceláře je příprava a koordinace projektů zaměřených na prosazování systémových řešení, která vedou k omezování korupčních příležitostí ve veřejné správě i podnikatelském sektoru.
Kancelář dále zajišťuje komunikaci s médii i veřejností; aktualizaci těchto internetových stránek; přípravu, tisk a distribuci publikací TIC.

příručka ke stažení
http://www.transparency.cz/pdf/alac_prirucka_rokjedna.pdf
Adresa: Transparency International - Česká republika o.p.s., Politických vězňů 8/911, 110 00 Praha 1 Tel: +420 - 224 240 895-7 Email: info@transparency.cz URL: http://www.transparency.cz/
...

Portál veřejné správy České republiky

Správcem je Ministerstvo informatiky, je elektronickou bránou do úředního světa České republiky. Jeho smyslem je pomoci občanům v orientaci a komunikaci s úřady veřejné správy. Prozatím je ve zkušebním provozu.
Aktuálně naleznete v sekci Občané a Podnikatelé podporu, rady a doporučení pro řešení některých životních situací. Adresář obsahuje kontakty na orgány státní správy a samosprávy. Odkaz Zákony umožňuje vyhledávání aktuálních platných znění zákonů ČR, včetně směrnic a předpisů EU.
Sekce Životní situace Vám pomůže při řešení nejrůznějších konkrétních problémů – obsahuje odkazy na příslušné předpisy a kontakty na úřady, které danou situaci řeší. V příštích měsících budou přibývat další služby včetně transakční části Portálu – sekce Podání, jejímž prostřednictvím bude možné některou agendu přímo vyřídit s využitím elektronického podpisu. Všechny služby Portálu jsou samozřejmě bezplatné.

Adresa: Ministerstvo informatiky České republiky, Havelkova 2, 130 00 Praha 3, Tel: 800 20 21 22 Email: helpdesk@portal.gov.cz URL: http://portal.gov.cz/wps/portal
...

Podepsat můžeš, přečíst musíš!

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) se ve své poradenské práci často setkává s potížemi spotřebitelů, vyplývajícími z jejich postavení slabší smluvní strany při sjednávání smluv. Platí to obecně při uzavírání spotřebitelských smluv (kupní smlouva, smlouva o dílo) a ve zvýšené míře se to ukazuje se to jako významná skutečnost při sjednávání smluv o spotřebitelském úvěru i jiných forem půjček.
Pod názvem „PODEPSAT MŮŽEŠ – PŘEČÍST MUSÍŠ !“ je proto realizován komplex akcí založených na mediálním zviditelnění úlohy smlouvy, náležitostí různých smluv a způsobu a možnostech (i mimosoudních) řešení případných sporů.
Adresa: Sdružení českých spotřebitelů, Budějovická 73, 140 00 Praha 4 Tel: +420 261 262 280 URL: http://www.vaspodpis.cz/kontakt.html
...

OPIM o.s. - Organizace na podporu integrace menšin

Nevládní nezisková organizace působící v oblasti ochrany lidských práv. Organizace byla v roce 2001 založena skupinou studentů, kteří se rozhodli zahájit aktivity proti diskriminaci, rasové nesnášenlivosti, xenofobii i jiným formám intolerance v České republice. OPIM si klade za cíl šířit povědomí o lidských právech a pomáhat zaměstnancům státní správy, českým občanům a menšinám žijícím v ČR skrze vzdělávací a informační programy a společenské aktivity poznávat svá práva a umět se jich domoci.

Adresa: Dlouhá 16, 110 00 Praha 1 Tel: +420 227 195 132 Email: info@opim.cz URL: http://www.opim.cz/index.php?page=kontakty
...

Občanská společnost - návod k použití

Návod k použití nabízí např.:
1.Poučení o právu na informace od státních a samosprávných úřadů (oblast Právo vědět)
2.Přehled nástrojů, které máte k dispozici, pokud se chcete aktivně zapojit do rozhodování o věcech veřejných (oblast Účast na rozhodování)
3.Informace o legálních možnostech obrany v případě, že jsou omezována vaše občanská práva (oblast Účast na rozhodování)
4.Informace o jedné z překážek budování občanské společnosti u nás - nerovné postavení žen a mužů ve veřejném prostoru (oblast Rovné příležitosti).
5.Příklady, jak prosazovat rovné postavení mezi ženami a muži. (oblast Rovné příležitosti).
6.Pohled, jak využít svých občanských práv v Evropské unii a jak to funguje v některých členských zemích EU. (oblast Občan v EU).
a řadu dalších oblastí oblastí
Adresa: Econnect, Českomalínská 23, 160 00 Praha 6 Tel: 224 311 780 Email: obcan@ecn.cz URL: http://obcan.ecn.cz/
...

Národní rada zdravotně postižených ČR

Důvodem vzniku byla snaha o nalezení co nejefektivnějšího způsobu spolupráce organizací zdravotně postižených v rámci ČR. NRZP ČR je dnes uznávaným iniciativním a koordinačním orgánem pro obhajobu, prosazování a naplňování práv a zájmů zdravotně postižených. Vzhledem k tomu, že spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v ČR a mezinárodními organizacemi a institucemi, je NRZP ČR nyní největším a nejreprezentativnějším zástupcem organizací osob se zdravotním postižením v ČR. K řešení specifických problémů jednotlivých skupin zdravotního postižení je v rámci organizační struktury ustaveno 6 komor - duševně nemocných, mentálně postižených, sluchově postižených, tělesně postižených, vnitřně nemocných a zrakově postižených.
Adresa: Národní rada zdravotně postižených ČR, Partyzánská 1/7, 170 00 PRAHA 7 Tel: 266 753 424 Email: NRZP@NRZP.CZ URL: http://www.nrzp.cz/
...

Náležitosti k přiznání důchodu

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zdarma poskytuje tzv. informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP), v němž mohou lidé zjistit, jestli mají v pořádku všechny dokumenty, které potřebují k přiznání důchodu.

Adresa: ČSSZ, odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5 URL: http://www.mpsv.cz/cs/9310
...

Musíte pečovat o své blízké?

Musíte pečovat o své blízké? Za jakých podmínek se vám to ZAPOČÍTÁVÁ DO DŮCHODU? (mediafax.cz)
Lidé dlouhodobě pečující doma o své blízké, kteří jsou pro nepříznivý zdravotní stav závislí na jejich pomoci, se často ptají, zda a jak se jim doba péče započte do důchodu. Jak zákon o důchodovém pojištění tyto situace řeší a jak má pečující osoba postupovat? Podmínky objasňuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).
URL: http://www.mpsv.cz/cs/16477
...

Liga za práva vozíčkářů

INFORMAČNÍ PORTÁL
Křižovatka informací, kontaktů a šancí pro vás
Podává informace o dávkách sociálního zabezpeční, výhodách pro zdravotně postižené, příspěvky pro tělesně postižené občany a jejich souhrn ke stažení
Adresa: Liga za práva vozíčkářů, Kounicova 42, 602 00 Brno, Tel: +420 541 249 175-6 Email: info@ligavozic.cz URL: http://www.ligavozic.cz/
...

Liga lidských práv

Posláním Ligy lidských práv je rozšiřovat povědomí o lidských právech a aktivně pomáhat jedincům v České republice – zejména těm, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin (minoritám, cizincům, pacientům či dětem) – svá práva uplatňovat.
V současnosti se Liga zaměřuje na osm oblastí:
prevence domácího násilí (případy), ochrana dětských práv (případy), prevence protiprávních sterilizací (případy), ochrana práv osob s duševní nemocí a mentálním postižením, zlepšení informovaného souhlasu pacientů, dodržování lidských práv policií (případy), svoboda sdružování, lidská práva ve vzdělání.
Kontakt uveden na pražskou a brněnskou pobočku

Adresa: LLP, Na Rybníčku 16, 120 00 Praha 2, Bratislavská 31, 602 00 Brno Tel: +420 224 816 765, +420 545 210 446 Email: e-mail: tnemcova@llp.cz, brno@llp.cz URL: http://www.llp.cz
...

Kampaň za práva lidí s mentálním postižením

Myšlenka lidským práv je jedním z pilířů a výdobytků moderní společnosti. Respekt k právům je proto i podmínkou skutečného začlenění lidí s mentálním postižením do naší společnosti.
V krajských městech a vybraných zařízeních nabízíme KURZY o LIDSKÝCH PRÁVECH a RIZIKU A ODPOVĚDNOSTI
Od září do prosince 2007 budeme pořádat několik praktických celodenních kurzů, týkajících se práv lidí s ment. postižením, ale také rizik a odpovědnosti poskytovatele soc. služby. Kurzy budou probíhat jak v krajských městech, tak v jednotlivých zařízeních.

Adresa: Portus Praha o.s., Kozácká 16, 101 00 Praha 10 Tel: 261 217 697 Email: imy@portus.cz URL: http://www.imy.cz:80/
...
...

Handicap Help

Sociálně právní minimum
dostáváte do rukou nové, podstatně rozšířené, vydání Sociálně - právního minima pro zdravotně postižené. Kromě změn vyplývajících z nové úpravy zde najdete i mnoho novinek. Nově je zde uvedeno i ustanovení o vracení daně z přidané hodnoty v případě nákupu automobilu a osvobození od placení dálničního poplatku. Stejně jako v minulém vydání je tato verze doplněna o text některých ustanovení z předpisů, které jsou v praxi nejužívanější. Důvodem je snaha, aby Vám nové Minimum sloužilo co nejlépe. Snad se mi to povedlo. JUDr. Jan Hutař

Na dalších stránkách lze najít organizace a instituce, informace o kompenzačních pomůckách, atd...

URL: http://www.handicaphelp.cz/index.php3?a=4&b=2&c=1
...

Finance.cz

Žádosti o příspěvky od státu ke stažení. Zdrojem formulářů jsou oficiální stránky Sociální správy.
Adresa: FINANCE.EU, a.s., Evropská 175/115, 160 00 Praha 6, URL: http://www.finance.cz/home/finance_od_statu/socialni_podpora/formulare/
...

epravo a.s.

Profesionální informace pro každého V našich oborových rubrikách a v poradně najdete jak právní tak i zájmové informace.
Profesionální informace profesionální formou. Vyhledávání v registrech, legislativní zpravodajství, komentáře, komentovaná judikatura, Sbírka zákonů ČR a Sbírka mezinárodních smluv ČR, legislativa EU .
Email: obchod@epravo.cz URL: http://www.epravo.cz
...

Ekologický právní servis - hluk

Program „Právo na příznivé životní prostředí“ Ekologického právního servisu věnuje problematice hluku a emisí z automobilové dopravy. Cílem je informovat veřejnost o dopadech automobilové dopravy na zdraví a životní prostředí, zprostředkovat obětem znečištění z dopravy ve vybraných případech právní a odbornou pomoc a přispět k prosazení systémových změn v oblasti ochrany obyvatel před dopravním znečištěním na celostátní úrovni.
Web byl vytvořen ve spolupráci s Dětmi Země.


Adresa: Ekologický právní servis, Převrátilská 330, 390 01 Tábor Tel: +420 381 254 904 Email: tabor@eps.cz URL: http://www.hluk.eps.cz
...

Důchodová reforma

Dnešní důchodový systém je dlouhodobě ekonomicky neudržitelný. Populace stárne. Lidé se dožívají vyššího věku a prodlužuje se doba vyplácení důchodu. Nebude-li systém brzy reformován, mohou být vysoké náklady na důchody příčinou bankrotu státních financí. Proto je zapotřebí provést změny, díky nimž bude možné zajistit slušný důchod i příštím generacím.

Adresa: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Tel: +420-221921111, fax: +420-224918391 Email: posta@mpsv.cz URL: http://duchodovareforma.mpsv.cz/cs/
...

Důchod pečujících osob (účinnost ode dne 1. 7. 2009)

Všeobecně lze říci, že starobní či plné invalidní důchody vyměřované těmto osobám byly tím nižší, čím delší dobu trvala péče, a důchody hluboko pod hranicí životního minima nebyly výjimkou. To bylo způsobeno dvěma okolnostmi:
1) doba péče přesahující 5 let byla vyloučenou dobou jenom z 50%, což znamenalo, že výdělek dosažený po dobu výdělečné činnosti byl rozpočítáván i na dobu péče, čímž pochopitelně docházelo k jeho snížení,
2) skutečností, že pokud měli tito lidé v době péče prakticky jakýkoliv příjem, byl tento příjem brán za základ pro výpočet důchodu.
Zatímco první problém se podařilo vyřešit již v roce 2006, řešení druhého problému nastane až k 1. 7. 2009.
Procentní výměra starobního invalidního důchodu pojištěnce, který pečoval alespoň 15 let o blízkou nebo jinou osobu nebo o závislou osobu, se stanoví tak, že za jeho příjem před 1. 1. 2007 se považuje částka 96 000 Kč vynásobená přepočítacím koeficientem. Takto získaná částka se přičte k jeho vyměřovacímu základu za příslušný rok. Po 1. 1. 2007 se bude přičítat částka odpovídající příspěvku na péči k ročnímu vyměřovacímu základu pojištěnce. Výše přepočítacího koeficientu se zjistí tak, že v čitateli je všeobecný vyměřovací základ za rok, za který se vypočítává roční vyměřovací základ pečující osoby, a ve jmenovateli všeobecný vyměřovací základ 2007. Z této konstrukce vyplývá, že koeficient, který se počítá s přesností na 4 platná desetinná místa, bude vždy menší než 1 a jeho hodnota se bude snižovat tím více, čím déle půjdeme do minulosti. O částku uvedenou ve sloupci RVZ se zvýší úhrn ročních vyměřovacích základů pečující osoby za příslušný kalendářní rok. O úpravu důchodu je třeba požádat.
URL: http://www.spmp-brno.cz/poradna.html
...

Český helsinský výbor

Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. ČHV poskytuje zdarma sociálně právní poradenství pro seniory, zejména z oblastí právního systému a ochrany, občanského, sociálního, pracovního a správního práva.
Skupinám obyvatelstva, nejohroženějším diskriminací na trhu práce, nabízí: komplexní bezplatné právní poradenství, úhradu nákladů za advokátní pomoc a zastupování (ve vybraných případech).

Adresa: Jelení 5 / 199, 118 00 Praha 1 Tel: 22437 2335 Email: sekr@helcom.cz URL: http://www.helcom.cz
...

Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení jako orgán státní správy vykonává působnost v oblasti sociálního zabezpečení (důchodového pojištění a nemocenského pojištění) a lékařské posudkové služby.

Adresa: ČSSZ Praha, Křížová 25, Praha 5 Tel: 257 061 111 Email: posta@cssz.cz URL: http://www.cssz.cz/kontakty/default.asp
...

Česká správa sociální pojištění - Call centrum a informační centrum

Call centrum na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5 odpovídá na telefonické dotazy klientů ČSSZ z celé České republiky, států Evropské unie a dalších klientů ze zahraničí. A to každý pracovní den (v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 h, v úterý a v čtvrtek od 8.00 do 14.30 h a v pátek od 9.00 do 14.00 h) na telefonním čísle 257 062 860. Za hovor lidé platí běžné částky dle sazebníku svého telefonního operátora. Faktem však je, že množství telefonických dotazů velmi přesahuje personální i technické možnosti Call centra ČSSZ.

Informační kancelář sídlí rovněž na adrese Křížová 31, 225 08 Praha 5. Lidé se na ni mohou obrátit každý pracovní den: v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 14.30 hodin a v pátek od 9.00 do 14.00 h. I v tomto případě je třeba říci, že prostorové kapacity Informační kanceláře neodpovídají zvýšenému zájmu o tyto služby.
Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Tel: 257 062 860 URL: http://www.cssz.cz/tisk/07/070503_2.asp
...

Česká obchodní inspekce

ČOI kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu nebo poskytující spotřebitelský úvěr, pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad.

Adresa: Ústřední inspektorát, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Tel: 222 860 111 URL: http://www.coi.cz
...

Co je dobré vědět o ošetřovném?

Ošetřovné patří mezi nemocenské dávky, a proto je upraveno zákonem o nemocenském pojištění. Na ošetřovné mají nárok zaměstnanci, kteří ošetřují dítě mladší 10 let, pokud dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz. O ošetřovné si ale můžete zažádat i v případě péče o jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav vyžaduje ošetřování jinou osobu. Nárok na ošetřovné vzniká také při péči o členku domácnosti, která porodila a její stav vyžaduje ošetřování jinou osobou. Důvodem pro ošetřovné může být i karanténa školky nebo školy.
URL: http://www.mpsv.cz/cs/16438
...

Centrum ochrany lidských práv Jižní Čechy

Centrum ochrany lidských práv jižní Čechy vzniklo jako součást širšího projektu občanského sdružení ICOS Český Krumlov. Činnost centra je zaměřena na problémy omezování a porušování lidských práv zejména v jihočeském regionu. Sídlo centra je v Českém Krumlově, ale díky spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi regionu jsou k dispozici další kontaktní prostory pro styk s občany, a to v Informačních centrech pro mládež v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích.
Od 1. července 2005 nabízíme občanům Českého Krumlova i celého jihočeského kraje bezplatné právní poradenství.


Adresa: ICOS Český Krumlov, Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov Tel: + 420 380 712 202 Email: icos@krumlov.cz URL: http://www.icos.krumlov.cz
...

Bílý kruh bezpečí

Občanské sdružení poskytující pomoc obětem trestné činnosti, společným projektem Bílého kruhu bezpečí a Philip Morris ČR, a.s. je DONA - linka pomoci obětem domácího násilí (tel: 251 511 313), DONA je první linka s nepřetržitým provozem tohoto druhu v České republice, která účinně podporuje oběti domácího násilí, a to prostřednictvím snadno dosažitelných informací, rady a podpory poskytované při zaručení úplné anonymity volajícího.

Adresa: Bílý kruh bezpečí, Duškova 20, 150 00 Praha 5 Tel: 257 317 100 Email: bkb@volny.cz, URL: http:///www.bkb.cz
...

Bezplatná právní poradna pro země EU

Mezi službami, které jsou nám po vstupu do Evropské unie dostupné, má své místo SOLVIT, bezplatná právní poradna, která za vás může dokonce intervenovat, pokud instituce jiného státu neprávně aplikuje pravidla vnitřního trhu Evropského společenství.

Adresa: SOLVIT centrum pro Českou republiku, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor komunitárního a mezinárodního práva, Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1 Tel: 224 221 701 Email: solvit@mpo.cz URL: http://www.finexpert.cz/Clanky/AR.asp?ARI=1325&CAI=2185
...

Balíček právní pomoci - užitečný zdroj právních informací

Na webové adrese http://bpp.iure.cz je k dispozici toolkit právní pomoci, který obsahuje právní rady, modelové případy, vzory a další užitečné informace.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Adresa: Iuridicum Remedium, o.s., U Průhonu 23/1201, Praha 7, 170 00 Tel: 222 515 564 URL: http://www.iure.org
...

Asociace průvodců v problematice rizikového chování

Asociace je nezávislé sdružení fyzických osob, průvodců v problematice rizikového chování, jejímž základním cílem je prosazování dodržování lidských práv zvláště v oblasti služeb se základním zaměřením na sociální služby.
- zastupuje a hájí zájmy svých členů u zainteresovaných institucí, zejména předkládáním odborných stanovisek, kvalifikovanou oponenturou a iniciací a podporou žádoucí právní regulace sociálních služeb,
- zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků a předávání tuzemských i zahraničních odborných zkušeností svým členům,
- reprezentuje společné zájmy a potřeby svých členů u veřejnosti v ČR i zahraničí,
- vyvíjí studijní, dokumentační, informační a expertní činnost
Adresa: Mgr. Eva Pogodová, Vídeňská 22, Olomouc Tel: 724 335 109 Email: pogodova@seznam.cz URL: http://www.restrikce.cz/
...

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

Asociace je nezávislé sdružení právnických a fyzických osob, přímých poskytovatelů sociálních služeb, sledující jako základní cíl rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb. Svoji činnost vyvíjí především tím, že:
zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí, zejména předkládáním odborných stanovisek, kvalifikovanou oponenturou a iniciací a podporou žádoucí právní regulace sociálních služeb,
zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do činnosti poskytovatelů sociálních služeb a předávání tuzemských i zahraničních odborných zkušeností svým členům, reprezentuje společné zájmy a potřeby svých členů u veřejnosti v tuzemsku i zahraničí, vyvíjí studijní, dokumentační, informační a expertní činnost.

Vydává čtvrtletně Zpravodaj AÚSP ČR
Adresa: Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, Klokotská 101, 390 01 Tábor Tel: 381 213 332 Email: prezident@apsscr.cz URL: http://www.apsscr.cz
...
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: