Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.


Finance, ekonomie

Ekonomie dobra a zla

Tomáš Sedláček
Ekonomie dobra a zla
Autor - někdejší poradce Václava Havla, nyní ekonom ČSOB - ve své podnětné knize prochází dějinami naší civilizace a poutavě ukazuje, jak lidstvo řešilo otázky týkající se bohatství, práce a všeho dalšího, co dnes spadá mezi ekonomická témata.

Nakladatelství 65. pole
ISBN: 978-80-903944-3-8

Příručka budoucího důchodce 2009

ČSSZ
Otázky, které si lidé nejčastěji kladou v souvislosti s odchodem do starobního důchodu, a odpovědi na ně obsahuje „Příručka budoucího důchodce v roce 2009“. Vydala ji Česká správa sociálního zabezpečení a lze si ji stáhnout z webu.
Příručka je určena široké veřejnosti - lidé ji zdarma obdrží na všech pracovištích ČSSZ v celé České republice, stáhnout si ji rovněž mohou z webu ČSSZ

Jak drahé je zdarma?

Dan Ariely
Jak drahé je zdarma?
Taky si namlouváte, že máte svá životní rozhodnutí pod kontrolou? Myslíte si třeba, že nikdy nenaletíte na kouzelné slovíčko „zdarma“? Nebo že lék, který je drahý, je také automaticky účinnější? Tato kniha vám ukáže, že tomu tak není. Při rozhodování nás ovlivňuje spousta skrytých, iracionálních faktorů – od rozbouřených emocí přes společenské zvyklosti a předsudky až po rafinované marketingové triky. Autor této vysoce ceněné knihy vám na konkrétních, překvapivých příkladech, které jsou podloženy jeho výzkumy, předvede, jak se rozhodovat lépe – a jak už nikdy nesednout marketingu na vějičku.

Nakladatel: Práh, 2009
ISBN: 978-80-7252-239-2

Daňové zákony 2009

Hana Marková
Daňové zákony 2009
Nejprodávanější daňová publikace v ČR! Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v platném znění k 1. 1. 2009 – zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákon o dani silniční, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních (včetně "ekologických" daní) a zákon o správě daní a poplatků. Předností tohoto souboru je vyznačení novelizovaného textu odlišným typem písma. Přehledně jsou zvýrazněny i rozdílné účinnosti zákonů. Významné novely uvozují odborné komentáře pracovníků ministerstva financí, kteří se podílejí na přípravě zákonů.

Vydalo nakladatelství Grada, 2009
ISBN: 978-80-247-2803-2

Příručka budoucího důchodce v roce 2008

Česká správa sociálního zabezpečení
Odchod do starobního důchodu, tzv. penze, je pro každého člověka důležitým životním mezníkem. Je proto třeba se na něj pořádně připravit. Jedním ze zlomových okamžiků je ztráta příjmu z výdělečné činnosti a pobírání důchodu.

Vydala Česká správa sociálního zabezpečení, 2008
ISBN 978-80-87039-09-0

Pomýšlíte na důchod?

Vladimír Voříšek
Pomýšlíte na důchod?
Kniha je aktuálně zpracovaným přehledným průvodcem občana po státním systému důchodového pojištění. Obsáhlá kapitola je věnována samotnému výpočtu výše důchodu a všechny postupy jsou vysvětleny pomocí praktických příkladů. Publikace je určena všem občanům předdůchodového věku, kteří se chtějí v problematice zorientovat a tak přistoupit aktivně k další části svého života. Poslouží dobře i zaměstnavatelům, personalistům a zaměstnancům správ sociálního zabezpečení.

Vydalo nakladatelství ASPI, 2007
ISBN 978-80-7357-318-8

Pomýšlíte na důchod?

Vladimír Voříšek
Pomýšlíte na důchod?
Publikace je přehledným průvodcem občana po státním systému důchodového pojištění zpracována aktuálně s ohledem na právní předpisy účinné od 1. 1. 2007. Provádí čtenáře problematikou odchodu do důchodu – vysvětluje, jaké jsou druhy důchodů, které doby se započítávají do rozhodného období, jak se mění důchodový věk, kdy vzniká nárok na důchod, kdy a kam se podává žádost o důchod, které důchody lze čerpat současně a které se naopak překrývat nemohou a další informace včetně řady příkladů.

Vydalo ASPI, 2007
ISBN 978-80-7357-251-8

Kdy do důchodu a za kolik

Jan Přib
Kdy do důchodu a za kolik
Sedmé vydání je aktualizováno v souladu s novelami zákonů, které jsou platné od 1. 1. 2006. Vysvětleny jsou otázky volby vhodného data odchodu do důchodu, zejména pokud jde o předčasné starobní důchody. Popsány jsou administrativní náležitosti a povinnosti při podání žádosti o důchod a její vyřízení, ale i možnosti další výdělečné činnosti poživatelů starobních důchodů.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2005
ISBN 80-247-1433-7

Rádce spotřebitele 1. Rizika při nákupu zboží

Libor Dupal, Irena Michalová, Karel Novák
Rádce spotřebitele 1. Rizika při nákupu zboží
Příručka vám poskytne následující informace: jaké informace je prodávající povinen poskytnout, jak musí prodávající předvést výrobek, na co si dát pozor při koupi výrobku s následující dodávkou nebo výrobků použitých, jak má probíhat převzetí výrobku, kdo nese odpovědnost za vady a kde a jak uplatňovat reklamaci, jaká je záruční doba pro uplatnění reklamace po nabytí, co mohu v rámci reklamace požadovat, jak probíhá soudní domáhání se práv

Vydalo nakladatelství PC Books, rok vydání 2005
ISBN: 80-251-0507-5

Fundraisingové aktivity

Zuzana Polačková
Fundraisingové aktivity
Jak získávat finanční prostředky od místní komunity
Fundraising je profesionální, cílená a organizačně i časově promyšlená činnost zaměřená na vyhledávání sponzorů a získávání finančních prostředků určených na podporu veřejně prospěšné nebo dobročinné činnosti. Kniha nabízí hry a činnosti, pomocí nichž lze zapojit veřejnost do projektu, který reaguje na lidské potřeby a zaslouží si finanční podporu. Vysvětluje všeobecné zásady organizování této činnosti, včetně zapojení dobrovolníků, představuje techniky fundraisingu na místní úrovni a hry, které mohou být využity při získávání financí.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2005
ISBN: 80-7178-694-2

Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt

K. Ronovská, L. Jeřábková, F. Melzer
Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt
Cílem publikace je seznámit všechny, kdo mají v úmyslu koupit či prodat nemovitost (dům, byt, chatu, chalupu) či jiným způsobem řešit svůj problém s bydlením, s aktuálním stavem české právní úpravy týkající se vlastnictví a dispozic s nemovitostmi, převodů členských podílů v družstvu, problematiky nájmů a podnájmů, výměn bytů a dalších souvisejících témat. Součástí knihy je řada vzorů smluv a podání majících vztah k nemovitostem a přehled souvisejících právních předpisů v aktuálním znění.

Vydalo nakladatelství ERA, rok vydání 2004, 2.aktual. vyd.
ISBN 80-86517-76-4

Penzijní připojištění

Jaroslav Šulc
Penzijní připojištění
V druhém, aktualizovaném a rozšířeném vydání zachycujícím harmonizační novelu zákona se autor snaží usnadnit orientaci v problematice penzijního připojištění se státním příspěvkem, a to jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům či osobám samostatně výdělečně činným. Penzijní reforma se totiž týká úplně všech a penzijní připojištění bude nepochybně její významnou součástí – vždyť má zajistit asi každou pátou korunu z příjmů budoucího penzisty.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2004, 2. akt. vydání
ISBN 80-247-0772-1

Instituce a odpovědnost

Václav Klusoň
Instituce a odpovědnost
Autor analyzuje pojem odpovědnosti, její ekonomický význam a vliv na vývoj společnosti. V knize jsou postupně formulována pravidla jednak omezující vliv politické moci a vlastníků, jednak vedoucí ke zvyšování společenské odpovědnosti vlastníků, podnikatelů, manažerů, politiků i samotných občanů.

Vydalo nakladatelstvi Karolinum, rok vydání 2004
ISBN 80-246-0722-0

Ekonomie sociálních služeb

Ladislav Průša
Ekonomie sociálních služeb
Kniha je určena širokému okruhu čtenářů - poskytuje jak nezbytné makroekonomické charakteristiky týkající se sociálních služeb, které zajímají především představitele jednotlivých krajů a obcí, tak i vybrané údaje charakterizující náklady jednotlivých služeb a jejich strukturu, které zajímají především management jednotlivých organizací a poskytovatele jednotlivých služeb.

Vydalo nakladatelství ASPI Publishing, rok vydání 2004
ISBN 80-86395-69-3

Státní sociální podpora

Vojtěch Krebs, Ladislav Průša
Státní sociální podpora
Státní sociální podpora je významným pilířem sociální politiky v ČR. Kniha se zabývá základními východisky a charakteristikou jednotlivých dávek státní sociální podpory. Umožňuje příjemcům dávek, s podmínkami nároku na jednotlivé dávky státní sociální podpory a se způsobem jejich výpočtu. Autoři zařadili do publikace vzorce, příklady na výpočty jednotlivých dávek, názorné ukázky vyplněných formulářů – žádostí. Součástí publikace je i úplné znění zákona o státní sociální podpoře.

Vydalo nakladatelstvi Grada, rok vydání 2003
ISBN 80-247-0065-4

Životní pojištění

kolektiv autorů z ČAP
Životní pojištění
Publikace je určena všem, kteří potřebují aktuální informace o životním pojištění – občanům, fyzickým a právnickým osobám i studentům. Čtenář se seznámí s výhodami životního pojištění, jeho různými produkty, daňovými úlevami pro individuální a skupinové životní pojištění i s příslušnými právními předpisy. Uvítá jistě praktické rady odborníků, jak volit pojišťovnu a sjednávat životní pojištění i ilustrativní příklady výpočtů pojistného pro různé částky a doby životního pojištění.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2003
ISBN 80-247-0146-4
« | 1 | 2
Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: