Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.


Psychologie

Rodinné konstelace - Objevná síla

Bert Hellinger, Gabriele ten Hövel
Rodinné konstelace  - Objevná síla
Systemická psychoterapie slouží k odkrývání skrytých dynamik, které spojují jednotlivce s jeho vlastní rodinou, a pomocí kterých nabízí příležitost k lepšímu poznání vlastní reality i reality ostatních rodinných členů. Zároveň nám ukazuje vhodnější a uspokojivější způsob, jak se jim přizpůsobit. Tyto dynamiky je možné zkoumat pomocí stavění rodinných systémů. Rodinné systémy ukazují, že každá rodina, každé pokolení, má něco jako vlastní svědomí, se kterým je možné vstoupit do kontaktu a získat tak důležité informace o tom, co narušuje nebo naopak napomáhá rovnováze.

Vydalo nakladatelství Triton, rok vydání 2004
ISBN 80-7254-512-4


Pozvání do rogersovské psychologie. Přístup zaměřený na člověka

Ladislav Nykl
Pozvání do rogersovské psychologie. Přístup zaměřený na člověka
Kniha je zaměřena na myšlenkový směr, jehož vznik je neoddělitelně spojen se jménem Carla Ransoma Rogerse. Reaguje velmi citlivě na to, čeho se modernímu člověku dostává stále méně - totiž blízkosti druhého člověka.

Vydalo nakladatelství Barrister & Principal, rok vydání 2004
ISBN 80-86598-69-1

Smysl lidské existence

Milan Machovec
Smysl lidské existence
Stěžejní dílo populárního filozofa, které je zásadně přepracováno a poučeno o nová zjištění etologie a ekologie. Autor zde pojednává problematiku absurdity, zla a zoufalství, uvažuje o náboženských řešeních problémů, o rozkoši, slasti, seberealizaci, problému práce a činnosti vůbec. Všímá si však i „lepší budoucnosti" a její přípravy, vstupu do vesmíru a dosahu tohoto kroku pro člověka, vztahů mezi mužem a ženou, otázek globalizace a planetárního dialogu i paradoxů naděje. Autorova práce tak dává mj. i odpověď na proslavený dotaz Thomase Manna, zda „je život vlastně něco víc než jakási dočasná plíseň hmoty?"

Vydalo nakladatelství Akropolis, 2. vydání 2004
ISBN 80-7304-046-8

Supervize – kazuistiky

Šimek a kolektiv autorů
Supervize – kazuistiky
Lidé profesionálně se starající o druhé v oblasti zdravotnictví, sociální práce a školství sami někdy potřebují radu a podporu – supervizi. Jedna z prvních českých publikací představuje supervizi zejména jako kvalifikovanou pomoc pracovníkům v takzvaných pomáhajících profesích. Dává nahlédnout do péče o ty, kteří pracují s klienty či pacienty jako psychoterapeuti, psychologičtí či výchovní poradci, vychovatelé, sociální pracovníci, speciální pedagogové apod. Deset kazuistik je ilustrací supervize individuální, skupinové i týmové práce zkušených supervizorů hlásících se k integrativnímu přístupu. Nabízí informace o podmínkách a náplni vzdělávání supervizorů v Česku, v návaznosti na evropskou tradici.

Vydalo nakladatelství Triton, rok vydání 2004
ISBN 80-7254-496-9

Cesta životem

Pavel Říčan
Cesta životem
Jeden z našich předních psychologů se v této knize pokusil představit čtenáři pohled na průběh lidského života jako celek, od mateřského lůna až po smrt. Oblibu a uznání si získalo již první vydání této knihy. Jde o dlouhý a složitý příběh a autor jej vypráví s co největším využitím poznatků psychologie, sociologie a dalších vědních oborů.

Vydalo nakladatelství Portál, rok 2. vydání 2004
ISBN 80-7178-829-5

Cesta k lidství

Jean Vanier
Cesta k lidství
Kniha vznikla jako přepis rozhlasových relací v Canadien Broadcasting Corporation (CBC) z roku 1998. Zakladatel komunitního hnutí Archa, společenství lidí, kteří sdílejí život spolu s handicapovanými, polemizuje ve svých úvahách s egoistickými a na výkon zaměřenými tendencemi moderních společností. Kniha může dát inspiraci, jak v komunitách žít a jaká obdarování život ve společenství přináší.

Vydalo nakladatestvi Portál, rok vydání 2004
ISBN 80-7178-805-8

Interkulturní psychologie

Jan Průcha
Interkulturní psychologie
Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů
Pro současný svět je charakteristická vysoká míra setkávání lidí odlišných kultur, ras a národů, jež má někdy podobu mírového soužití a spolupráce, jindy však i konfliktů. Proto stále roste zájem o vědecké studium psychologických rozdílů mezi národy a kulturami, jejich odlišností v komunikaci, hodnotových systémech, rodinné výchově a řadě dalších aspektů.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2004
ISBN 80-7178-885-6

Jak překonat nesouhlas

William Ury
Jak překonat nesouhlas
4. vydání úspěšné knihy spoluautora bestselleru "Jak dosáhnout souhlasu", se soustřeďuje na jednání s "problémovými" lidmi, tj. těmi, kteří neprojevují ochotu dohodnout se, popř. jsou ovládáni negativními emocemi. Strategie je zaměřena nikoli na zlomení odporu, ale na to, aby se váš partner sám rozhodl hrát vaši "hru" a přijmout váš styl vyjednávání. Kniha analyzuje styl vyjednávání "problémového" partnera, jeho reakce, negativní emoce i pochybnosti. Postupně seznamuje s různými vyjednávacími triky a taktikami s cílem umožnit vám získat to, co chcete, aniž byste museli zbytečně ustupovat.

Vydalo nakladatelství Management Press, rok vydání 2004
ISBN 80-7261-103-8

Jak bojovat se stresem

Tomáš Novák
Jak bojovat se stresem
Zkušený poradenský psycholog a autor řady populárně psychologických bestsellerů, opět přichází s publikací na nevyčerpatelné téma, jak se cítit dobře ve vztazích s lidmi a rovněž ve vztahu se sebou samým. Nejčastějším zdrojem duševní nepohody moderního člověka je stres. Tentokrát se autor v souvislosti s obranou proti stresu zaměřuje na lidskou osobnost a její odchylky od projevů, které cítíme jako "normální".

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2004
ISBN 80-247-0695-4

Empatie. Vcítění v každodenním životě

Jirina Prekop
Empatie. Vcítění v každodenním životě
Známá psycholožka českého původu působící dlouhá léta na dětské klinice ve Stuttgartu ukazuje pomocí četných příkladů typických i pro české prostředí, jak v mnoha oblastech našeho každodenního života narážíme na chybějící schopnost empatie.

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2004
ISBN: 80-247-0672-5

Aplikovaná psychologie

Nicky Hayesová
Aplikovaná psychologie
Autorka podává přehled nejrůznějších oborů, kde nachází využití vědecká znalost lidského chování, myšlení a prožívání. Ukazuje, jak se aplikují výsledky kognitivní, sociální nebo klinické psychologie. Představuje tradiční směry aplikované psychologie (poradenská psychologie, pedagogická psychologie, soudní psychologie, psychologie práce apod.) i méně známá témata užitého psychologického výzkumu.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2003
ISBN 80-7178-807-4

Chvála psychoterapie

Irvin D.Yalom
Chvála psychoterapie
Knihu tvoří pětaosmdesát krátkých kapitol, jež představují směsici myšlenek a technik, které se autorovi při jeho vlastní terapeutické práci osvědčily. Yalomovy úvahy doplněné vlastními zkušenostmi a případy z praxe mohou obohatit terapeutický proces nové generace psychoterapeutů a jejich klientů.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2003
ISBN 80-7178-761-2

Aplikovaná sociální psychologie II

Ivan Slaměník, Jozef Výrost a kolektiv
Aplikovaná sociální psychologie II
Snahou publikace je ukázat aktuální sociálněpsychologické problémy jedince v současném světě, naznačit možnosti jejich řešení prostřednictvím sociální psychologie, a tu představit jako obor pomáhající řešit sociální problémy. Práci se zabývá u nás zatím nepublikovanými tématy jako je např. sociální psychologie zdraví, psychofyziologie, osamělost, bezmocnost. Některá témata jsou zde syntetizována a doplněna o nové poznatky (např. coping, gambling).

Vydalo nakladatelství Grada, rok vydání 2001
ISBN 80-247-0042-5

Krizová intervence

Daniela Vodáčková a kol.
Krizová intervence
Lidem, kteří řeší naléhavou - krizovou - situaci, je dnes k dispozici řada různých zařízení, poskytujících krizovou pomoc, v nichž působí profesionálové i dobrovolníci.
Publikace širokého autorského kolektivu shrnuje současný stav oboru, který je východiskem jejich práce, a popisuje základní postupy krizové intervence v nejrůznějších situacích.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2002
ISBN 80-7178-696-9

Jak využít životních změn

Pierre Haineault
Jak využít životních změn
Klíč k zachování vnitřní rovnováhy v proměnách života. Každá velká změna nebo otřes vnáší do našeho života nerovnováhu a bere nám půdu pod nohama. Životně důležitou se tak stává schopnost adaptace. Negativní změny se mohou týkat našeho zdraví (vážné nemoci a úrazy) nebo sociální situace (rozvod, ztráta zaměstnání, finanční problémy).

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2000
ISBN 80-71784-21-4

Klinická psychologie v praxi

Bohumila Baštecká a kol.
Klinická psychologie v praxi
Publikace navazuje na úspěšnou knihu Základy klinické psychologie a představuje jednotlivé speciální okruhy a oblasti, jimž potřebuje klinicky pracující psycholog (poradce, speciální pedagog) rozumět.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2003
ISBN 80-7178-735-3

Emocionální nezpůsobilost

Bryn C. Collinsová
Emocionální nezpůsobilost
Kniha americké psycholožky pojednává o lidech, kteří z různých důvodů nejsou s to navázat citový vztah. Tito tzv. emocionálně nezpůsobilí lidé většinou přišli o svou schopnost emocionální vazby vinou špatné či nějak pokřivené výchovy v dětství. Ztratili kontakt s vlastními emocemi, proto nerozumějí ani emocím jiných lidí a nedokáží si vytvořit normální vztah.

Vydalo nakladatelství Triton, rok vydání 2003
ISBN 80-7254-324-5

Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci

Zbyněk Vybíral
Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci
Komunikace mezi lidmi zajímá jak běžné laiky, tak širokou škálu odborníků, a to od novinářů a pracovníků reklamy po psychoterapeuty a lékaře.
Tím spíše nás všechny zajímá, proč nás druzí v komunikaci často klamou a jaké prostředky k tomu používají. Poprvé v češtině vychází knížka, která se těmto otázkám systematicky věnuje. Přestože výchozím oborem autora je psychologie, text má zřetelné mezioborové přesahy.

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2003
ISBN 80-7178-812-0

Psychologie nemoci

Jaro Křivohlavý
Psychologie nemoci
Účelem publikace je seznámit čtenáře s psychikou pacienta, když se propadá do nemoci, či se jeho nemoc zhoršuje. Autor vychází z řady empirických studií domácích i zahraničních. Velká pozornost je věnována komplianci, tj. dodržování rad poskytnutých lékařem, a především osvětlení mechanismů, které toto dodržování podporují.

Vydalo nakladatelstvi Grada, rok vydání 2002
ISBN 80-247-0179-0

Psychologie stárnutí

Stuart-Hamilton
Psychologie stárnutí
Přehled poznatků o psychologických aspektech stárnutí.
Autorovi se podařilo spojit vysokou odbornost se čtivostí a srozumitelností. Probírá všechny základní okruhy psychologické problematiky stárnutí a stáří a věnuje se také budoucnosti oboru gerontologie. Čtenáři ocení i rozsáhlý slovník termínů z oblasti gerontologie a gerontopsychologie.

Vydalo nakladatelstvi Portál, rok vydání 1999
ISBN 80-71782-74-2

« | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | »
Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: