Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.


Historie

Nemocniční otázka v meziválečné ČSR

Hana Mášová
Nemocniční otázka v meziválečné ČSR
Autorka se ve své studii ze sociální historie zabývá systémem nemocnic v Československu v letech 1918-1938, přičemž se neomezuje pouze na období první republiky, ale přináší poznatky také o sociální a zdravotní péči v rakousko-uherské monarchii, která byla pro samostatnou republiku v mnohém východiskem. Čtenář se zde seznámí s budováním nemocniční sítě v ČSR, s vývojem státních i soukromých nemocnic a značná část publikace je věnována novým směrům nemocničního ústavnictví a zamýšleným reformám nemocnic.

Vydalo nakladatelství Karolinum, rok vydání 2005
ISBN 80-246-0908-8

Historická antropologie

Richard van Dülmen
Historická antropologie
Termín historická antropologie se začíná v historické vědě objevovat již od 80. let 20. století, tato kniha je však prvním českým titulem, který se tématem metodicky zabývá. Kromě přehledné definice historické antropologie a vymezení jejího vztahu k ostatním disciplínám - sociálním dějinám, etnologii, mikrohistorii atd. - přibližuje její zaměření na opomíjenou problematiku historického poznávání, zejména orientaci na člověka jako aktéra dějin, na kulturu, životní styl, úlohu subjektivní zkušenosti, význam tradic, globalizaci světa.
Jedna z kapitol je věnována rodině, dějinám každodennosti.

Vydalo nakladatelství DoKořán, dotisk 2005 (1.vydání 2002)
ISBN 80-86569-15-2

Kniha o staré Praze

Jiří Horák
Kniha o staré Praze
Poutavé, většinou málo známé příběhy z dějin Prahy, které nenajdeme v učebnicích dějepisu, ačkoliv jsou součástí historie, výpovědí o své době, o jejích zvycích a mravech, o společenské atmosféře.

Vydalo nakladatelství DoKořán ve spolupráci s naklad. Jaroslava Jiskrová - Máj, rok vydání 2005
ISBN 80-7363-038-9

Lidová kultura v raně novověké Evropě

Peter Burke
Lidová kultura v raně novověké Evropě
V jedné ze svých nejslavnějších prací anglický historik představuje lidovou kulturu raně novověké Evropy jako celek. Přitom ukazuje, že její podoby byly výrazně formovány sociálními podmínkami, v nichž vznikaly, a kolektivními představami.

Vydalo nakladatelství Argo, rok vydání 2005
ISBN 80-7203-638-6

Krev a spravedlnost

Pete Moore
Krev a spravedlnost
Transfuze krve je dnes běžným lékařským úkonem. V sedmnáctém století, kdy se nemoci obvykle léčily pouštěním žilou, byla myšlenka dát pacientovi cizí krev odvážná a zároveň nebezpečná. Angličtí průkopníci, jako byl Robert Boyle, Christopher Wren nebo Richard Lower, provedli bezpočet pokusů na zvířatech, ale nikdo kromě Jeana-Baptista Denise se neodvážil vyzkoušet transfuzi krve na člověku.

Vydalo nakladatelství BB/art, rok vydání 2005
ISBN: 80-7341-465-1

Po stopách moru

Norman F. Cantor
Po stopách moru
Nejlepší dílo o černé smrti, a to nejen pro jeho vědeckou fundovanost, ale i díky autorově břitkosti, úspornosti, bystrému úsudku i černému humoru. S obdivuhodnou jasností nám dává nahlédnout do biomedicínské problematiky i historie a s fascinující přesností rozebírá vliv morové rány z roku 1348 na politiku i společnost.

Vydalo nakladatelství BB/art, rok vydání 2005
ISBN 80-7341-416-3

Proč je příroda krásná?

Karel Stibral
Proč je příroda krásná?
Estetické vnímání přírody v novověku. Většina současných milovníků přírody obdivujících krásy hor, lesů a vůbec půvaby krajiny si neuvědomuje, jak dlouhou historii má tento postoj. Kniha se pokouší mapovat historický vývoj našeho estetického vnímání přírody od ocenění jednotlivých objektů v antice (květ, zvíře, údolí) k ocenění krás krajiny a celé přírody v novověku. Estetizace přírody je spojena se jmény jako lord Shaftesbury, Jean Jacques Rousseau a Immanuel Kant a vrcholí v 19. století, kdy hovoříme přímo o kultu přírody. Text je doplněn srovnáním evropského pojetí s významem přírodních krás pro kultury Dálného východu

Vydalo nakladatelství Dokořán, rok vydání 2005
ISBN 80-7363-008-7

Člověk na Moravě 19. století

L. Fasora, J. Hanuš, J. Malíř
Člověk na Moravě 19. století
Publikace je reprezentativní soubor studií o změnách, jimiž v 19.století prošly vybrané profese a sociální skupiny. Sborník je tématicky rozdělen do čtyř bloků. První skupina nese název nositelé modernizace, popisuje vývoj společenského statutu u devíti profesí. Druhý oddíl je z hlediska počtu příspěvků nejobsažnější, analyzuje socioprofesní typy. Do třetího bloku byly zařazeny osoby, které byly spíše objektem než nositeli a tvůrci procesu modernizace. Čtvrtou skupinu tvoří představitelé marginálních sociálních jevů.
Čtenář si může vytvořit plastický obraz profese lékaře, učitele, služebné ...včetně výdělků a možného "souběhu činností" tehdejší doby.

Vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, rok vydání 2004

Tragický bál - Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu

Milena Lenderová
Tragický bál - Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu
Pavlína ze Schwarzenbergu, manželka zakladatele schwarzenberské primogenitury knížete Josefa a švagrová slavného „maršálka“, žije v povědomí veřejnosti jako tragická oběť požáru na rakouském vyslanectví v Paříži v červenci 1810. Tato událost, závažná diplomatická zápletka složitě budovaných rakousko-francouzských vztahů, umožnila kněžně ze Schwarzenbergu „život po životě“.

Vydalo nakladatelství Paseka, rok vydání 2004
ISBN 80-7185-657-6

Ropuchy a prašivky

Adrian Morgan
Ropuchy a prašivky
Kniha se zabývá toxiny a dalšími obsahovými látkami v houbách, rostlinách a živočišných tělech, a to nejen z hlediska přírodovědného, ale i kulturně historického a folklorního. Objasňuje málo známé souvislosti mezi kulty starověkých a primitivních národů a nejrůznějšími způsoby intoxikace látkami obsaženými v přírodninách. Stranou zájmu autora nezůstávají ani středověké čarodějnické mýty, které jsou navíc dokumentovány i četnými literárními odkazy.

Vydalo nakladatelství Volvox, rok vydání 2004

Tajemství testamentů

Petr Kovařík
Tajemství testamentů
Objevná kniha v pětadvaceti kapitolách pojednává o slavných závětích zahraničních i českých osobností od starověku po současnost, přičemž některé z testamentů jsou tu otištěny vůbec poprvé.

Nakladatel: Modrý stůl, rok vydání 2004
ISBN: 80-903471-1-8

Bohatství a bída národů

David S. Landes
Bohatství a bída národů
Nová historická studie Davida Landese o vzniku nynějšího rozložení bohatství a bídy mezi národy světa je obrázkem obrovského záběru a brilantního proniknutí do podstaty věci. Smysl pro historickou nutnost neodvádí pozornost od vzniku opakujících se témat ve střetech, jež vedly k evropskému ekonomickému vedení. Ono neuvěřitelné bohatství učení je ztělesněno v lehké a vitální próze, jež čtenáře neodolatelně vtáhne.

Vydalo nakladatelství BB/art, rok vydání 2004
ISBN 80-7341-291-8

Sestra - o životní ceste ženy, která dala svému povolání nový smysl

Jarmila Škubová, Helena Chvátalová
Sestra - o životní ceste ženy, která dala svému povolání nový smysl
Kniha je věnovaná jedné z největších osobnosti českého ošetřovatelství - Martě Staňkové Dobře ji znaly a znají dvě generace českých zdravotních sester - byla u všeho, co se v profesi za posledních 50 let událo. Jako první sestra u nás dosáhla docentury, jen její úmrtí zabránilo, aby získala titul nejvyšší. Svou profesní cestu završila jako vysokoškolská učitelka v Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. lékařské fakulty UK.

Vydalo NCONZO Brno, rok vydání 2004

Radostný úděl vdovský

Gabriela V. Šarochová
Radostný úděl vdovský
Několik žen, které za dobu necelého jednoho a půl století — od konce 12. do počátku 14. — sdílely společný úděl, úděl vdovy po králi. Příběhy královny Konstancie, vdovy po Přemyslu Otakarovi I., Kunhuty Uherské, vdovy po Přemyslu Otakarovi II., Elišky Rejčky, vdovy po Václavu II., se proplétají s osudy dalších žen, s nimiž se životní dráhy těchto královen střetly. Vyprávění je založeno na historických faktech i jisté dávce fantazie, která vychází z hluboké znalosti středověké společnosti, ale také z vědomí, že lidská psychologie se od středověku do současnosti zase tolik nezměnila. Královny-vdovy jsou v této knize důstojnými protihráčkami mužů, kteří hýbali dějinami.

Vydalo nakladatelství Dokořán, rok vydání 2004
ISBN 80-86569-24-1

Florarium, mýty, legendy a symboly spjaté s květinami a rostlinami.

Alfredo Cattabiani
Florarium, mýty, legendy a symboly spjaté s květinami a rostlinami.
Publikace předního italského historika seznamuje čtenáře s církevními dějinami, symbolismem a lidovými tradicemi. Autor odhaluje tajuplný a nádherný svět rostlin. Setkáváme se zde s mýty a legendami, které lidstvo provází od dávných dob, a to ve většině kultur a náboženství. Znovu zde ožívají přísloví a lidové zvyky spojované s různými bylinami, květinami a rostlinami vůbec, a to nejen v západní tradici, ale i v oblasti východních náboženských směrů.

Vydalo nakladatelství Volvox globator, rok vydání 2004

Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa

Daniela Tinková
Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa
V období 18. století došlo v souvislosti s osvícenstvím, reformami a revolucemi k hlubokým změnám, jež urychlily sekularizaci celé společnosti. Ta se výrazně promítla do oblasti kriminální politiky a trestního práva. Kniha, stojící na pomezí mezi dějinami idejí a kulturní antropologií, se podrobně zaobírá proměnou konceptu zločinu a jeho vztahem k hříchu, resp. k duševním poruchám a nemocem v 18. století a v prvních desetiletích století následujícího.

vydalo nakladatelství ARGO, rok vydání 2004
ISBN 80-7203-565-7

Život na Ostrově svaté Anny

Helena Průšková
Život na Ostrově svaté Anny
Autorka publikace Život na Ostrově svaté Anny (jak se dodnes Mnichovohradišťsku říká) byla archivářkou Státního oblastního archivu Praha, pobočky v Mnichově Hradišti. Nashromáždila řadu archivního materiálu o životě lidí na bývalém valdštejnském panství z přelomu 17. a 18. století. Čerpala z pozemkových knih, soupisu lidu, urbářů, účtů, katastrálních tabel, korespondence, listin, map, které byly uloženy v Mnichově Hradišti.

Vydalo Barococco - Společnost přátel barokní kultury, rok vydání 2004
ISBN 80-239-2990-9

Dějiny evropské rodiny

Jack Goody
Dějiny evropské rodiny
Goodyho práce nabízí stručné, ale široce pojaté dějiny evropské rodiny od antiky po současnost. Svou analýzu evropské rodiny zasazuje Goody do široké srovnávací perspektivy a uvádí příklady z celého světadílu. Ukazuje nejen to, jak se zkušenosti různých oblastí a národů v rámci Evropy v různých obdobích lišily, ale osvětluje též to, v čem se evropská zkušenost podobala vývoji v jiných částech světa, například v Africe a v Asii, nebo v čem se od něj naopak odlišovala. Goody si klade otázku, zda měla evropská rodina nějaké zvláštní, specifické rysy, a zkoumá, jak se takové rysy mohly v průběhu času vyvinout.

Vydalo nakladatelství Lidové noviny, rok vydání 2004
ISBN 80-7106-396-7

Poslední věci člověka. Nebe, peklo a očistec ve středověku

Peter Dinzelbacher
Poslední věci člověka. Nebe, peklo a očistec ve středověku
Strach z konce, z toho, co přijde po smrti, propůjčoval – a propůjčuje – křídla lidské fantazii. Středověk však dovedl „onen svět“ líčit v barvách tak divuplných jako snad žádný jiný věk. Ve svém poutavě napsaném díle se autor soustředí jak na motiv očistce, tak na vývoj představ o nebeském království vyvolených a peklu zavržených.

Vydalo nakladatelství Vyšehrad, rok vydání 2004
ISBN 80-7021-693-X

Krize rozumu

John W. Burrow
Krize rozumu
Knížka zkoumá dějiny evropského myšlení od revolucí roku 1848 do počátku první světové války. Autor nejprve ozřejmuje kulturní kontext poloviny 19. století, období, jež bylo svědkem zrození demokracií v mnoha evropských zemích a vzniku velkých moderních měst – Berlína, Paříže a Londýna. Poté se věnuje vlivu vědy a sociálního myšlení na evropský intelektuální život, počínaje novými fyzikálními teoriemi, přes myšlenky sociální evoluce a sociálního darwinismu.

Vydalo nakladatelství CDK, rok vydání 2004
ISBN 80-7325-025-X
« | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | »
Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: