Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.


Právo

Odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče

Lubomír Vondráček, Jan Vondráček
Odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče
Příručka přináší základní přehled a výklad různých typů odpovědnosti uplatňovaných při poskytování ošetřovatelské péče ve zdravotnictví.

Vydalo nakladatelství Galén, rok vydání 2006
ISBN:8072623923

Neznalost zákona neomlouvá 3

Pavla Benátčanová, Ivo Jahelka
Neznalost zákona neomlouvá 3
Třetí díl knižní podoby pořadu, v němž JUDr. Ivo Jahelka provází našimi zákony. Kniha, která vám opět pomůže orientovat se ve složitých právních kličkách.
Věcná břemena / Dědictví a vypořádání dědiců / Bezdůvodné obohacení / Poškozování věřitele / Nutná obrana a krajní nouze / Osobní a domovní svoboda / Ochrana osobních údajů / Poručenství / Odpovědnost provozovatele dopravního prostředku / Zájmový chov zvířat

Nakladatel: Motto, rok vydání 2006
ISBN: 80-7246-292-X

Především neublížit : cesta k prevenci pochybení v léčebné a ošetřovatelské péči

Petr Škrla
Vydalo Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno, rok vydání 2005
ISBN 80-7013-419-4

Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi

Jiří Štefan, Jan Mach
Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi
Kniha poskytuje základní poznatky ve zdravotnicky velmi důležitém oboru a spolu s ním úzce spjaté legislativní a medicínsko-právní problematice.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2005
ISBN 80-247-0931-7

Důchodové předpisy s komentářem 2005

Jan Přib, Vladimír Voříšek
Důchodové předpisy s komentářem 2005
Čtvrté vydání publikace přináší úplné znění zákona o důchodovém pojištění podle stavu ke dni 1. května 2005 a obsahuje podrobný komentář jednotlivých ustanovení tohoto zákona spolu s praktickými příklady, výběrem judikatury včetně rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a nálezů Ústavního soudu.

Vydalo nakladatelství ANAG, rok vydání 2005

Lékařské tajemství, zdravotnická dokumentace a související právní otázky

Jan Buriánek
Lékařské tajemství, zdravotnická dokumentace a související právní otázky
Rozsah povinností zdravotníků ve vztahu k informacím o pacientech a ke zdravotnické dokumentaci vyplývá z mnoha různých právních předpisů, v nichž bývá někdy obtížné se správně orientovat.
Kniha je určena zejména provozovatelům zdravotnických zařízení, lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům, právníkům, kteří se ve své praxi setkávají s otázkami zdravotnického práva, a pracovníkům zdravotních a sociálních správních úřadů, kteří řeší vymezenou problematiku při své úřední činnosti.

Vydalo nakladatelství Linde, rok vydání 2005

Zákon o rodině - komentář a předpisy souvisící - 7. aktualizované vydání podle stavu k 1. 3. 2005

Milan Holub, Hana Nová, Jana Hyklová
Zákon o rodině - komentář a předpisy souvisící - 7. aktualizované vydání podle stavu k 1. 3. 2005
Kniha je nepostradatelnou pomůckou pro soudce, advokáty, sociální pracovníky a další odborníky, kteří přicházejí s rodinněprávní problematikou do styku, ale odpovědi na své otázky v ní najdou i zájemci z řad široké veřejnosti.

Vydalo nakladatelství Linde, rok vydání 2005
ISBN: 80-7201-517-7

Zákon o sociální službě

MPSV
Návrh zákona o sociální službě - poslední verze květen 2005

Právní předpisy nejen pro hlavní, vrchní, staniční sestry

Lubomír Vondráček
Právní předpisy nejen pro hlavní, vrchní, staniční sestry
Veškerá lidská činnost, tedy i poskytování ošetřovatelské péče, může být provázena problémy, kterým lze při znalosti právních předpisů předejít, nebo alespoň zmenšit jejich dopad jak na poskytovatele, tak na konzumenty zdravotní péče. Kniha osvědčeného autora předkládá vybrané právní předpisy srozumitelnou formou, zdánlivě suchý jazyk práva je oživen mnoha kazuistikami.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2005
ISBN 80-247-1198-2

Pracovní právo

Pavel Petr
Pracovní právo
Publikace z edice advokát do kapsy je určena široké laické i odborné veřejnosti. Shrnuje problematiku obecných otázek pracovního práva, pracovní smlouvy, pracovního poměru, postavení odborů, odpovědnostních vztahů apod., zajímavý výklad je doplněn výtahy z právních předpisů aktuálními novelami, formulářovými vzory pracovní smlouvy, dohod o provedení práce, výpovědi apod.

Vydal Institut vzdělávání SOKRATES, rok vydání 2005
ISBN: 80-86572-19-6

Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené

Jan Hutař
V publikaci jsou zařazené významne změny v legislativě: nové koeficienty platné pro výdělky částečných invalidních důchodů v roce 2005, změny v zákoně o sociální potřebnosti, důležité pasáže z nového zákona o zaměstnanosti a plný text prováděcí vyhlášky.
Minimum obsahu také vzor správní žaloby jako opravného prostředku proti rozhodnutí ve správním řízení a vzor přihlášky na důchodé pojištění z důvodu péče o osobu blízkou.

Publikaci získate za 70korunový příspěvek, v Centrech pro zdravotně postižené nebo v sídle Národní rady (Partyzánská 17, Praha 7), tel. 266 753 425

Trestní právo a zdravotnictví II.

Dagmar Císařová, Olga Sovová
Trestní právo a zdravotnictví II.
Publikace řeší některé interdisciplinární problémy, na které je nutno nazírat jak z hlediska trestního práva, tak z hlediska medicíny – jedná se vzhledem k rozsahu publikace především o ty nejvýznamnější a v tuto chvíli aktuální trestněprávní problémy vztahů stát – občan – zdravotnictví. Stejně dobře ale bude sloužit všem advokátům, soudcům, státním zástupcům, policistům i zdravotníkům, ale může se s problematikou setkat každý náš občan: darování krve a jiných tkání, transplantace, resuscitační a intenzivní péče, medicínský experiment na člověku, euthanasie, přínosy genetiky a využití jejích výsledků v praxi, právní povaha lidského těla, drogová závislost.

Vydalo nakladatelství Orac, rok vydání 2004
ISBN 80-86196-75-4

Člověk versus úřady práva, povinnosti, vzory podání a písemností

Jiří Nolč
Člověk versus úřady práva, povinnosti, vzory podání a písemností
Tipy a rady pro běžného člověka, co má po právní stránce dělat, když mu nechtějí na daných institucích vyhovět: úřady, policie, vojna, zmetek v obchodě atd. Doplněno vzory a podáními písemností.

Vydalo nakladatelství Computer Press, rok vydání 2004
ISBN 8072265040

Dědictví a dědické právo

Ilona Schelleová
Dědictví a dědické právo
Víte, za jakých předpokladů můžete dědit? Jaké náležitosti musí obsahovat správně napsaná závěť?
Za jakých podmínek probíhá tzv. vydědění, to znamená, kdy může být potomek zbaven dědických práv? Jak probíhá před soudem typické jednání o dědictví? Jaká je výše dědické daně, kdy ji musíte zaplatit a kdy můžete být osvobozeni? Jak mohou být při dědění „využity“ zásady trestního práva?
Publikace Dědictví a paragrafy vás přehlednou a srozumitelnou formou provede právním zázemím, které se dědictví týká. Odpoví vám na nejčastěji kladené otázky a poskytne řadu cenných vzorů a podání. Pomůže vám tak vyvarovat se zbytečných a drahých chyb!

Vydalo nakladatelství Computer Press, rok vydání 2004
ISBN 07226530X


Jak se domoci právní pomoci

Ilona Schelleová
Jak se domoci právní pomoci
Pokud se dostanete do situace, v níž si nevíte rady, potom hledáte pomoc u někoho, kdo se v této oblasti vyzná - tedy někoho kdo poskytuje právní službu. Víte kdy zajít do advokátní kanceláře, k notáři, k daňovému poradci nebo patentovému zástupci? Jaké služby poskytují a kolik to asi stojí? Vše potřebné se dozvíte prostřednictvím naší knihy.

Vydalo nakladatelství Computer Press, rok vydání 2004
ISBN 8072265687

Evropské zdravotnické právo

Filip Křepelka
Evropské zdravotnické právo
Svým obsahem ojedinělá publikace pedagoga Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně JUDr. Filipa Křepelky, Ph.D. Její význam koresponduje se vstupem České republiky do Evropské unie, který přináší nemalé právní změny – vedle vnitrostátního práva se začíná uplatňovat nový právní řád nadnárodní.

Vydalo nakladatelství Orac, rok vydání 2004

Přestupkové právo

Zdeněk Červený, Václav Šlauf
Přestupkové právo
Jedenácté aktualizované vydání podle právního stavu k 1. 11. 2003 obsahuje úplný text zákona o přestupcích s uceleným komentářem každého paragrafu. V komentáři je zohledněna zejména novela vyhlášky o paušální částce nákladů řízení o přestupcích. Další část publikace je věnována výňatkům ze souvisejících a navazujících předpisů včetně zákonů, které rovněž upravují problematiku přestupků a postihu právnických osob.

Vydalo nakladatelství Linde, rok vydání 2003
ISBN 80-7201-435-8

Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče

Lubomír Vondráček, Jan Vondráček
Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče
Publikace seznamuje střední zdravotnické pracovníky s odbornými a právními problémy, které tuto činnost provázejí a poukazuje na odpovědnost, která následuje při pochybení. Úvod krátce seznamuje se základy odpovědnosti při poskytování ošetřovatelské péče, další statě jsou zaměřeny především prakticky a vycházejí ze skutečných případů, které se staly a byly řešeny.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2003
ISBN 80-247-0705-5
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5
Family Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: