Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.


Všechny publikace

Hluchoslepí mezi námi

Jitka Hlaváčová a kolektiv
Barevna brožura přináši obecné informace z historie i ze současnosti z oblasti péče, služeb a potřeb hluchoslepých a je prvnim materiálem v ČR, který komplexně popisuje danou problematiku. Brožura je určena všem zájemcům z řad odborniků i veřejnosti, kteři ve svém profesním nebo osobním životě se mohou setkat s hluchoslepou osobou.
Brožura je distribuována mezi hluchoslepé a jejich rodinné přislušníky, průvodce, osobni asistenty a dále do ordinací očnich a ušních lékařů, do nemocnic a domů s pečovatelskou službou, na odbory soc. a zdravot. péče na všech úrovních, ústavy soc. péče, partnerům z řad neziskových organizaci poskytující péči zrakově a sluchově postizeným.

Vydalo o.s. LORM rok vydání 2003 v tištěné podobě
a v elektronické formě na CD-ROM.

Lidské tělo

Velká rodinná encyklopedie
Lidské tělo
Nová encyklopedie obsahující jasné, detailní informace usnadňující porozumění fungování lidského těla, napsané týmem odborníků. Součástí jsou i příběhy historie medicíny od antického Řecka po současnost.
Z anglického originálu Encyclopedia of the Human Body, překlad: Romana Anděrová

Vydalo nakladatelství Slovart, rok vydání 2003
ISBN 80-7209-477-7

Největší dobrodiní lidstva - Historie medicíny od starověku po současnost

Roy Porter
Největší dobrodiní lidstva - Historie medicíny od starověku po současnost
Přehledné dějiny medicíny od jejích počátků až k dnešku, ve kterých autor srnuje a hodnotí celý dosavadní vývoj praktické medicíny i lékařské vědy v rozsahu pro českého čtenáře doposud nedostupném. Lze je použít jako biografický slovník velkých vědců a lékařů a jejich úspěchů, jsou však především poutavým vyprávěním o lidských omylech a hledání, o vnímání nemoci a nemocného člověka, o proměnách vztahu mezi lékařem a pacientem, o institucionalizaci medicíny v různých zemích a v různých obdobích, či o alternativních způsobech léčby.

Vydalao nakladatelství Prostor, rok vydání 2003
ISBN 80-7260-052-4

Švestka

J. Cimrman, L. Smoljak, Z. Svěrák
Švestka
Jevištní sklerotikon. Jsme svědky rozhovorů mezi Přemyslem Hájkem, vechtrem v. v. , jeho bratrancem, dále mladým vechtrem, horolezcem Sváťou Pulcem, členem KČT Edou Wasserfallem, služkou Emilkou Najbrtovou, venkovankou Andulkou Šafářovou a úřednikem Kryštofem Nastoupilem.
Nezapomenutelné je vyjádření profesora Smoljaka, že k neduhům stáří, postihujícím především intelektuály patří podle Cimrmana dvě vady komplementarně spojené: neschopnost udržet myšlenku a naopak neschopnost myšlenku opustit.

(Premiéra hry 14.11.1997 v Žižkovském divadle Járy Cimrmana)
Vydalo nakladatelství Paseka, rok vydání 1999
ISBN 80-7185-215-5

O naději s Marií Svatošovou

Marie Svatošová
O naději s Marií Svatošovou
Pečujete o těžce nemocného? Jste sami vážně nemocní? Zemřel vám někdo blízký, nebo si zoufáte pod tíhou svého životního úkolu?
O naději s lékařkou a iniciátorkou hospicového hnutí u nás, Marií Svatošovou.

Vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, rok vydání 2003
ISBN 80-7192-833-X


Aplikovaná psychologie

Nicky Hayesová
Aplikovaná psychologie
Autorka podává přehled nejrůznějších oborů, kde nachází využití vědecká znalost lidského chování, myšlení a prožívání. Ukazuje, jak se aplikují výsledky kognitivní, sociální nebo klinické psychologie. Představuje tradiční směry aplikované psychologie (poradenská psychologie, pedagogická psychologie, soudní psychologie, psychologie práce apod.) i méně známá témata užitého psychologického výzkumu.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2003
ISBN 80-7178-807-4

Chvála psychoterapie

Irvin D.Yalom
Chvála psychoterapie
Knihu tvoří pětaosmdesát krátkých kapitol, jež představují směsici myšlenek a technik, které se autorovi při jeho vlastní terapeutické práci osvědčily. Yalomovy úvahy doplněné vlastními zkušenostmi a případy z praxe mohou obohatit terapeutický proces nové generace psychoterapeutů a jejich klientů.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2003
ISBN 80-7178-761-2

Aplikovaná sociální psychologie II

Ivan Slaměník, Jozef Výrost a kolektiv
Aplikovaná sociální psychologie II
Snahou publikace je ukázat aktuální sociálněpsychologické problémy jedince v současném světě, naznačit možnosti jejich řešení prostřednictvím sociální psychologie, a tu představit jako obor pomáhající řešit sociální problémy. Práci se zabývá u nás zatím nepublikovanými tématy jako je např. sociální psychologie zdraví, psychofyziologie, osamělost, bezmocnost. Některá témata jsou zde syntetizována a doplněna o nové poznatky (např. coping, gambling).

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2001
ISBN 80-247-0042-5

Přestupkové právo

Zdeněk Červený, Václav Šlauf
Přestupkové právo
Jedenácté aktualizované vydání podle právního stavu k 1. 11. 2003 obsahuje úplný text zákona o přestupcích s uceleným komentářem každého paragrafu. V komentáři je zohledněna zejména novela vyhlášky o paušální částce nákladů řízení o přestupcích. Další část publikace je věnována výňatkům ze souvisejících a navazujících předpisů včetně zákonů, které rovněž upravují problematiku přestupků a postihu právnických osob.

Vydalo nakladatelství Linde, rok vydání 2003
ISBN 80-7201-435-8

Krizová intervence

Daniela Vodáčková a kol.
Krizová intervence
Lidem, kteří řeší naléhavou - krizovou - situaci, je dnes k dispozici řada různých zařízení, poskytujících krizovou pomoc, v nichž působí profesionálové i dobrovolníci.
Publikace širokého autorského kolektivu shrnuje současný stav oboru, který je východiskem jejich práce, a popisuje základní postupy krizové intervence v nejrůznějších situacích.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2002
ISBN 80-7178-696-9

Proč jdeme mladým na nervy?

Nataša Tanská
Proč jdeme mladým na nervy?
Autorka populární knihy „Vyznáte se v tlačenici? aneb Úvod do štikologie“ se tentokrát věnuje problémům soužití dvou i tří generací. Vztahy v rodině nejsou vždy jednoduché. Proč tomu tak je? Jak tomu čelit? A co v žádném případě nedělat?

Vydalo nakladatelství Motto, rok vydání 2001
ISBN 80-7246-098-6

Mapování péče o pacienta postiženého demencí

Tamara Tošnerová
Článek je zaměřený na mapování péče především v ústavní péči, ale seznámeni se s problematikou (včetně tabulky s postoji k postiženému člověku) je vhodné pro všechny, kteří přichází do styku se syndromem demence.
Text byl uveřejněn v časopise Sociální péče, roč. 4, č.3, 2003 s. 22-24,
ISSN 1213-2330

Slovník sociální práce

Oldřich Matoušek
Slovník sociální práce
Zkušený autor vysvětluje základní termíny sociální práce, a to s ohledem na situaci u nás - k níž ke kritický - i ve světě.
Slovník zahrnuje i pojmy sousedních vědních oborů, jež se na poli sociální práce nejčastěji užívají. Zahrnuta jsou hesla pokrývající tematicky konceptuální schémata společenských věd, metody sociální práce a jiných pomáhajících oborů, instituce a organizace provádějící sociální práci. Pozornost je věnována zejména sociálním službám, jejich hodnocení a organizaci i celému systému sociálního zabezpečení. Čtenář zde najde informace týkající se duševního a tělesného zdraví, jeho poruch, systému zdravotní péče, problematiky nouze, chudoby a nezaměstnanosti, pojmy z oblasti kriminologie a penologie, závislostí, hesla týkající se ohrožených skupin lidí, rizikového chování, ústavní péče aj.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2003
ISBN 80-7178-549-0

Deprese a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková
Deprese a jak ji zvládat
Příručka pro postižené, jejich blízké a pomáhající profese.
Depresivní porucha je onemocnění celého organismu, které postihuje tělo, náladu, myšlení i chování. Bez léčby mohou příznaky deprese trvat měsíce i léta, mohou nemocnému způsobovat velké utrpení, nebo dokonce vést k sebevraždě. Dobrá léčba však může pomoci více než osmdesáti procentům lidí trpících depresí. Autoři uvádějí základní informace o depresích a příbuzných poruchách, jejich příčinách a projevech. Představují různé typy léčby. Důraz je kladen na to, co pacient může pro překonání deprese dělat sám a jak mu může pomáhat jeho rodina a okolí.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2003
ISBN 80-7178-809-0

O sobě - II. (...o vítání stáří...)

Květa Fialová
O sobě - II. (...o vítání stáří...)
Humorně, s úsměvem se Květa Fialová zamýšlí nad svým nejhezčím životním obdobim - nad stářím.

Vydalo nakladatelství caMis, rok vydání 2003
ISBN 80-86387-30-5

Jak využít životních změn

Pierre Haineault
Jak využít životních změn
Klíč k zachování vnitřní rovnováhy v proměnách života. Každá velká změna nebo otřes vnáší do našeho života nerovnováhu a bere nám půdu pod nohama. Životně důležitou se tak stává schopnost adaptace. Negativní změny se mohou týkat našeho zdraví (vážné nemoci a úrazy) nebo sociální situace (rozvod, ztráta zaměstnání, finanční problémy).

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2000
ISBN 80-71784-21-4

Psychohygiena a dobrovolnictví

Jana Hrdá
Část z učebniho materiálu "Vzdělavací modul pro pracovniky v oblasti
sociálni péče", vytvořeného v rámci projektu c. CZ/01/B/P/PP/134047 -
Eurocare - "Zlepšováni celoživotniho vzděláváni pracovniků v sociálni péči".
Podle textu přednášela ing. Jana Hrdá na pilotním kurzu v rámci
zmiňovaného projektu na jaře 2003.

Chronický únavový syndrom

Luboš Janů a kolektiv
Kniha seznamuje lékaře se soudobými poznatky o tomto chorobném stavu a s názory specialistů, je zaměřena zejména na možnosti diagnostiky a léčebného ovlivnění dostupnými prostředky moderního zdravotnictví. Autoři se neomezují jen na zavedené postupy, ale také na typy léčby, které nejsou v klinické praxi dosud zcela běžné.

Vydalo nakladatelství Triton, rok vydání 2003
ISBN 80-7254-416-0

Prevence diabetu

Štěpán Svačina
Prevence diabetu
V současné době však máme jasné důkazy, že prevence diabetu může být i farmakologická. Stojíme tak na počátku doby, kdy pandemie diabetu by za spolupráce lékařů s dobře vzdělanými pacienty mohla být zastavena. U konkrétního nemocného lze však s vysokou pravděpodobností preventivními postupy snížit pravděpodobnost výskytu diabetu již dnes.

Vydalo nakladatelství Galén, rok vydaní 2003
ISBN 80-7262-165-3

Sny pod kloboukem

Marie Kubátová
Sny pod kloboukem
"Potkala jsem na svém poutnickém chodníčku ženské všelijak obtížné a zdá se mi, že mohu jejich příběhy přiložit do zděděné krabice na klobouky. A má-li moje sbírečka ženských osudů adresáta, píšu na víko kloboukové krabice: Na noční stolek matkám a babičkám, aby nebyly pro chvíle nespánku se svými starostmi samy."

Vydalo nakl. Slavka Kopecká, rok vydání 2002
ISBN 9788086631011

« | 1 | .. | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | »
Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: