Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.


Všechny publikace

Krize rozumu

John W. Burrow
Krize rozumu
Knížka zkoumá dějiny evropského myšlení od revolucí roku 1848 do počátku první světové války. Autor nejprve ozřejmuje kulturní kontext poloviny 19. století, období, jež bylo svědkem zrození demokracií v mnoha evropských zemích a vzniku velkých moderních měst – Berlína, Paříže a Londýna. Poté se věnuje vlivu vědy a sociálního myšlení na evropský intelektuální život, počínaje novými fyzikálními teoriemi, přes myšlenky sociální evoluce a sociálního darwinismu.

Vydalo nakladatelství CDK, rok vydání 2004
ISBN 80-7325-025-X

Ergonomie v bytě, v projektu a v praxi

Václav Hájek
Ergonomie v bytě, v projektu a v praxi
Ergonomie vede k řešení bytového, pracovního i dalšího prostředí, které optimálně vyhovuje potřebám člověka a v konečné frázi předchází možným zdravotním problémům. Publikace obsahuje kromě dispoziční zásad i ergonomická schémata, která jsou nutná nejen pro kvalitní projekt, ale i pro kvalitní zařízení bytu, respektující ergonomická hlediska.

Vydalo nakladatelství Sobotáles, rok vydání 2004

Pozvání do rogersovské psychologie. Přístup zaměřený na člověka

Ladislav Nykl
Pozvání do rogersovské psychologie. Přístup zaměřený na člověka
Kniha je zaměřena na myšlenkový směr, jehož vznik je neoddělitelně spojen se jménem Carla Ransoma Rogerse. Reaguje velmi citlivě na to, čeho se modernímu člověku dostává stále méně - totiž blízkosti druhého člověka.

Vydalo nakladatelství Barrister & Principal, rok vydání 2004
ISBN 80-86598-69-1

Smysl lidské existence

Milan Machovec
Smysl lidské existence
Stěžejní dílo populárního filozofa, které je zásadně přepracováno a poučeno o nová zjištění etologie a ekologie. Autor zde pojednává problematiku absurdity, zla a zoufalství, uvažuje o náboženských řešeních problémů, o rozkoši, slasti, seberealizaci, problému práce a činnosti vůbec. Všímá si však i „lepší budoucnosti" a její přípravy, vstupu do vesmíru a dosahu tohoto kroku pro člověka, vztahů mezi mužem a ženou, otázek globalizace a planetárního dialogu i paradoxů naděje. Autorova práce tak dává mj. i odpověď na proslavený dotaz Thomase Manna, zda „je život vlastně něco víc než jakási dočasná plíseň hmoty?"

Vydalo nakladatelství Akropolis, 2. vydání 2004
ISBN 80-7304-046-8

Supervize – kazuistiky

Šimek a kolektiv autorů
Supervize – kazuistiky
Lidé profesionálně se starající o druhé v oblasti zdravotnictví, sociální práce a školství sami někdy potřebují radu a podporu – supervizi. Jedna z prvních českých publikací představuje supervizi zejména jako kvalifikovanou pomoc pracovníkům v takzvaných pomáhajících profesích. Dává nahlédnout do péče o ty, kteří pracují s klienty či pacienty jako psychoterapeuti, psychologičtí či výchovní poradci, vychovatelé, sociální pracovníci, speciální pedagogové apod. Deset kazuistik je ilustrací supervize individuální, skupinové i týmové práce zkušených supervizorů hlásících se k integrativnímu přístupu. Nabízí informace o podmínkách a náplni vzdělávání supervizorů v Česku, v návaznosti na evropskou tradici.

Vydalo nakladatelství Triton, rok vydání 2004
ISBN 80-7254-496-9

Hojení ran

Alena Valentová
Text je je výsledkem vlastní zkušenosti dcery starající se o vážně nemocnou matku, díky jejíž pomoci byly zvládnuty proleženiny. V písemné formě jej slíbila ostatním pečujícím na kurzu pro pečující v březnu 2004 v Benešově. Ing. Valentová (z pozice pečujícího) seznámila ostatní s poblematikou léčby dekubitů a otevřených ran. Její zkušenost, znalosti a ukázky byly na profesionální úrovni, ochota podělit se o své znalosti ostatní nadchla a požádali o písemné zpracování.

Honba za zapomněním

Richard Davenport-Hines
Honba za zapomněním
Knížka Richarda Davenport-Hinese má pozoruhodně široký záběr. Čerpá z mnoha zdrojů a poukazuje na to, jak narkotika jako opium, morfin, konopí, heroin, kokain, amfetaminy, LSD a extáze ovlivnila západní společnost, jak se tyto látky, zpočátku užívané jako legální léky, ocitly mimo zákon, jak se z nich staly látky zakázané.

Vydalo nakladatelstvi BB art, rok vydání 2004
ISBN 80-7341-202-0

Příběhy na třech kolech

Jan Němec
Příběhy na třech kolech
Knížka si neklade za cíl stát se literárním bestsellerem, chce jen pobavit čtenářskou obec a úsměvnou formou ji seznámit se skutečností, že i u nás žijí lidé s handicapem, jejž nehodlají respektovat a jsou ochotni se s ním potýkat na každém kroku, při každém šlápnutí do pedálů.

Vydalo nakladatelství Cykloknihy, rok vydání 2004
ISBN 80-86814-02-5

Cesta životem

Pavel Říčan
Cesta životem
Jeden z našich předních psychologů se v této knize pokusil představit čtenáři pohled na průběh lidského života jako celek, od mateřského lůna až po smrt. Oblibu a uznání si získalo již první vydání této knihy. Jde o dlouhý a složitý příběh a autor jej vypráví s co největším využitím poznatků psychologie, sociologie a dalších vědních oborů.

Vydalo nakladatelství Portál, rok 2. vydání 2004
ISBN 80-7178-829-5

Instituce a odpovědnost

Václav Klusoň
Instituce a odpovědnost
Autor analyzuje pojem odpovědnosti, její ekonomický význam a vliv na vývoj společnosti. V knize jsou postupně formulována pravidla jednak omezující vliv politické moci a vlastníků, jednak vedoucí ke zvyšování společenské odpovědnosti vlastníků, podnikatelů, manažerů, politiků i samotných občanů.

Vydalo nakladatelstvi Karolinum, rok vydání 2004
ISBN 80-246-0722-0

Narcis a miazma

Alain Corbin
Narcis a miazma
Francouzský historik dokázal jako jeden z prvních aplikovat metodické postupy školy Annales na moderní společnost 18. a 19. století. Jeho prozatím nejuznávanější práce je věnována zdánlivě odtažitému tématu – dějinám pachů.

Vydalo nakladatelstvi Argo, rok vydání 2004
ISBN 80-7203-529-0Dejte si dvacet. Spánek pro osvěžení, odpočinek a dobrou kondici.

Rolf Degen
Dejte si dvacet. Spánek pro osvěžení, odpočinek a dobrou kondici.
Aktuální vědecké poznatky, výlety do dějin kultury a do světa zvířat i mnoho užitečných návodů k optimálnímu utváření a dokonalému načasování minispánku završují toto bezkonkurenční pojednání tématu minispánku.

Nakladatelství Pragma, rok vydání 2004
ISBN 80-7205-703-0

Cesta k lidství

Jean Vanier
Cesta k lidství
Kniha vznikla jako přepis rozhlasových relací v Canadien Broadcasting Corporation (CBC) z roku 1998. Zakladatel komunitního hnutí Archa, společenství lidí, kteří sdílejí život spolu s handicapovanými, polemizuje ve svých úvahách s egoistickými a na výkon zaměřenými tendencemi moderních společností. Kniha může dát inspiraci, jak v komunitách žít a jaká obdarování život ve společenství přináší.

Vydalo nakladatestvi Portál, rok vydání 2004
ISBN 80-7178-805-8

První pomoc 2., přepracované vydání

Jan Bydžovský
První pomoc 2., přepracované vydání
Informovanost a pohotová reakce nejsou nikde účinnější než v případě ohrožení lidského života a zdraví. Tato neocenitelná publikace, jejímž autorem je zkušený profesionální záchranář, přehledným a vyčerpávajícím způsobem seznamuje s obecnými zásadami poskytování první pomoci. Autor respektuje doporučení aktuálních směrnic pro resuscitaci ILCOR, všem potenciálním laickým zachráncům se tak dostává do rukou ucelená příručka sestavená na bázi nejnovějších poznatků. Zpracováno podle Resuscitation guidelines - nových směrnic pro resuscitaci doporučených pro výuku.

Vydalo nakladatelstvi Grada, rok vydání 2004
ISBN 80-247-0680-0


Aromaterapie pro léčení duše

Gabriel Mojay
Aromaterapie pro léčení duše
Kniha předního britského aromaterapeuta zasvěcuje do umění, jak nastolit emocionální a mentální rovnováhu s pomocí esenciálních olejů. Vysvětluje esoterické a energetické vlastnosti čtyřiceti hlavních esenciálních olejů. Nabízí pomoc pro širokou škálu emočních, mentálních a spirituálních problémů naší doby.

Vydalo nakladatelství Alternativa, rok vydání (dotisk) 2004

Léky, drogy, jedy

Trevor Stone, Gail Darlingtonová
Léky, drogy, jedy
Když naše tělo správně funguje, ani si jeho existenci neuvědomujeme. Když ale onemocníme, většina z nás začne hledat poučení o tom, jak pracují naše orgány. Kniha byla napsána se záměrem poskytnout čtenáři bez medicínského vzdělání základní informace o nejdůležitějších skupinách chorob a o lécích, které je léčí. Text je okořeněn humornými historkami ze života lidí, kteří bývají spojováni s objevováním léků, a vznikla tak publůikace, kterou si se zájmem přečte nemocný i zdravý. Překlad z angličtiny Vratislav Schreiber

Vydalo nakladatelství Academia, rok vydání 2004
ISBN 80-200-1065-3

Pít či nepít?

Milan Šamánek, Zuzana Urbanová
Pít či nepít?
Zájem současných lékařů o víno není náhodný, ale je založen na pozorování zdravotního stavu lidí konzumujících pravidelně víno ve srovnání s abstinenty. Že může být moderátní konzumace vína zdraví prospěšná, o tom pojednává přesvědčivě podaný výklad našeho předního kardiologa prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc. a jeho spolupracovnice doc. MUDr. Zuzany Urbanové, CSc. Odpovídají v něm fundovaně na veškeré dotazy týkající se správného pojetí konzumace vína.
Publikace byla vydána s podporou Vinařského fondu ČR.

Vydalo nakladatelství Radix, rok vydání 2004
ISBN 80-86031-46-2

Nezapomenu uveřejnit všechny odborné poblikace týkající se i piva či koňaku, které rozebírají alkoholické nápoje bez předsudků. Když o nich budu vědět. T.T.

Ekonomie sociálních služeb

Ladislav Průša
Ekonomie sociálních služeb
Kniha je určena širokému okruhu čtenářů - poskytuje jak nezbytné makroekonomické charakteristiky týkající se sociálních služeb, které zajímají především představitele jednotlivých krajů a obcí, tak i vybrané údaje charakterizující náklady jednotlivých služeb a jejich strukturu, které zajímají především management jednotlivých organizací a poskytovatele jednotlivých služeb.

Vydalo nakladatelství ASPI Publishing, rok vydání 2004
ISBN 80-86395-69-3

Evropské zdravotnické právo

Filip Křepelka
Evropské zdravotnické právo
Svým obsahem ojedinělá publikace pedagoga Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně JUDr. Filipa Křepelky, Ph.D. Její význam koresponduje se vstupem České republiky do Evropské unie, který přináší nemalé právní změny – vedle vnitrostátního práva se začíná uplatňovat nový právní řád nadnárodní.

Vydalo nakladatelství Orac, rok vydání 2004

Arterioskleróza. Vyhnutelné riziko

Helga Vollmer
Arterioskleróza. Vyhnutelné riziko
Tento rádce objasňuje příčiny arteriosklerotických změn srdečních a mozkových cév a ukazuje, kdo je ohrožen a jak se lze před onemocněním chránit.

Vydalo nakladatelství Pragma, rok vydání 2004
ISBN 80-7205-923-8
« | 1 | .. | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | .. | 139 | »
Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: