Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.


Všechny publikace

Klinická psychologie v praxi

Bohumila Baštecká a kol.
Klinická psychologie v praxi
Publikace navazuje na úspěšnou knihu Základy klinické psychologie a představuje jednotlivé speciální okruhy a oblasti, jimž potřebuje klinicky pracující psycholog (poradce, speciální pedagog) rozumět.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2003
ISBN 80-7178-735-3

Emocionální nezpůsobilost

Bryn C. Collinsová
Emocionální nezpůsobilost
Kniha americké psycholožky pojednává o lidech, kteří z různých důvodů nejsou s to navázat citový vztah. Tito tzv. emocionálně nezpůsobilí lidé většinou přišli o svou schopnost emocionální vazby vinou špatné či nějak pokřivené výchovy v dětství. Ztratili kontakt s vlastními emocemi, proto nerozumějí ani emocím jiných lidí a nedokáží si vytvořit normální vztah.

Vydalo nakladatelství Triton, rok vydání 2003
ISBN 80-7254-324-5

Homo sapiens stupidus

František Koukolík
Homo sapiens stupidus
František Koukolík upozorňuje na objevy současné vědy, pokroky světa technologií, které "lámou všechny tradiční souřadnice". Hledá jejich možný smysl, pravděpodobné vyústění, strategický vliv, který budou ve všech sociálních vrstvách mít na náš každodenní život.

Vydalo nakladatelstvi Galén, rok vydání 2003
ISBN 80-7262-237-4

Standardy první pomoci

Pavel Srnský a kol.
Standardy první pomoci
Publikace shrnuje závazné postupy pro poskytování první pomoci laiky

Vydal Český červený kříž, rok vydání 2002

Stigma

Erving Goffman
Stigma
Kniha je neobvyklou exkurzí do situace osob neschopných přizpůsobit se měřítkům, jež společnost nazývá "normálními".

Vydalo nakladatelství Slon, rok vydaní 2003
ISBN 80-86429-21-0

Babička má vždycky pravdu, ale poslouchá ji někdo?

Mary McBrideová
Babička má vždycky pravdu, ale poslouchá ji někdo?
Humorné rady a pokyny pro babičky. Dárek pro babičku, které jste vnutili svoje děti.

Vydalo nakladatelství Aurora, rok vydání 1999
ISBN 80-85974-92-4

Já - o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování

František Koukolík
Já - o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování
František Koukolík je lékař, neuropatolog, jenž se zabývá vztahem mozku a chování. Ve své nové knize se zaměřil na starou a otevřenou otázku – jak a proč mozek tvoří vědomí a jaký je vztah mozku vědomí a sebeuvědomování. Kniha je založena jak na praktických klinických zkušenostech, tak na současné zkušenosti kognitivní a výpočetní neurovědy. Autor chápe vědomí i sebeuvědomování jako funkční systémy mozku. Kniha, kterou obohacuje velký počet klinických pozorování a obrázků, je určena lékařům, psychologům, filosofům, odborníkům počítačové vědy, zvláště pak široké vzdělané veřejnosti.

Vydalo nakladatelství Karolinum, rok vydání 2003
ISBN 80-246-07360

Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci

Zbyněk Vybíral
Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci
Komunikace mezi lidmi zajímá jak běžné laiky, tak širokou škálu odborníků, a to od novinářů a pracovníků reklamy po psychoterapeuty a lékaře.
Tím spíše nás všechny zajímá, proč nás druzí v komunikaci často klamou a jaké prostředky k tomu používají. Poprvé v češtině vychází knížka, která se těmto otázkám systematicky věnuje. Přestože výchozím oborem autora je psychologie, text má zřetelné mezioborové přesahy.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2003
ISBN 80-7178-812-0

Sedm hříchů paměti

Daniel L. Schacter
Sedm hříchů paměti
Daniel L. Schacter, přináší ve své nejnovější skvěle psané knize provokativní pohled na téma, které se dotýká každého z nás v každém věku. Seznamuje čtenáře se "sedmi hříchy" -- sedmi základními poruchami --, jimiž nás zrazuje paměť. Přináší jak poznatky, které se začaly hromadit už v 19. století, tak nejnovější objevy. Překlad F. Koukolík
Profesor Daniel L. Schacter, vedoucí katedry psychologie na Harvardské univerzitě, je jedním ze světově uznávaných odborníků v problematice paměti a autorem řady význačných vědeckých i popularizačních prací (například knihy Searching for Memory).

Vydalo nakladatelství Paseka, rok vydání 2003
ISBN 80-7185-555-3

Denik staré paní

Jiřina Šiklová
Denik staré paní
Autorka se opírá o své zkušenosti ze svého působení na gerontologickém oddělení v nemocnici v Krči, kde po propuštení z univerzity zastávala místo sociální pracovnice, věnovala se problematice starých lidí a věnovala se výzkumu stárnutí. Současné vydání beletristické knížky odráží nové poznatky v gerontologii a geriatrii.
Autorka založila v roce 1990 katedru sociální práce na filosofické fakultě UK, kterou do roku 2000 vedla, dodnes přednáší problematiku životního cyklu, sociální gerontologii, gender atd.

Vydalo nakladatelství Kalich, rok vydání 2003
ISBN 80-7017-865-5

Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče

Lubomír Vondráček, Jan Vondráček
Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče
Publikace seznamuje střední zdravotnické pracovníky s odbornými a právními problémy, které tuto činnost provázejí a poukazuje na odpovědnost, která následuje při pochybení. Úvod krátce seznamuje se základy odpovědnosti při poskytování ošetřovatelské péče, další statě jsou zaměřeny především prakticky a vycházejí ze skutečných případů, které se staly a byly řešeny.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2003
ISBN 80-247-0705-5

Psychická sebeobrana

Tomáš Novák
Psychická sebeobrana
Potřebujete-li poradit, jak se zachovat, jestliže se stanete terčem psychických útoků a vydírání, pak dejte na doporučení a rady odborníka. V knize se dozvíte, jak psychický útok poznat, jaké jsou jeho důvody, možnosti a meze i jaké existují typy útoků a útočníků. Poznáte, na koho si dát pozor a jaké reakce i formy obrany lze vůči útoku použít. Na vážné téma autor pohlíží s vtipem a uvádí řadu humorných příběhů z vlastní poradenské praxe. Text doplňují čtenáři tolik oblíbené testy.

Vydalo nakladatelstvi Grada, rok vydání 2001
ISBN 80-247-0123-5

Psychologie nemoci

Jaro Křivohlavý
Psychologie nemoci
Účelem publikace je seznámit čtenáře s psychikou pacienta, když se propadá do nemoci, či se jeho nemoc zhoršuje. Autor vychází z řady empirických studií domácích i zahraničních. Velká pozornost je věnována komplianci, tj. dodržování rad poskytnutých lékařem, a především osvětlení mechanismů, které toto dodržování podporují.

Vydalo nakladatelstvi Grada, rok vydání 2002
ISBN 80-247-0179-0

Státní sociální podpora

Vojtěch Krebs, Ladislav Průša
Státní sociální podpora
Státní sociální podpora je významným pilířem sociální politiky v ČR. Kniha se zabývá základními východisky a charakteristikou jednotlivých dávek státní sociální podpory. Umožňuje příjemcům dávek, s podmínkami nároku na jednotlivé dávky státní sociální podpory a se způsobem jejich výpočtu. Autoři zařadili do publikace vzorce, příklady na výpočty jednotlivých dávek, názorné ukázky vyplněných formulářů – žádostí. Součástí publikace je i úplné znění zákona o státní sociální podpoře.

Vydalo nakladatelstvi Grada, rok vydání 2003
ISBN 80-247-0065-4

Životní pojištění

kolektiv autorů z ČAP
Životní pojištění
Publikace je určena všem, kteří potřebují aktuální informace o životním pojištění – občanům, fyzickým a právnickým osobám i studentům. Čtenář se seznámí s výhodami životního pojištění, jeho různými produkty, daňovými úlevami pro individuální a skupinové životní pojištění i s příslušnými právními předpisy. Uvítá jistě praktické rady odborníků, jak volit pojišťovnu a sjednávat životní pojištění i ilustrativní příklady výpočtů pojistného pro různé částky a doby životního pojištění.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2003
ISBN 80-247-0146-4

Nedovolte mozku stárnout

D. Gamon, A. Bragdon
Nedovolte mozku stárnout
S přibývajícím věkem může docházet k poklesu výkonnosti mozkové činnosti. Tomuto poklesu se však můžeme úspěšně bránit tím, že budeme mozek trénovat duševními cvičeními. Kniha kombinuje poznatky neuropsychologie o tom, co se v průběhu života (zejména stárnutí) děje s naším mozkem, s testy a technikami ukazujícími, jak si až do stáří zachovat přesně pracující mysl. Autoři radí, co dělat, když se objeví známky poškození paměti. Čtenáři se také dozvědí, které problémy paměti a myšlení jsou běžné a není třeba se jimi znepokojovat. Kniha přístupnou formou přináší nejnovější výzkumná zjištění a je odlehčená hrami a hádankami.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2002
ISBN 80-7178-567-9

Lidský vztah jako součást profese

Karel Kopřiva
Lidský vztah jako součást profese
Jak lépe rozvíjet vztah ke klientům, jak se vyhnout hrozícím nebezpečím a kde nacházet psychickou energii pro službu druhým, radí zkušený psychoterapeut.

Vydalo nakladatelstvi Portál, rok vydání 2000, dotisk 2003
ISBN 80-7178-429-X

Psychologie stárnutí

Stuart-Hamilton
Psychologie stárnutí
Přehled poznatků o psychologických aspektech stárnutí.
Autorovi se podařilo spojit vysokou odbornost se čtivostí a srozumitelností. Probírá všechny základní okruhy psychologické problematiky stárnutí a stáří a věnuje se také budoucnosti oboru gerontologie. Čtenáři ocení i rozsáhlý slovník termínů z oblasti gerontologie a gerontopsychologie.

Vydalo nakladatelstvi Portál, rok vydání 1999
ISBN 80-71782-74-2

Neuropsychologie

Petr Kulišťák
Neuropsychologie
Náš přední odborník stručně a s přijatelnou mírou odborné terminologie seznamuje se základními otázkami, které neuropsychologie zkoumá. Představuje současné metody studia nervového systému, nejnovější poznatky o neurobiologických základech jednotlivých psychických funkcí (od vnímání přes paměť, jazyk, emoce až po vědomí). Pozornost je věnována rovněž poruchám těchto funkcí, neuropsychologickým diagnostickým a rehabilitačním postupům i neuropsychoaterapii. Závěr knihy podává přehled některých teorií o činnosti mozku a možností jejich aplikace v klinické praxi.

Vydalo nakladatelstvi Portál, rok vydání 2003
ISBN 80-7178-554-7

Ageismus - Průvodce stereotypy a mýty o stáří

Tamara Tošnerová
Ageismus - Průvodce stereotypy a mýty o stáří
Jsou u nás diskriminováni starší občané? Jak a kde vznikl termín ageismus? Jak se dívají na stáří sami senioři, lékaři, studenti policejní akademie, mladí muži na civilní službě v nemocnicích? O tom všem pojednává naše publikace.

Vydala Ambulance pro poruchy paměti, rok vydání 2002
ISBN: 80-238-9506-0
« | 1 | .. | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | »
Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: