Publikace

Upozorňujeme na knížky především pro generaci 40-50+, neboť v tomto období je vyšší počet pečujících o starší rodinné příslušníky. Pozornost je věnovaná rodinám, především ženám, neboť ty jsou nejčastěji v roli pečující a mají více potíží s prožíváním emocí. Dále jsou vybírany témata související i s respitní, oddechovou péčí. Ať už se týkají beletrie, financí a ekonomií, historie, práva, psychologie, sociálních problémů, sociologie či zdravotnictví. Největší oddíl tvoří návody, postupy, specifické potřeby se zaměřením na pomoc pečujícím rodinám. I profesionálové mohou leccos zajímavého objevit.

Ovšem některá knížka by mohla být zařazená do všech oddílů, někdy je složité se rozhodnout. Knihy nezasíláme, ani nákup nezprostředkováme, jen na ně upozorňujeme.


Historie

Jan Opletal - osudný podzim 1939

Zdeněk Vyhlídal
Jan Opletal - osudný podzim 1939
Osobnost Jana Opletala symbolicky prolíná historickými předěly českých novodobých dějin 17.listopad 1939 jako počátek utužení fašistické diktatury a a 17. listopad 1989 za zcela jiných společenských okolností, jako konec totality komunistické. V publikaci se setkáme s dosud nezveřejněnými poznatky týkající se událostí právě 17.11.1939 a jejich interpretací.

Vydal: Zdeněk Vyhlídal, 2007 (s přispěním nadačního fondu České rady pro oběti nacismu)
ISBN 80-85089-02-5

Očima lékaře

Hynek Bartoš
Očima lékaře
Studie k počátkům řeckého myšlení o lidské přirozenosti z hlediska rozlišení duše - tělo. Pojmy duše a tělo, které jsou samozřejmou součástí našeho každodenního jazyka, zpravidla chápeme v jisté opozici. V extrémní podobě je tato opozice vnímána jako dualismus duše a těla, jehož kořeny jsou hledány již ve starém Řecku. Kniha se pokouší ukázat, že představa duše a těla jako protikladných, na sobě nezávislých principů, je jen krajní a pro antické Řecko poměrně netypickou verzí myšlenky rozlišující přirozenost člověka na duševní a tělesnou stránku. Nejstarší doklady takových úvah nacházíme v dílech řeckých lékařů, filosofů, řečníků a sofistů z pátého a začátku čtvrtého století př. n. l. Jejich společným tématem nejsou náboženské spekulace, jak bychom mohli předpokládat, nýbrž reflexe lidské přirozenosti v napětí mezi zdravím a nemocí. Tím se původně historická otázka ukazuje jako inspirativní i pro současnou diskusi o přirozenosti člověka na pomezí humanitních věd a lékařství.

Nakladatel: Pavel Mervart, edice: Amfibios; 2006
ISBN: 80-86818-35-7

Kultura a každodenní život v raném novověku, díl 2.

Richard van Dülmen
Kultura a každodenní život v raném novověku, díl 2.
Druhý díl trilogie saarbrückenského profesora Richarda van Dülmena je věnován problematice každodenního života v městském a venkovském prostředí v průběhu 16.–18. století. Autor na základě velice rozsáhlého pramenného materiálu z prostředí střední Evropy studuje rozdílné projevy každodennosti ve dvou rozdílných sociálních prostředích, jimiž v tomto období město a vesnice bezpochyby byly. Jeho velice poutavě napsaná práce odhaluje zásadní rozdíly mezi těmito dvěma světy, zároveň však přináší celou řadu dokladů o ustavičném vzájemném ovlivňování obou kultur a o jejich reakcích na vývoj kultury aristokratické.

Vydalo nakladatelství Argo, 2006
ISBN: 80-7203-812-5

Na stopě neznámému

Alain Corbin
Na stopě neznámému
První mikrohistorická práce o dějinách 19. století. A. Corbin v ní rekonstruuje svět obyčejného měšťana, žijícího na pařížské periferii, jenž nijak nezasáhl do velký dějin a jehož život je podle autora typickým pro anonymní masy milionů lidí z nižších sociálních vrstev společnosti. Corbin si hrdinu pro tuto „ideální biografii“ vyvolil náhodně, a tomu odpovídá i obsah knihy. Pinagotův osobní život, zdokumentovaný úředními zápisy, konfrontuje autor s životem světa, do něhož Pinagot patřil a který ovlivňoval jeho každodenní konání a myšlení.

Vydalo nakladatelství Argo, 2007
ISBN: 80-7203-710-2

Historie bohnické psychiatrie v letech 1903-2005

Josef Tichý
Historie bohnické psychiatrie v letech 1903-2005
Název Bohnice - původně pojmenování malé vsi daleko za Prahou - je spojen již 100 let v povědomí obyvatel Prahy a kdysi i velké části Čech s označením azylu pro duševně nemocné. Kniha přibližuje někdy dramatické osudy tohoto zdravotnického zařízení i málo známé pracovní a sociální podmínky jeho zaměstnanců. Všímá si dlouhodobého problému léčby duševních nemocí. Popisuje jak základní metody, tak podpůrné a doplňující prostředky. Posledních 30 let historie tohoto zařízení přibližuje kniha v aktualizovaném přehledu. Ukazuje, jak právě toto období zbavuje dnešní léčebnu dosavadní tabuizace a otevírá její prostředí a poslání nejen ve skutečnosti, ale také v povědomí veřejnosti.

Vydalo nakladatelství Galén, 2006
ISBN:8072624415

Veselé chvíle v životě lidu českého

Čeněk Zíbrt
Veselé chvíle v životě lidu českého
Kulturní dějepisec a národopisec dr. Čeněk Zíbrt sleduje ve svém populárně vědeckém díle obyčeje českého a slovenského lidu a zachycuje zejména humor, kterým byly tyto zvyky okořeněny. Kniha vznikla uspořádáním národopisných studií a byla posléze rozdělena do osmi souborů. Čtenář zde nalezne popisky přástek, slavení masopustu, vítání jara spojené s pomlázkou, pojednání o Letnicích a dožínkách. Jsou zde zaznamenány i zábavy na svatého Martina, svatého Ondřeje a při dalších příležitostech, nechybí ani vrchol zimních zábav na Vánoce.

Vydalo nakladatelství Vyšehrad, 2006, vyd. 2.
ISBN: 80-7021-624-7

Svátky bláznů a karnevaly

Jacques Heers
Svátky bláznů a karnevaly
Kniha francouzského medievalisty Jacquese Heerse je věnována středověké karnevalové kultuře a středověkému vztahu k zábavám a slavnostem. Rozsáhlou pozornost autor věnuje církevním slavnostem a jejich významu pro každodenní prožívání křesťanské víry. Vedle svátků a slavností, které stály na pomezí mezi laickou a církevní kulturou, ale ve středověku existovaly i ryze světské slavnosti, svátky bláznů, karnevaly, jimž věnuje Heers největší pozornost. Na základě především francouzských pramenů se mu podařilo zachytit jejich pestrou podobu, v níž někdy dominovaly děti, jindy naopak tělesně postižení či blázni. Samostatnou pozornost pak věnuje kategorii blázna, i dvorského blázna, ve středověké společnosti, jež této postavě často přisuzovala divotvorné a magické vlastnosti.

Vydalo nakladatelství Argo, rok vydání 2006
ISBN: 80-7203-777-3

Tělo ve středověké kultuře

Jacques Le Goff, Nicholas Truong
Tělo ve středověké kultuře
V centru zájmu autorů je tělo se všemi svými funkcemi – sexualitou, zdravím a nemocí, smrtí a umíráním. Postupně se seznamujeme s napětím mezi odříkáním půstu a nevázaností karnevalu, s hodnotou dětství i stáří v očích středověké společnosti, metodami středověké medicíny, nahlédnout můžeme do tajů středověké kuchyně.

Vydalo nakladatelství Vyšehrad, rok vydání 2006
ISBN: 80-7021-826-6

Jak se duše stala tělem

Carl Zimmer
Jak se duše stala tělem
Výzkum mozku mění svět.
Zimmer, kterého New York Times nazvaly »nejlepším vědeckým esejistou, kterého máme,« vypráví příběh této vědecké revoluce prostřednictvím životů pestrého společenství alchymistů, mystiků, utopistů, špiónů, revolucionářů a králů. Oživuje náboženské, etické a vědecké střety provázející průkopnické pitvy mozku prováděné Thomasem Willisem; objev krevního oběhu, za který vděčíme Williamu Harveyovi, včetně Harveyova útěku z Londýna společně s králem Karlem I.; Reného Descarta pronásledovaného za jeho pohled na mozek a duši jak katolíky, tak protestanty; experimenty i osobní dramata nadaných lidí, kteří navždy změnili způsob, jímž se dělala věda, přičemž současně převrátili náš pohled na lidské já i na naše místo ve světě.

Vydalo nakladatelství Galén, rok vydání 2006
ISBN:807262332X

Zmizelá Praha Jana Minaříka - Století na tváři města

Pavla Státníková
Zmizelá Praha Jana Minaříka - Století na tváři města
Publikace vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy v Galerii hlavního města Prahy. Obrazy malíře Jana Minaříka s náměty ze staré Prahy let 1880-1937 jsou konfrontovány se současnými fotografiemi stejných míst ze stejného či téměř stejného stanoviště. Nevděčnou úlohu současného fotografa zachycujícího Minaříkem vybraná místa přijal fotograf Ondřej Polák.

Vydalo nakladatelství Muzeum hl. města Prahy, rok vydání 2006
ISBN: 80-85394-51-0

Zrození moderní ženy

Lynn Abramsová
Zrození moderní ženy
Syntéza britské historičky Lynn Abramsové představuje zrození moderní ženy od francouzské revoluce po první světovou válku. Líčí „ženské stereotypy“, které šířili evropští intelektuálové, i vývoj představ, jež o sobě evropské ženy postupně získávaly. Autorčin zájem se soustřeďuje jak na privátní život žen, na jejich sexualitu, mateřství a práci v domácnosti, tak na začátky veřejného života žen a na jejich postupné začleňování do společenského i politického života.

Vydalo nakladatelství CDK, rok vydání 2005
ISBN: 80-7325-060-8

Zvyky a obyčeje socioprofesních skupin

redakční úprava Ludmila Tarcalová
Zvyky a obyčeje socioprofesních skupin
Studie Slováckého muzea 10/2005. Soubor referátů z konferance karpatologické komise pro lidové obyčeje přednesených v Buchlovicích 10.-11. 2005 pod záštitou Slováckého muzea v Uherském Hradišti.Vymezuje pojmy socioprofesní skupina s profesním, spolkovým politickým, náboženským akcentem, včetně věkových kategorií. Např. "Koncept svobodné mládeže v tradičním vesnickém společenství", "Podpora drobných vinařů formou recesistických sdružení", "Zvyklosti a praktiky trhovců zakarpatského regionu" atp.

Vydalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, rok vydání 2005
ISBN 80-86185-48-6

Desatero v životě židů a křesťanů / Dialog ortodoxního rabína a křesťanského teologa

Stern, M., Pöhlmann, H. G.
Desatero v životě židů a křesťanů / Dialog ortodoxního rabína a křesťanského teologa
Oba autoři objasňují významnou část své tradice, a tak se čtenář v rámci živého rozhovoru dozvídá i notný kus z židovské a křesťanské teologie. V rámci jednotlivých přikázání probírají autoři otevřeně otázky současné hospodářské i sexuální etiky, problematiku bioetiky, volného času i času věnovaného oslavě boží, rodinných vztahů a dalších aktuálních problémů. Vedle sebe tak stojí výsledky historickokritického bádání, talmudistický či chasidský výklad i živé tradice křesťanského myšlení a jeho dějin.

Vydalo nakladatelství Vyšehrad, rok vydání 2006
ISBN: 80-7021-783-9

Jak žil Žižkov před sto lety

Zdeněk Šesták
Jak žil Žižkov před sto lety
V čem se náš život liší od života, jakým žili naši předci před sto lety? Kolik tehdy lidé vydělávali a co stály jejich životní potřeby? Jaké byly tehdejší zábavy, jaké senzace lidi vzrušovali a co je naopak trápilo? Za kolik bylo možné koupit některý z dodnes stojících činžovních domů a jaké z nich měli tehdejší domácí příjmy? Odpověď na tyto a řadu dalších otázek najdou čtenáři v knize na pomezí literatury odborné, populárně naučné i humoristické. Autor vytvořil pestrý obraz každodenního života Žižkova, dnes součástí Prahy 3, tehdy ovšem ještě samostatného města, v prvním desetiletí 20. století.

Vydalo nakladatelství Akademia, rok vydání 2005
ISBN 80-200-1305-9

Tajemství klášterní kuchyně

Josef Imbach
Tajemství klášterní kuchyně
Zajímá vás jaké pokrmy se v průběhu dějin podávaly na stolech klášterů a církevních dvorů? Tato kniha nabízí úctyhodné množství receptů, které si dnešní čtenář může sám vyzkoušet, a kuchařské návody prokládá řadou příběhů a historek. Např. jaký vztah měli ke kuchyni někteří světci, proč pověry prochází žaludkem, čím se zaobírali kuchaři papežů, nebo jak vypadaly církevní posty...

Vydalo nakladatelství Portál, rok vydání 2005
ISBN 80-7178-912-7

Zrození moderní ženy

Lynn Abramsová
Zrození moderní ženy
Ambiciózní syntéza britské historičky Lynn Abramsové představuje zrození moderní ženy od francouzské revoluce po první světovou válku, tedy v éře takzvaného dlouhého devatenáctého století. Líčí „ženské stereotypy“, které šířili evropští intelektuálové, i vývoj představ, jež o sobě evropské ženy postupně získávaly. Autorčin zájem se soustřeďuje jak na privátní život žen, na jejich sexualitu, mateřství a práci v domácnosti, tak na začátky veřejného života žen a na jejich postupné začleňování do společenského i politického života.

Vydalo CDK, rok vydání 2005
ISBN 80-7325-060-8

Můj labyrint světa Vzpomínky, zápisky z deníků

Josef Charvát
Můj labyrint světa Vzpomínky, zápisky z deníků
Profesor MUDr. Josef Charvát (1897-1984) patří mezi nejvýznamnější osobnosti naší medicíny 20. století. Jeho hlavním oborem byla endokrinologie, kterou v Praze ve třicátých letech založil a v níž dosáhl vynikajících výsledků, vysoce ceněných i ve světě.
Jeho vzpomínky, zachycené formou živého líčení a deníkových zápisků, mají dnes již historickou hodnotu. Jsou opravdovým putováním »napříč stoletím«.

Vydalo nakladatelství Galén, rok vydání 2005
ISBN 8072622668

Profesor Jaroslav Teisinger a historie českého pracovního lékařství

Jana Pazderová-Vejlupková et al.
Profesor Jaroslav Teisinger a historie českého pracovního lékařství
Onemocníme-li chorobou, jejíž příčina není známa a nedá se jí zabránit, obviňujeme Osud. Onemocní-li však člověk jen proto, že pracuje, svou prací vytváří pro společnost nezbytné (i zbytné) životní potřeby a příčina onemocnění tkví v jeho práci, pak je povinností společnosti zajistit takové pracovní podmínky, aby se pravděpodobnost výskytu onemocnění snížila na minimum, které je při současném vědeckém poznání možné. Profesor Teisinger byl jedním z nemnoha lékařů-vědců, kteří výrazně rozšířili hranice znalostí, a tomuto cíli věnoval celý svůj tvůrčí život.

Vydalo nakladatelství Galén, rok vydání 2005
ISBN 8072623397

Život ve středověku

Hans Werner Goetz
Život ve středověku
Autor popisuje nejdříve všeobecné životní podmínky ve středověku, dále pojednává o životě mnichů, sedláků, rytířů a měšťanstva ve středověké každodennosti a přibližuje také jejich životní podmínky.

Vydalo nakladatelství H & H Vyšehradská, rok vydání 2005
ISBN 80-7319-025-7

Špinavé ruce

Sherwin B. Nuland
Špinavé ruce
Příběh jedné z nejostudnějších epizod historie lékařské vědy nás zavádí do evropských nemocnic ve 40. a 50. letech 19. století, zejména do Všeobecné nemocnice ve Vídni, kde tehdy pracoval mladý lékař maďarského původu Ignác Semmelweiss. Odmítl se smířit s kuriózními, ve své tragičnosti až směšnými vysvětleními metly tehdejších nemocnic - horečky omladnic, jaká předkládaly největší kapacity tehdejší medicíny, a přímočarou analýzou prostých pozorování našel skutečnou příčinu. Proč trvalo medicíně desítky let, než jeho jasné a logické vysvětlení přijala? Proč musely zbytečně zemřít tisíce matek? O tom vypráví strhující příběh profesora chirurgie z Yaleovy univerzity a autora několika populárně naučných publikací.

Nakladatel: Argo, Dokořán, rok vydání 2005
ISBN: 80-7203-673-4« | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | »
Život bez bariérFamily Point - místo pro rodinu

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: